Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсак.doc
Скачиваний:
69
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
211.97 Кб
Скачать

2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет

“Одеська юридична академія”

Курсова робота

на тему

“ФУНКЦІЇ ПРАВА”

Студента І курсу

І потоку 5 група

Барановського В.В.

Науковий керівник:

Кандидат наук Доцент

Корміч А. І.

Одеса – 2012

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

РОЗДІЛ 2 СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРАВА

2.1. РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ

2.2. ОХОРОННА ФУНКЦІЯ

РОЗДІЛ 3 ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПРАВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи. Право має загально-соціальну сутність, служить інтересам всіх без виключення людей, забезпечує організованість, упорядкованість, стабільність та розвиток соціальних зв'язків. Коли люди вступають у відносини між собою як суб'єкти права, це значить, що за ними стоїть авторитет суспільства і держави і вони можуть діяти вільно, не боячись негативних наслідків у соціальному плані.

Здійснюючи вплив на суспільні відносини, право реалізує власні функції, в яких проявляється його сутність і соціальне призначення. Саме у функціях як основних напрямках правового впливу на суспільство і людину виявляється активна роль права. Разом з тим, основні, спеціально-юридичні, функції вирізняють право з-поміж інших соціальних інститутів, які також здійснюють вплив на суспільні відносини.

Держава і право є взаємопов’язаними і взаємозалежними явищами, і для виконання основних функцій права у державі створюються відповідні структури (так, наприклад, виконання охоронної функції забезпечується діяльністю правоохоронних органів). Тому проблема класифікацій функцій права на основні і неосновні (або спеціально-юридичні і загальносоціальні) має не тільки теоретично-правове значення, оскільки дозволяє охарактеризувати призначення державних органів та їх обумовленість діючим у державі правом.

Проблема функціональної характеристики права розглядалась такими вченими, як З.Н. Хропанюк, С.С. Алєксєєв, В.О. Котюк, О.Ф. Скакун, А.М. Шульга, П.М. Рабінович і т.д.

Мета курсової роботи. Метою курсової роботи є комплексний загальнотеоретичний аналіз функцій права – їх поняття, види і значення.

Для досягнення цієї мети слід розкрити наступні питання:

- поняття функцій права та їх класифікація;

- спеціально-юридичні функції права;

- охарактеризувати регулятивну і охоронну функції;

- загальносоціальні функції права.

Об’єктом курсової роботи є право як категорія яку можна розкрити за допомогою дослідження його функцій.

Предметом дослідження є сутність функції права та їх характеристика. Методи дослідження. Робота базується на позитивному й критичному аналізі філософського матеріалу, юридичної літератури. Теоретичну основу роботи слали праці вчених в області загальної теорії права. Під час написання курсової роботи застосовувались такі діалектичні та загальні методи пізнання, як метод системного аналізу (використовувався при характеристиці системи функцій права), діалектичний метод (використовувався при характеристиці регулятивної статичної і динамічної функцій за законом єдності і боротьби протилежностей), структурно-функціональний метод (вказував роль елементів системи функцій права під час їх дії), порівняльний (задля характеристики підходів до розуміння функцій права та їх видів), логічний (при формулюванні дефініції поняття функцій права) та інші.

Наукова новизна полягає у спробі довести важливість реалізації функцій права за допомогою їх аналізу і порівняння.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, двох підрозділів та списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи становить 34 сторінки. Список використаних джерел становить 27 найменувань

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.