Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголов процесс лекции ч 1 _2012.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.13 Mб
Скачать

Висновки

В теорії і практиці кримінального процесу тема доказування є однією із найважливіших. Це пояснюється тим, що під час кримінального судочинства розглядаються справи, які вирішують долю людини. І від того, наскільки точно, повно буде досліджено всі матеріали кримінального провадження, від того, чи буде додержано вимог закону, залежатиме правильність рішення суду. Це має дуже важливе значення, оскільки основним завданням кримінального судочинства є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

На всіх стадіях розвитку юриспруденції доказам та доказуванню приділялася значна роль. Дана проблема досліджувалася минулими і сучасними вітчизняними та зарубіжними процесуалістами. Однак сучасний Кримінальний процесуальний кодекс України має чималу кількість прогалин. Зокрема у ньому не міститься визначення джерел доказів, що призвело до того, що в кримінально-процесуальній літературі немає взагалі згоди з приводу того, що вважати доказом, а що його джерелом і чи є взагалі різниця між цими двома поняттями. Крім того практика показує, що органи, які здійснюють кримінальне провадження не завжди дотримуються вимог законності при виконанні своїх обов'язків.

Основна мета лекції полягає в з'ясуванні сутності процесу доказування та основних проблем у цій сфері, розгляд основних понять процесу доказування з різних точок зору, а завданням є аналіз тих чи інших позицій та виведення на їх основі найбільш об'єктивного і якомога ближчого до істини положення з приводу різних питань, що стосуються доказів та доказування в кримінальному процесі.

В лекції піднімалось важливе питання щодо процесу доказування на різних етапах кримінального провадження. Звернуто увагу на сукупність елементів, що складають зміст процесу доказування, визначення значення кримінально-процесуального доказування, характеристику особливостей процесу доказування на різних етапах кримінального провадження, сукупність фактів та обставин об'єктивної дійсності, з'ясування яких є метою і завданням кримінального судочинства, а також характеристику джерел доказів, закріплених в Кримінальному процесуальному кодексі України. Проте, матеріали лекції є лише основою для окреслених питань і проблем, що підлягають вивченню з метою оволодіння знаннями щодо доказів і доказування у кримінальному судочинстві.

Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні план:

Вступ

1. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні.

2. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

3. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.

Висновки

Рекомендовані нормативні акти та література:

Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Цивільний кодекс України : прийнятий 16 січ. 2003 р. (із змін. та допов.) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

Про затвердження Порядку обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнених з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх вико­ристання [Електронний ресурс] : постан. Кабінету Міністрів України № 545. від 16 лип. 1993 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/545-93-%D0%BF

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди [Електронний ресурс] : постан. Пленуму Верховного Суду України від 27 берез. 1992 р. № 6. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1077.829.0

Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна : постан. Пленуму Верховного Суду України від 31 берез. 1989 р. № 3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. — К. : ПАЛИВОДА А.В., 2010. — С. 74—81.

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : постан. Пленуму Верховного Суду України від 31 берез. 1995 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. — К. : ПАЛИВОДА А.В., 2010. — С. 147—154.

Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат : постан. Пленуму Верховного Суду України від 7 лип. 1995 р. № 11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. — К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. — С. 155—158.

Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи [Електронний ресурс] : постан. Пленуму Верховного Суду України від 07 лют. 2003 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 1. — Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/469B271E648F6E15C2256CDA0034E73F?OpenDocument

Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. — [3-е вид., перероб. і доп.]. — К. : Юрисконсульт, КНТ, 2006. — 890 с.

Уголовно-процессуальный кодекс Украины : науч.-практ. коммент. / под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. — [3-е изд., исправ. и доп.]. — X. : Одиссей, 2009. — 1007 с.

Александров С. А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процес се (Досудебные стадии) : [учеб. пособ.] / Александров С. А. — Горький : Горьк. ВШ МВД СССР, 1976. — 124 с.

Альперт С. А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления [текст лекцій] / Альперт С. А. — Х. : Харьк. Юрид. ин-т, 1984. — 36 с.

Белякова A. M. Возмещение причиненного вреда (отдельные вопросы) / Белякова А. М. — М. : МГУ, 1972. — 100 с.

Білоконєв В. Застосування законодавства про порядок відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями правоохоронних органів : процесуальні проблеми / В. Білоконєв // Право України. — 1996. — № 6. — С. 27—31.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. — К. ; Ірпінь : Перун, 2009. — 1736 с.

Власов А. А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации / Власов А. А. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2000. — 217 с.

Владимиров В. А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность / В. А. Владимиров, Ю. И. Ляпунов. — М. : Юрид. лит., 1986. — 221 с.

Газетдинов Н. И. Деятельность следователя по возмеще­нию материального ущерба / Газетдинов Н. И. : под. ред. З. З. Зинатуллина. — Казань : Казан. ун-т, 1990. — 96 с.

Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / М. І. Гошовський, О.П. Кучинська. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 189 с.

Гуреев П. П. Гражданский иск в уголовном процессе / Гуреев П. П. — М. : Госюриздат, 1961. — 95 с.

Даев В. Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе / Даев В. Г. — Л. : ЛГУ, 1972. — 71 с.

Донцов С. Е. Возмещение вреда по советско­му законодательству / С. Е. Донцов, В. В. Глянцев. — М. : Юрид. лит., 1990. — 272 с.

Дубець Р. І. Цивільний позов у кримінальному процесі як спосіб утвердження і забезпечення конституційних прав людини / Р. І. Дубець // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2002. — Вип. 16. — С. 336—342.

Зорин А. И. Гражданский иск в уголовном процес се : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза» / А. И. Зорин. — Екатеринбург, 2005. — 19 с

Зинатуллин 3. 3. Возмещение материального ущерба в уго­ловном процессе / Зинатуллин З. З. — Казань : Казан. ун-т, 1974. — 99 с.

Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе / Мазалов А. Г. — М. : Юрид. лит., 1977. — 176 с.

Малеин H. C. О моральном вреде / Н. С. Малеин // Государство и право. — 1993. — № 3. — С. 32—39.

Муравин A. B. Уголовный процесс : [учеб. пособ.] / Муравин А. В. — Х. : Бурун Книга, 2008. — 240 с.

Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы : [учеб. пособ.] / Нагаев В. В. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. — 333 с.

Новицький І. В. Цивільний позов в кримінальній справі / І. В. Новицький // Право України. — 2003. — № 1. — С. 127—130.

Hop B. T. Защита имущественных прав в уголовном судо­производстве / Нор В. Т. — К. : Выща школа, 1989. — 276 с.

Понарин В. Я. Защита имущественных прав личности в уго­ловном процессе России / Понарин В. Я. — Воронеж : Воронеж. ун-т, 1994. — 189 с.

Потеружа И. И. Потерпевший в уголовном процессе : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук / И. И. Потеружа. — Минск, 1960.

Прасковьин Д. А. Обеспечение гражданского иска : право­вая природа и система средств : [учеб. пособ.] / Прасковьин Д. А. — М. : Приор-издат, 2006. — 112 с.

Рыженков А. Я. О возмещении ущерба на предварительном следствии : [лекция] / А. Я. Рыженков, П. М. Филиппов. — Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1983. — 28 с.

Скрипченко Б. В. Вред как основание признания потерпевшим / Б. В. Скрипченко // Потерпевший от преступления. — Владивосток, 1974. — С. 175—182.

Кузнецова Н. В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном процессе / Кузнецова Н. В. — Ижевск, 1999. — 158 с.

Чельцов М. А. Гражданский иск в уголовном процессе / Чельцов М. А. — М. : НКЮ СССР, 1945. — 22 с.

Эрделевский A. M. Компенсация морального вреда в России и за рубежом : [практич. пособ.] / Эрделевский А. М. — М. : БЕК, 1997. — 432 с.

Эрделевский A. M. Критерии и метод оценки размера компен­сации морального вреда / А. М. Эрделевский // Государство и право. — 1997. — № 4. — С. 5—12.

Вступ

Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) визначило новий етап розбудови демократичної, соціальної правової держави. Головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Отже, вся діяльність держави повинна бути спрямована на реальне забезпечення прав і свобод своїх громадян, поваги до особи та як найширшого визнання загальнолюдських цінностей. Особливої уваги такий обов’язок держави набуває у випадку найнебезпечнішого порушення прав особи в державі – вчинення кримінального правопорушення, а також в разі прийняття незаконних рішень, дій чи бездіяльності правоохоронних органів чи суду.

У КПК України закріплено інститут відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушення чи незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. Під час дослідженні вищезазначеного інституту слід зосередити увагу лише на найбільш актуальних питаннях, які мають першочергове значення для теорії та практики кримінального судочинства.

Визначенно поняття та види шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів чи суду. Поняття та значення її відшкодування дозволяє дієво й ефективно забезпечити реалізацію конкретних форм відшкодування шкоди як на стадії досудового розслідування, так і в судовому провадженні.

Завдання кримінального судочинства полягають не лише у призначенні покарання особі, котра вчинила кримінальне правопорушення, але й в усуненні його наслідків, зокрема, пов'язаних з порушенням майнових прав громадян, підприємств, установ, що потерпіли від вчинення кримінального правопорушення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.