Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Господарське право (методичка).doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Господарське право україни методичні вказівки

до проведення практичних занять для студентів

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Затверджено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

Протокол № 1 від 22 серпня 2012 року

Львів 2013

Господарське право України: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Укл. Н.М. Зільник, Г.О. Попадинець / – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 61 с.

Укладачі: Зільник Н.М., асист.

Попадинець Г.О., канд. юрид. наук, доц.

Відповідальний за випуск: Попадинець Г.О., канд. юрид. наук, доц.

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………... 4

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ…………………………………………………… 5

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..…46

І. Загальні методичні вказівки до семінарських занять

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Господарське право України» з врахуванням кількості годин відведених на семінарські заняття.

Вони містять загальні методичні вказівки, плани семінарських занять, контрольні запитання, а також перелік рекомендованої літератури.

Метою проведення семінарських занять є перевірка засвоєння студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Господарське право України», вміння аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Для підготовки до семінарського заняття студентові пропонується тема, план семінарського заняття із контрольними запитаннями, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої літератури можна використати інші доступні джерела.

Приступаючи до підготовки до кожного семінарського заняття необхідно:

 • ознайомитись з відповідною темою та планом семінарського заняття;

 • опрацювати відповідну тему, розділ підручника, навчального посібника чи конспекти лекцій;

 • опрацювати іншу рекомендовану літературу;

 • на основі засвоєного матеріалу опрацювати контрольні запитання з метою самоперевірки.

Виступаючи на семінарському занятті студент повинен аргументовано відповідати на основні питання теми, продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від теми семінарського заняття.

Механічне цитування підручника чи навчального посібника не допускається, а також і плагіат за допомого мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими, з аналізом не лише можливих порушень чинного законодавства, а й визначенням наслідків таких порушень.

У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, рекомендується проведення дискусії.

Іі. Плани семінарських занять

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система господарського права.

 1. Поняття господарського права. Теорії Господарського права.

 2. Предмет регулювання господарського права.

 3. Поняття та ознаки господарської діяльності в Україні. Некомерційне господарювання.

 4. Підприємництво як основна форма господарювання: поняття, ознаки.

 5. Загальні та спеціальні принципи господарської діяльності.

 6. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.

 7. Методи правового регулювання господарського права.

 8. Завдання і система курсу господарського права. Місце господарського права в системі права України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.