Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zagalny_doglyad_za_khvorimi - Копія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
261.63 Кб
Скачать

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Глава 7

НАУКОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ

§ 1. Поняття, завдання і джерела криміналістичної техніки та технологи

У науці криміналістиці поняття «криміналістична техніка» виникло як сукуп­ність технічних пристроїв, пристосувань і матеріалів, що використовуються для виявлення, фіксації і дослідження матеріальних джерел інформації. Основою виникнення і застосування технічних засобів є досятення природничих і тех­нічних наук, головним чином, фізики, хімії, біології, методи і засоби яких пер­шими потрапили до практики розслідування злочинів. Методи і засоби природ­ничих наук застосовували для вирішення вузьких завдань криміналістики, таким чином виникали засоби і методи дослідження речових джерел інфор­мації, що мають специфічну криміналістичну спрямованість. Так виникло по­няття «криміналістична техніка», яке стали розглядати не тільки як сукупність технічних засобів (приладів, інструментів, пристроїв і матеріалів), що викорис­товуються для розкриття злочинів, але й як систему прийомів і методів ефек­тивного застосування технічних засобів, як систему теоретичних положень, утворюючих розділ науки криміналістики - «Криміналістична техніка». Таке двоєдине поняття криміналістичної техніки збереглося до цього часу і є най­більш прийнятим у криміналістичній науці.

Таким чином, в науці криміналістиці склалася система концепцій, теоре­тичних постулатів, технічних засобів, знання прийомів і методів, що викорис­товуються для виявлення, дослідження і використання слідів злочину для його розкриття і встановлення винного. Такий розділ у криміналістиці дістав назву «Криміналістична техніка», що має свої певні завдання.

Поняття «криміналістична техніка» на сучасному етапі використовується \/двох значеннях: 1) криміналістична техніка становить розділ науки криміна­лістики; 2) криміналістичною технікою називають технічні засоби, а також їхню сукупність, прийоми їхнього використання при розслідуванні злочинів.

1) Криміналістична техніка як розділ науки - це сукупність наукових по­ложень та рекомендацій щодо застосування природничо-наукових методів і технічних засобів при розкритті злочинів. Зрозуміло, що природничо-наукові методи та технічні засоби є тільки основою для їх модернізації стосовно до спеціальних завдань виявлення, збирання й дослідження доказів.

2) Криміналістична техніка у другому значенні - це сукупність (система) спеціальних засобів і методів (у тому числі суспільно-наукових), які викорис­товуються для виявлення, фіксації, дослідження, оцінки та використання до­казів при розслідуванні злочинів.

Криміналістична техніка - розділ науки криміналістики, що становить систему теоретичних положень (концепцій, теорій) і заснованих на них техніч­них засобах і методах, застосованих для збирання, обробка, дослідження, ви­користання і подання джерел криміналістичної інформації при розслідуванні і попередженні злочинів.

Завдання криміналістичної техніки такі:

1) конструювання технічних засобів і методе, що забезпечують введення в процес доказів нових джерел криміналістичної інформації;

2) виявлення і вилучення матеріальних слідів злочину;

3) установлення механізму утворення слідів і причин взаємодії;

4) установлення властивостей, станів, групової належності і тотожності об'єктів-джерел інформації;

5) обробка і використання криміналістичної інформації для розслідування і попередження злочинів;

6) розробка прийомів і технічних засобів оцінки і подання криміналістичної інформації в правоохоронній діяльності.

Джерела криміналістичної техніки:

а) чинне законодавство (кримінально-пррцесуальний закон та ін.);

б) потреби експертної, слідчої та судової практики;

в) досягнення природничих і технічних наук, які сприяють удосконаленню існуючих, а також розробці та впровадженню нових методів і засобів криміна­лістичної та спеціальної техніки і сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]