Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ.doc патент.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
119.81 Кб
Скачать

5. Права та обов'язки патентоволодільця

Суб'єкти патентного права наділені майновими та особис­тими немайновими правами, закріпленими як у міжнародних актах, так і в національному законодавстві. До немайнових прав, якими наділено суб'єктів патентного права, належать:

— право винахідника бути названим таким у патенті; право на пріоритет заявки та право на поновлення строку дії патенту; право на тимчасову охорону патентоспроможних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, що експонуються на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставках, які організовано на території однієї з країн Паризького союзу (Паризька конвенція про охорону промислової власності);

— право на визнання людини творцем (винахідником) об'єкта патентного права; право перешкоджати будь-якому посяганню на патентне право, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта патентного права; інші особисті немайнові права, встановлені законом (ст. 423 ЦК України);

— право авторства, право на присвоєння свого імені ство­реному ним винаходу (корисній моделі) (Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки»).

Відповідно до ст. 464 ЦК України передбачено невичерпний перелік майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, до яких віднесено:

- право на використання винаходу. Використанням ви­находу та корисної моделі визнають: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. При цьому продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (ко­рисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосуван­ня в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування заборонене без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це й так є очевидним (ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Використанням промислового зразка визнають виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зраз­ка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) й іншевведення його в цивільний оборот (ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»);

— виключне право дозволяти використання винаходу корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії) Патентоволоділець має право подати до Державної служби інтелектуальної власності для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). Порядок подання заяви та публікації відомостей визначено в наказі Міністер­ства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій осо­бі дозволу на використання запатентованого промирдового зразка та клопотання про її відкликання» від 3 серпня 2001 р. № 575 та наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використан­ня запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання» від 16 липня 2001 р. № 520;

— патентоволоділець має право передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка як внесок у статутний фонд підприємства. Виключне право перешкоджати неправомірному використанню винахо­ду, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі заборо­няти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлено законом;

— якщо патент на винахід, корисну модель чи промисловий зразок належить кільком особам, взаємовідносини при ви­користанні винаходу, корисної моделі, промислового зразка визначаються угодою між ними. В разі відсутності такої угоди кожен володілець патенту може використовувати винахід корисну модель, промисловий зразок на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на ви­користання зазначених об'єктів інтелектуальної власності та передавати право на винахід, корисну модель, промисловий зразок іншій особі без згоди інших володільців патенту.

На патентоволодільця покладено такі обов'язки:

— добросовісно користуватися виключним правом, що ви­пливає з патенту;

— дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу корисної моделі, промислового зразка володільцю пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього при­значено для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і його не молена використовувати без порушення прав першого володільця;

- безпідставно не створювати перешкод у використанні об'єктів патентного права третіми особами. Якщо патенто-володілець без поважних підстав протягом трьох років не використовує об'єкт патентного права та відмовляє у наданні дозволу на використання користувачам, зацікавлені особи можуть звернутися до суду із заявою про надання дозволу на використання відповідного об'єкта.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.