Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

zanyattya_1_2

.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
29.83 Кб
Скачать

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

з/п

Назва теми

К-сть годин

Аудиторні

заняття

Само-стійна робо-та

Лекці-йні

Прак-тичні

Змісто-вий мо-дуль 1

Теоретико-методологічні засади здоров’єзбережувальної діяльності у соціальній сфері

8

8

14

1.

Тема 1. Здоров’єзбереження – провідна ідея громадянського суспільства

Громадянське суспільство і здоров’я. Індивідуальне, суспільне, популяційне, громадське здоров’я: сутність понять, критерії оцінювання. Теорія і методологія здоров’єзбереження. Соціальна медицина і соціальний захист у сприянні здоров’ю населення. Соціальне медичне страхування – форма соціального захисту населення

2

2

3

2.

Тема 2. Здоров’я людини в історико-філософському контексті

Історико-культурні та філософсько-світоглядні основи формування ставлення до здоров’я і турботи про здоров’я людини. Сучасні тенденції розвитку науки і практики збереження здоров’я людини. Стан здоров’я населення і чинники впливу на його рівень

2

2

4

3.

Тема 3. Культура здоров’я і здоровий спосіб життя на засадах холізму

Від біомедичної до біосоціодуховної моделі здоров’я. Холістичний підхід у розумінні структури особистості та здоров’я. Культура здоров’я – складова культури особистості і професійного здоров’я фахівця. Формування здорового способу життя: зміст, складові, рівні. Етапи і чинники формування внутрішньої картини здоров’я

2

2

4

4.

Тема 4. Нормативно-правове регулювання збереження, підтримки і покращення здоров’я населення у вітчизняній та міжнародній практиці

Державне регулювання прав людини в питаннях захисту, зміцнення і збереження здоров’я. Система охорони здоров'я і її особливості в Україні. Соціальна політика щодо здоров’я різних категорій клієнтів соціальної роботи. Правові основи захисту здоров’я людини в міжнародній практиці. Роль ВООЗ, Товариства Червоного Хреста та інших громадських організацій у збереженні здоров’я населення.

2

2

3

Змісто-вий мо-дуль 2

Технології збереження здоров’я

у соціальній сфері і соціальній роботі

8

8

14

5

Тема 5. Технології збереження здоров’я у соціальній сфері як інновації

Технології у соціальній сфері. Соціальні інновації у соціальній роботі. Здоров’є-збережувальні технології у соціальній сфері. Технології здоров’єзбереження в освітньому середовищі

2

2

4

6

Тема 6. Практика здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника: минуле і сучасність

Історичні аспекти діяльності соціальних працівників у сфері здоров’я за кордоном. Практика здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника у світі: сучасний стан. Здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника в українських реаліях. Цінності, принципи, етика – запорука успіху здоров’є-збережувальної діяльності в соціальній роботі

2

2

3

7

Тема 7. Технології збереження здоров’я у соціальній роботі

Здоров’єзбережувальні технології у практиці соціальної роботи. Профілактика професійного вигорання як технологія збереження здоров’я у професійній діяльності соціального працівника

2

2

4

8

Тема 8. Підготовка соціального працівника до здоров’єзбережувальної діяльності

Модель здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника. Модель соціального працівника готового до здоров’єзбережувальної діяльності

2

2

3

Загалом 60 год.

16

16

28

Тема №1

Практична частина

Від соціальної медицини до охорони, страхування здоров’я і громадського здоров’я (4 год)

Форма: семінар-наукова конференція.

Виступи з повідомленнями щодо основних питань; доповнення відповіді; розгляд проблемних питань, винесених на обговорення проблемних питань; підведення підсумків, встановлення зв’язків із наступними темами; формулювання висновків.

ПЛАН

 1. Соціальна медицина як наука про громадське здоров’я; її основні завдання, методи, засоби.

 2. Здоров’я індивіда і популяційне здоров’я: сутність, критерії оцінювання.

 3. Здоров’я населення України: сучасний стан, основні проблеми, перспективи вирішення.

 4. Соціальне медичне страхування у соціальному захисті населення:

  1. вітчизняний досвід,

  2. досвід пострадянських держав,

  3. досвід країн Західної Європи,

  4. досвід країн Північної Америки та Австралії.

Теми доповідей і повідомлень

 1. Рівень здоров’я – суспільний зміст показника, значення для людини.

 2. Чинники впливу на здоров’я населення.

 3. Соціальні детермінанти здоров’я.

 4. Професії здоров’я.

Запитання і завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізуйте, які найважливіші наукові ідеї та суспільно-політичні події мали значення у виділенні соціальної медицини як самостійної дисципліни?

 2. Які сучасні галузі знань впливають на формування в суспільстві поглядів на здоров’я людини? Як саме? Поясніть і наведіть приклади.

 3. Які соціальні наслідки розвитку знань про визначення рівня здоров’я?

 4. На основі опрацьованої рекомендованої літератури, визначте основні тенденції розвитку сучасної науки про здоров’я в Україні та за кордоном і проілюструйте це прикладами: соціології здоров’я, психології здоров’я, філософії здоров’я, педагогіки здоров’я, педагогіка здоров’єзбереження, валеологія, біоетика?

 5. Вирахуйте з допомогою відповідних формул (див. дод. А) значення таких показників популяційного здоров’я – загальної захворюваності, інфекційної захворюваності та захворюваності на основні неепідемічні хвороби (гіпертонічна хвороба, церебро-васкулярна хвороба, цукровий діабет, онкологічні захворювання) для регіону свого постійного проживання (місто, район, область) до вступу у ВНЗ. Проаналізуйте стан популяційного здоров’я вашого регіону на основі зіставлення цих показників із загальноукраїнськими значеннями. Сформулюйте пропозиції щодо плану профілактики згаданих захворювань у регіоні засобами соціальної роботи.

Література: 1.Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене і доповнене / укл. В.М. Піча, наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – 516 с. 2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI (2592-17) від 07.10.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – N4. – ст. 19. – [електрон. ресурс] – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2801-12. 3. Лібанов Е.М. Низька тривалість життя населення – основний прояв тотальної демографічної кризи в Україні / Е.М. Лібанов // Журн. АМН України. – 2007. – Т. 13. – №3. – С. 411-447. 4. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідеміну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2013 рік / за ред. О.С. Мусія. – К., 2014. – 438 с. 5. Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О. С. Власюка. — К. : НІСД, 2002. — 864 с. 6. Клос Л. Здоров’язбереження як провідна ідея громадянського суспільства: шляхи впровадження / Лілія Клос // Збірник матеріалів Всеукраїнського суспільного форуму «Екуменічний соціальний тиждень» за 2008—2012 рр./ Відповід. за випуск Г.Бохонко. – Випуск 1. – 2013 – С. 262—263. 7. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: [підручник] / За ред. Ю. В. Вороненка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 332 с. 8. Гладун З. С. Державна політика охорони здоров'я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації) : [монографія] / З. С. Гладун. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 460 с. 9. Малярчук Н.Н. Культура здоровья педагога (личностный и профессиональный аспекты) Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук, 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. – Тюмень, 2009. – 48 с. 10. Глоссарий терминов используемых в серии «Здоровье для всех». – №№ 1-8. – Женева, ВООЗ. – 1984. – С. 30. – [електрон. ресурс] – Режим доступу – http://kitab.az/cgi-bin/catlib2/plugin/bibl/ biblsearch.cgi?lang= ru&topic=0000&query=%20&edition_lang=&bibl =&title=&author= &publishertown=&year=&offset=15950&limit=50&searchmode 11. Гареева И.А. Роль социальных детерминант в общественном здоровье / И.А. Гареева // Власть и управление на Востоке России. – 2009. – № 2. – С. 114-121. 12. Лисицын Ю.П. Здоровье человека – социальная ценность / Ю.П. Лисицын, А.В. Сахно. – М.: Мысль, 1989. – 270 с. 13. Нилов В.М. Социология здоровья: учеб. пособие / В.М. Нилов //ПетрГУ. – Петрозаводск, 2002. – 160 с. 14. Гульчій О. Громадське здоров’я в Україні – вершник без голови? / Олеся Гульчій // Ваше здоров’я. – 14.11.2014 р. – С. 10—11. 15. Бажук О.В. Педагогическая профилактика профессионального здоровья студентов-будущих социальных педагогов: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Бажук Оксана Владимировна. – Омск, 2012. – 22 с. 16. Мысина Г.А. Создание условий для обеспечения физического, психического и социального благополучия студентов в здоровьесберегающей образовательной среде вуза: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра пед. наук: 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Мысина Галина Анатольевна.—Тула, 2011. – 44 с. – [електрон. ресурс] – Режим доступу – http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-pedagogika/1/a30-1.php 17. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г С. Никифорова. — СПб.. Питер, 2006. — 607 с: ил. — (Серия «Учебник для вузов»). 18. Философия здоровья : [научное издание / отв. редактор А. Т. Шаталов и др.] — М., отпечатано в ЦОП Института философии РАН, 2001. — 230 с. 19. Тихомирова Л.Ф. Теоретико-методические основы здоровьесберегающей педагогики [Электронный ресурс] – Дис. ... д-ра пeд. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Тихомирова Лариса Федоровна. – Ярославль, 2004. – 342 с. –Режим доступу – http://diss.rsl.ru/diss/05/0244/050244021.pdf 20. Вайнер Э. Н. Валеология: Учебник для вузов. — 3-е изд.. — М.: Флинта: Наука, 2005. – 258 с. 21. Reich W.T. Encyclopedia of Bioethics, v.1 New York 1978. 22. Potter V.R. Bioethics: Bridge to the Future. Englewood Cliffs 1971. 23. Beauchamp T.L., Childress J.F. Principles of Biomedical Ethics. 1 New York 1994. 24. Все про соціальну роботу [Текст]: [Навчальний енциклопедичний словник-довідник] / За науковою ред.. д.с.н., проф. В.М. Пічі. – Вид. 2-ге виправлене, перероблене та доповнене. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 618 с. 25. Клос Л. Є. Соціальна робота в закладах охорони здоров’я : консп. лекцій [для студентів спец. «соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр] / Л. Є. Клос. – Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 96 с. – Бібліогр.: с. 91–95.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]