Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОСП-ПРАВОВА ВІДПОВІД 1.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
31.12 Кб
Скачать

2. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

Господарсько-правова відповідальність ґрунтується на певних правових підставах: * Нормативні підстави; * Господарська правосуб’єктність правопорушника і потерпілого; * Юридико-фактичні;

Юридико-фактична підстава складається з чотирьох елементів, які в теорії права називаються умовами господарсько-правової відповідальності: * Факт господарського порушення тобто порушення норми закону, умови договору, дежавного контракту тощо; * збитки,завдані порушенням господарського зобовязання або установлених вимог щодо здійсненя господарської діяльності; * причинний звязок між протиправною Поведінко правопорушника і завданими потерпілому збитками; * вина правопорушника-учасника господарських відносин.

Відповідно до ст. 617 ЦК особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку. Проте згідно з ЦК не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність уборжника необхідних коштів.

            Статті 220 і 221 ГК передбачають окремі випадки відповідальності боржника і кредитора за неналежне виконання зобов'язань (у вигляді відшкодування збитків), що полягає в порушенні строку виконання, та інші правові наслідки такого прострочення (відмова кредитора від прийняття виконання, що втратило для нього інтерес; відстрочення виконання на строк прострочення кредитора).

 

Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

            Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності вперше введено в обіг ст. 222 ГК. Метою досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності є безпосереднє врегулювання спору з порушником, яке передує зверненню потерпілої сторони до суду.

            Згідно з ч. 2 ст. 222 ГК суб'єкт господарювання чи інша юридична особа - учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

            Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено ГК або іншими законодавчими актами. Так, відповідно до ч. 2 ст. 7 ГПК в тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців.

            Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами (ч. З ст. 7 ГПК).

            Обгрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобов'язаний задовольнити.

При розгляді претензії сторони у разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

            Про результати розгляду претензії заявник має бути повідомлений письмово. Відповідь на претензію підписується повноважною особою або представником одержувача претензії та надсилається заявникові рекомендованим або цінним листом або вручається йому під розписку.

Відшкодування збитків у сфері господарювання.

Згідно з ч. 1 ст. 225 ГК до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: * Вартість втраченого, пошкодженого чи знищеного майна; * Додаткові витрати, понесені стороною, яка зазнала збитків; *Неодержаний приюуток, на який сторона , яка зазнала збитків малаправо розрахувати; * Матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках , передбачених законом

Умови і порядок відшкодування збитків встановлені ст. 226 ГК. Не підлягають відшкодуванню збитки, завдані правомірною відмовою зобов'язаної сторони від подальшого виконання зобов'язання.

Відшкодування збитків застосовується як майнова санкція, виходячи з аналізу відповідних статей ГК та інших нормативно-правових актів: - у відносинах купівлі-продажу між суб'єктами господарювання. - у відносинах комерційного посередництва (агентської діяльності).

- за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором підряду на капітальне будівництво винна сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом (ч. 1 ст. 322 ГК).

Штрафні та оперативно-господарські санкції. Під штрафними санкціями ГК розуміє господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. За загальним правилом розмір штрафних санкцій передбачається законом чи договором.

ГК передбачає різні способи встановлення розміру санкцій договором: *У відсотковому співвідношенні до суми невиконаної частини зобовязання; *у певній, визначеній грошовій сумі; *у відсотковому співвідношенні до суми зобовязання незалежно від ступення його виконання; *у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг)

За загальним правилом господарського законодавства якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій цими санкціями {залікова неустойка).

Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли: - допускається стягнення тільки штрафних санкцій (виключна неустойка); - збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції (штрафна неустойка); - за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції (альтернативна неустойка).

Як встановлено ч. 1 ст. 235 ГК, за порушення господарських зобов'язань до суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 ГК сторони можуть передбачати у господарських договорах використання таких видів оперативно-господарських санкцій:

1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою стороною, із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою стороною. Це може бути: - відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони; - відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

2) відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцентному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо);

3) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань стороною, яка порушила зобов'язання: зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг), переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо;

4) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

Адміністративно-господарські санкції.

Адміністративно-господарські санкції вперше, системно, під такою назвою встановлені ГК, хоч вони вже певний час застосовуються у сфері господарювання.

Особливості застосування цих санкцій, як випливає зі змісту ст. 238 ГК, полягають у тому, що: * Підставою Їх застосування порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності; * застосувається лише до субєктів господарювання; * Можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування ; * є заходами організаційно-рвовго або майового характеру; * спрямовані на припинення правопорушення субєкта господарювання та ліквідацію його наслідків; * можуть бути встановлені виключно законами; * можуть бути застосовані до суюєкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушенняю

Відповідно до законодавства до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані такі адміністративно-господарські санкції: а) вилучення прибутку (доходу); б) адміністративно-господарський штраф (ст. 241 ГК); в) стягнення зборів (обов'язкових платежів); г) зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання; д) застосування антидемпінгових, компенсаційних чи спеціальних заходів; е) припинення експортно-імпортних операцій; є) застосування індивідуального режиму ліцензування; ж) зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.