Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка заочне УП.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
465.92 Кб
Скачать

3.1. Загальна характеристика та основні параметри проекту

Назва проекту, сутність проекту. Короткий зміст проекту. Подія, яка свідчить про закінчення проекту, кінцевий продукт. Час виконання проекту. Бюджет проекту. Характеристика сторін, які беруть участь у проекті.

3.2. Робоча структура проекту

Формування кількарівневої (3-4) робочої структури проекту з характеристикою всіх її складових. Створення двонапрямленої структури з системою керування. CTR-словник. Матриця відповідальності.

3.3. Сітьове планування проекту

Визначення послідовності та взаємозв'язку робіт, їхньої тривалості, побудова сітьового графіка та обчислення його параметрів: ранні та пізні строки початку і закінчення, тривалість критичного шляху, запаси часу щодо некритичних робіт.

3.4. Календарне та бюджетне планування проекту

Побудова діаграми Ганта на основі сітьового графіка з наведенням всіх необхідних параметрів і логічних зв'язків. Формування (за необхідності) можливих способів скорочення тривалості окремих робіт і проекту в цілому.

3.5. Управління проектними ризиками

Обґрунтування основних груп можливих ризиків, виходячи з сутності, масштабів, особливостей проекту, деталізація їхнього змісту та наслідків, обчислення можливих втрат. Розроблення програми запобігання ризикам, обґрунтування відповідних заходів.

Вимоги до написання контрольної роботи

Студент виконує домашню контрольну роботу або в звичайному шкільному зошиті або на стандартних аркушах формату А4. Робота повинна мати титульний аркуш наступного зразку: (див. с.29)

Обсяг контрольної роботи повинен складатися з 15-20 сторінок шкільного зошита чи 10-15 машинописних сторінок. Обов’язковою вимогою є наявність полів.

Контрольна робота відсилається чи здається в деканат не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії. Роботи які присилаються пізніше будуть перевірятися після сесії.

На екзамен допускаються студенти з зарахованою контрольною роботою.

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра економіки підприємства

Контрольна робота з курсу:

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”

Роботу виконав:

студентка групи ЗЕП-10

Сахненко С.Ю.

№ залікової книжки

_________________

Роботу перевірила:

Павлова С.І.

Житомир

2014 Перелік питань для підготовки до екзамену

 1. Сутність проекту, його основні риси.

 2. Класифікація проектів за різними ознаками.

 3. Сутність та завдання управління проектами.

 4. Основні цілі проектного менеджменту.

 5. Особливості управління на різних етапах життєвого циклу проекту.

 6. Функції управління проектами.

 7. Характеристика специфічних інструментів проектного менеджменту.

 8. Основні види організаційних систем управління проектами.

 9. Сутність, види та умови використання зовнішніх організаційних структур проекту.

 10. Сутність, види та умови використання внутрішніх організаційних структур проекту.

 11. Основні риси, переваги та недоліки матричних структур.

 12. Способи подолання проблем використання матричних структур.

 13. Сутність робочої структури проекту, принципи її побудови.

 14. Складові системи планування проекту.

 15. Основні ознаки робочого проекту.

 16. Методологічні підходи до планування проектів.

 17. Двоспрямована структура проекту.

 18. Кодування проекту. СТR-словник.

 19. Основні напрямки та параметри планування проекту.

 20. Визначення тривалості робіт проекту: експертні прогнози.

 21. Моделювання тривалості робіт.

 22. Мета, завдання та види сітьових графіків.

 23. Відмінності стрільчастих графіків та графіків передування.

 24. Основні етапи побудови та обчислення параметрів сітьового графіка.

 25. Методика оптимізації сітьового графіка.

 26. Структура проектних витрат, методи їх планування.

 27. Особливості планування матеріальних і трудових затрат.

 28. Побудова ресурсних гістограм .

 29. Вибір джерел ресурсного забезпечення проекту.

 30. Методика «згладжування» ресурсних гістограм.

 31. Календарне планування бюджету. Побудова бананоподібної кривої.

 32. Основні завдання та напрямки контролювання проекту.

 33. Вимоги до звітності в системі управління проектами

 34. Методичні підходи до оцінки ходу виконання проекту.

 35. Оцінка виконання проекту методом скоригованого бюджету.

 36. Визначення прогнозних параметрів проекту на основі тенденцій, що склалися.

 37. Принципи побудови та основні параметри S-подібних кривих.

 38. Процедура внесення змін у проект.

 39. Сутність, класифікація та основні види проектних ризиків.

 40. Методи аналізу ризиків.

 41. Способи врахування та зниження проектних ризиків.

 42. Основні завдання та інструменти забезпечення якості проекту.

 43. План управління якістю проекту.

 44. Діаграма Ішикави.

 45. Використання діаграми Парето для контролю якості проекту.

 46. Статистичне моделювання контролю якості проекту.

 47. Контролювання якості під час виконання проекту.

 48. Принципи та етапи формування проектної команди.

 49. Характеристика основних ролей членів команди.

 50. Напрямки та проблеми мотивації членів проектної команди.

 51. Управління конфліктами в проекті.

 52. Особливості стадій розвитку команди проекту.

 53. Вимоги до проектного менеджера, стилі лідерства.

 54. Завдання проведення торгів за проектами.

 55. Принципи участі в торгах за проектами.

 56. Комплексні пакети прикладних програм для управління проектами (MS Excel, Project Expert, 1С:Предприятие, ANALYSER Финансы Предприятия).

 57. Можливості використання універсальних автоматизованих таблиць і графіків для планування і контролю реалізації проектів.

 58. Розробка діаграм Ганта.

 59. Виконання основних функцій управління проектами з використанням Project Expert.

 60. Виконання основних функцій управління проектами з використанням Microsoft Project.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Афанасьєв М.В. Управління проектами: Навчально – методичний посібник / М. В. Афанасьєв, І. В. Гонтарева. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 272 с.

 2. Бабаєв В. М. Управління проектами: Навч. посіб. / В. М. Бабаєв. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с.

 3. Дитхелм Г. Управление проектами / Г. Дитхелм. – В 2 т. – СПб.: Бизнес-пресса, 2004. – Т. 1 – 400 с.; Т. 2 – 288 с.

 4. Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие / В. А. Заренков. – 2-е изд. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2010. – 312 с.

 5. Збаразька Л.О. Управління проектами. Навчальний посібник / Л. О. Збаразька, В. С. Рижиков, І. Ю. Єрфорт, О. Ю. Єрфорт. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.

 6. Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. – 423 с.

 7. Мазур И. И. Управление проектами: Учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников; под. общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. – 6-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 960 с.

 8. Ноздріна Л. В. Управління проектами: Підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай; за заг. ред. Л. В. Ноздріної. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.

 9. Приймак В. М. Управління проектами. Практикум: Навч. посіб. / В. М. Приймак. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2009. – 292 с.

 10. Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.

 11. Строкович А.В. Управление проектами: учеб. пособие для ВУЗов. / А.В. Строкович. – Х.:НУА, 2005. – 179 с.

 12. Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – 3-тє вид. – К.: Каравела, 2009. – 320 с.

 13. Тян Р.Б. Управління проектами. Підручник / Р. Б. Тян, Б. І. Холод, В. А. Ткаченко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

 14. Управління проектами: Навч. посібник / За ред. О.В. Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. – 522 с.

 15. Управление проектами [пер. с англ.] / Моррис П. У. Г., Клилэнд Д. И., Лундин Р. А. и др. ; Ред. Дж. К. Пинто, Пер. В. Кузин, А. Романченко, О. Сергеева; Ред. В. Фунтов. – М. ; Харьков; СПб.: Питер, 2004. – 463 с.

2