Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_3.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
300.03 Кб
Скачать

5. Методика розкриття в балансі інформації про власний капітал підприємства

Характеристика порядку заповнення статей власного капіталу у балансу наведено в таблиці ___

Таблиця ___. Характеристика порядку заповнення статей власного капіталу у формі № 1 фінансової звітності “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”

Показник

Код рядка

Порядок заповнення статті

1

2

3

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

Кредитове сальдо рах. 40 “Знос нематеріальних активів”

Перший рядок першого розділу пасиву раніше називався статутним капіталом. Зараз його перейменували. Однак незважаючи на це, тут усе ще наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства

Капітал у дооцінках

1405

Кредитове сальдо рах. 41 “Знос нематеріальних активів”

У статті наводять суму дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів

Додатковий капітал

1410

Сальдо Кт 421, 422, 424, 425

У статті знаходять своє місце емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до П(С)БО 21“Вплив змін валютних курсів” відображають у складі власного капіталу, та інші складові додаткового капіталу.

Якщо показник цього рядка розшифровують у додаткових рядках 1411 та 1412, то такий рядок має бути більшим або дорівнювати сумі рядків 1411 та 1412

Емісійний дохід

1411*

Сальдо Кт 421

У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу та накопичених курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається в додаткових статтях 1411 та 1412. Ці рядки включають у загальну суму додаткового капіталу, відображену в рядку 1410, і не відносять до підсумку балансу

Накопичені курсові різниці

1412*

Резервний капітал

1415

Сальдо Кт 43

У статті наводять суми резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо Кт 441, Дт 442

У статті відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується під час визначення підсумку власного капіталу

Неоплачений капітал

1425

Сальдо Кт 46

У статті знаходить своє місце заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується під час визначення підсумку власного капіталу.

Показник рядків 1425 має бути меншим або дорівнювати рядку 1400

Вилучений капітал

1430

Сальдо Кт 45

У статті господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума за цією статтею наводиться в дужках і підлягає вирахуванню під час визначення підсумку власного капіталу.

А сам показник має бути меншим або дорівнювати рядку 1400

Інші резерви

1435*

У зазначеному додатковому рядку страховики наводять інші компоненти власного капіталу, які не можуть бути включені в наведені вище статті розділу

Усього за розділом I

1495

Показник цього рядка розраховують як суму рядків 1400, 1405, 1410, 1415, 1435 «плюс» або «мінус» рядок 1420 «мінус» рядки 1425, 1430

Примітка: зірочкою відмічені вписувані рядки, назви та коди яких передбачені Додатком 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку “Загальні вимоги до фінансової звітності”

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]