Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

zalik

.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
824.32 Кб
Скачать

Наука:сучасне розуміння і суспільне значення

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ПОЗИТИВІЗМУ

-класичний

-психологічний

-неопозитивізм

-постпозитивізм

Парадигма (дисциплінарна матриця) – сукупність знань, методів і цінностей, що беззастережно поділяються членами наукового співтовариства; обумовлює спектр значимих наукових проблем і можливі способи їхнього розв’язання, одночасно ігноруючи ті факти і теорії, які з нею не узгоджуються (час виступає в ролі сили переконання, а носії старого переконання природно помирають)

Хід наукової революції за Т.Куном

Класичний позитивізм

(класична наука)

Постпозитивізм

(некласична наука)

Наукове знання та беззмістовна метафізика

Наука+філософія, теоретичний плюралізм

Об’єктивність науки, дегуманізація науки

Пов’язаність з ціннісно-цільовими структурами

Раціоналізація нераціонального

Панівне становище нераціонального (Томас Кун)

Виключення особистої свободи, суб’єктивності, формалізовані методи

Свобода думки і творча уява + раціональність, особлива роль інтуїтивних методів

Схема отримання нового наукового знання (Новіков А.М.)

Інтуїція (лат. “пильно дивитися”) – здатність безпосереднього осягнення істини

Характерні риси наукової інтуїції: 1) принципова неможливість одержання результату шляхом прямого, логічного висновку; 2) принципова неможливість одержання результату шляхом чуттєвого пізнання; 3) впевненість в абсолютній істинності результату; 4) несподіваність і безпосередня очевидність результату; 5) неусвідомленість механізму творчого акту, шляхів і методів

Образ майбутнього:

- складне динамічне і суперечливе утворення

- відображає співвідношення ідеального і реального

- залежить від культурного контексту

- містить інтуїтивні елементи

Інтуїція у футурології – конструювання образу майбутнього:

- джерело особистої геніальності художника, науковця, футуролога;

- основна ціль – дистанціювання від реальності сьогодення і наближення до іншої реальності;

- ідеал майбутнього – інобуття;

- образ майбутнього – прорив за горизонт очевидності;

- футурологія як поле оформлення образів майбутнього є розвитком суб’єктності людства, його історичної свідомості

ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ПОЛІТИКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: глобалізація і нове світове правління

РІВНІ СПІВЖИТТЯ ТА ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ:

1.локальний

2.національний

3.регіональний

4. глобальний

СУБ’ЄКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Корені глобалізації

Античні ідеї глобальної еволюції

Ідеї світового правління

Прогресистське бачення нового часу

Цивілізовані і нецивілізовані народи

Колоніалізм

Індустріальні зміни 19-20 ст.

Розвиток торгівлі

Мореплавство

Фінансові відносини

Регулювання технічних питань

Ідеї світової революції Маркса

Сучасний етап

з 1970-их років

ТНК і транснаціональний капітал

Жертви глобалізації

Імперіалізм США

Глобальні проблеми

Глобальні кризи

CФЕРИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

- політична

- економічна

- інформаційн-комунікативна

- культурно-духовна

ПЛЮСИ І МІНУСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Переваги

Недоліки

Можливості збільшення справедливості

Поглиблення розшарування

Вирішення глоб. проблем

Ослаблення демократії і сумнівна легітимність влади

Боротьба з злочинністю

Неможливість управління надскладними системами з одного центру

Використання технологій третім світом

Бідні завжди позаду

 

Ослаблення традицій і соціальних зв’язків

 

Відступ Заходу від традиційних цінностей

 

Зростання відчуження

КОНЦЕПЦІЇ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

ОСНОВИ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МВФ

  • приватизація

  • лібералізація

  • іноземні інвестиції

КРИТИКА ГЛОБАЛІЗМУ І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

АНТИГЛОБАЛІСТИ ТА АЛЬТЕРГЛОБАЛІСТИ

ЗА

ПРОТИ

Особисті якості

Комерціалізації

Національні і релігійні почуття

Консюмеризму

Різноманіття ідей

Засилля реклами і брендів

Творчу самореалізацію

Всевладдя корпорацій

Охорону довкілля

МВФ і СОТ

Самоорганізацію

Фінансових спекуляцій

Взаємодопомогу

 

 

 

Методи футурології

Causal Layered Analysis

Особливості методів футурології

- Інтуїтивно-логічний синтез історичних, культурологічних, політологічних, геополітичних, теологічних та інших підходів

- Інтуїтивне заглиблення, виявлення сили колективного Я, архетипів, активізація колективної свідомості

- Врахування ідей позитивізму (раціоналізація нераціонального) та постпозитивізму (панування нераціонального)

- Свобода думки, творчої уяви – найважливіший критерій глибини футурологічних досліджень

Засади CLA

-Розкриття глибинних причин; дистанціювання від теперішнього для глибшого аналізу

-Врахування цивілізаційного та епістемологічного  факторів

-Ціль – віднайдення довгострокових рішень, створення кращих літаній

-Деконструкція і реконструкція реальності, рух уздовж двох вимірів

Вертикальні рівні CLA

Горизонтальні рівні CLA

1)визначення проблеми (що є проблемою)

2) джерела інформації про проблему (де проблема/рішення текстуалізовані)

3) рішення проблеми (яким є можливе рішення)

4) субєкти вирішення (хто може вирішити проблему)

Рівень

Проблема

Рішення

Субєкт

Джерела

Літанія(повсякденність)

неглибокийрівень;

переважнокількіснийвимір

короткостроковийпідхід

уряд

ЗМІ

Соціальнасистема

(суспільство, технології, економіка, довкілля, політика)

розкриттякороткостроко-вихісторичнихфакторів

інтегрованийпідхід, системнірішення(ключ– взаємовідносиниміжчастинамисистеми)

партнерство  міжрізнимисекторамисуспільства– урядом, бізнесом, громадян. суспільством, окремимиособами

науковалітература

Світоваперспектива

(дискурс-парадигма)

зосередженнянапоходженніпроблеми, аналізглибокихструктур

дослідженняреальності, політикинаосновірізнихпоглядівнасвіт, парадигм, дискурсів

філософи, письменники, особипозадомінантнимдискурсом

філософські, ідеологічнітаін. праці

Міфіметафора

маютькореніуглибиннихструктурах, несвідомому

розкриттяміфуіметафор, створенняальтернативнихметафор, рішеннярідконараціональнійоснові

колективненесвідоме,якеспрямовуєтьсявідповіднимилідерами, містиками

роботимитців, містиківіін.

Характеристика рівнів

Літанія

видиміхарактеристики

кількіснітренди, проблеми, політичніцілі; видимий, очевиднийрівень

Соціальнасистема

системи(суспільна, технологічна, економічна, охоронидовкілля, політична)

соціальніпричини; інтерпретаціякількіснихданих; науковіпоясненняіакадемічнийаналізвмежахдомінантноїпарадигми

Світоваперспек-тива

визначенняякаперспективадомінуєуконкретномусценарії

дослідженнярізнихдискурсів, альтернативнихсценаріїв; основидлярозуміннялітанії

Міфіметафора

історія, щолежитьвоснові

цивілізаційнийрівеньідентичності; використанняемоційногодосвіду; виявленняглибиннихісторій, колективнихархетипів

CLA: Дженніфер Гідлі «Вплив глобалізації на молодь»

Літанія

Молодь: люди від 15 до 24 р., 18% населення Землі

100 молодих людей: 51 чоловіків, 49 жінок; 49 в селі, 51 в містах; 60 азіатів, 15 африканців, 9 латиноамериканців; 15 неграмотних (9 жінок); 64 живуть на менше 1тис.дол. в рік; 11 більше ніж 10тис.дол. в рік.

Інші дані – безробіття, наркоманія, злочинність, вагітність неповнолітніх тощо

Соціальна система

•1) макро-економічне пригноблення (sweat factory).

•2) фабрична модель освіти - поширення цінностей і культури західного матеріалістичного світогляду; - теорія людського капіталу; - однорідність і одноманітність освіти; - звужене розумінні грамотності; - вищість західного, недолугість місцевих освітніх систем, цінностей, мудрості; промивання мізків, культурний геноцид.

•3) ЗМІ - транснаціональний інформаційний продукт; - міжнародний соціальний простір в інтернеті; - конфлікт між уніфікованими рольовими моделями і боротьбою за індивідуальність і ідентичність; - агресивний ринковий консюмеризм.

Світова перспектива

Англійська мова- раціональність, інструменталізм, батьківська мова Індивідуалізм — егоїзм 70-х, розвал соц. структур, фрагментація соц. клею Колонізація уяви — комп. ігри, насильство, зниження чутливості Секуляризація — криза цінностей, втрата цілі і значення, dont care Довкілля - “незелена” реальність, психічні хвороби

Міф та метафора

•міфи матеріалізму;

•ідеї культурної вищості з часів Просвітництва;

•міфи раціоналізму, редукціонізм, виключення уяви, натхнення, інтуїції;

•три типи відчуження західної людини: а) космологічне (Копернік); б) онтологічне (Декарт «Я мислю, отже, існую»); в) епістемологічне.

•ідеї «анти-філософії» нігілізму і постмодернізму.

Рекомендації

•цілісна освітня система;

•включення естетики мистецтва, музики, театру;

•створення можливостей для залучення у вартісні справи;

•баланс між інтелектуальним/когнітивним, мистецьким/образним та практичним/життєвим у освіті.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]