Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
n1.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
5.12 Mб
Скачать

Армія Стародавнього Вавилону

Давнє царство

Ополчення

(очолював

фараон або

джаті)

Середнє царство

Армія у складі

ополчення та

професійних

військових

Нове царство

Регулярна армія

Кадрове офіцерство

Експедиційні закони

Поліція

Кіннота

Флот

Піхота Кіннота Флот

Царська гвардія

32

Характеристику суспільно-політичного устрою Індії

слід розпочати із аналізу географічного розташування Ста­родавньої Індії, куди входили території сучасних держав -Індії, Пакистану, Непалу, Бангладешу, Шрі-Ланки. Ото­чена Гімалайськими горами, водами Бенгальської затоки, Індійського океану та Аравійського моря, країна належа­ла до числа найізольованіших держав тодішнього світу.

Індія була заселена ще в сиву давнину. Вчені схильні вважати, що вона була зоною антропогенезу1. Племена, що складали корінне населення Індії, включали представників усіх чотирьох рас, які спілкувалися майже 900 мовами та діалектами. Вони мали загальну назву дравіди. У північно-західній частині Індостану дравіди заснували кілька силь­них рабовласницьких держав, політико-правова історія яких невідома. Різноманітні джерела дають змогу охарак­теризувати державноправовий розвиток Індії, починаючи з середини II тисячоліття до н. є. — часів вторгнення з північного заходу світлошкірих кочових племен аріїв2. Місцеве населення було частково витіснене у малопридатні для проживання регіони, інше — асимільоване з чужин­цями, що наклало свій відбиток на суспільно-політичну організацію держави.

Суспільний устрій Індії сформувався під впливом ідей брахманізму. Соціальне розшарування у Стародавній Індії призвело, однак, не до формування класів (рабовласників і рабів), а до виникнення особливих суспільних груп — варн3.

1 Антропогенез — процес еволюційного формування фізичного типусучасної людини, який пов'язаний із початком розвитку її трудовоїдіяльності, виникненням мови, культури, релігійних уявлень.

2 Арії — союз дев'яти племен, очолюваних правителями — раджа­ми. Припускають, що до вторгнення в Індію вони проживали на тери­торії теперішньої Східної Європи, Поволжжя та Ірану.

3 Слово «варна» означає колір. Ця назва, очевидно, була запровадже­на за доби арійського завоювання Індії, встановивши різке розмежуваняміж завойовниками — першими трьома варнами і шудрами (корінне на­селення): брахмани (жерці, священнослужителі), кшатрй (воїни, пра­вителі), вайшії (землероби, ремісники) та шудри (слуги, прислуга,збіднілі верстви населення). Спочатку відмінності між варнами, особли­во між першими трьома, не були надто виразними, але згодом вони всебільше поглиблюються. Поділ населення на групи освячується релігією,закріплюється правом. Забороняються шлюби між представникамирізних варн, а порушення цього табу призводило до того, що такі особи іїхні діти ставали чандалами — людьми поза суспільством, які позбавля­лися прав, майна, будь-якого соціального чи правового захисту.

3 — 6-1232

33

Отже, варновий поділ суспільства Стародавньої Індії був визначальним у встановленні правового статусу людини. Саме цим соціальна структура Індії відрізнялася від сус­пільного устрою інших стародавньосхіднихрабовласниць­ких країн, де в основі поділу людей був їхній соціально-еко­номічний стан.

З іншого боку, привілейовані варни посідали панівне становище у політичному житті держави. Наприклад, брах­мани не займалися фізичною працею. Світські правителі (раджі) були змушені ділити з ними політичну владу і не могли без погодження з брахманами приймати жодного важливого рішення з питань державного життя. Вони не могли самочинно видавати закони, оскільки законодавчою ініціативою володіли брахманські школи. Закони отриму­вали релігійне освячення, після чого впроваджувалися в життя. Світський правитель лише стежив за їх дотриман­ням і виконанням. Брахмани мали монопольне право тлу­мачити закони, давати поради іншим людям щодо їх дотри­мання та застосування.

Форма правління Стародавньоіндійської держави була монархічною, однак вона не мала деспотичних ознак, при­таманних іншим стародавньосхідним країнам. На чолі дер­жави були раджі, які управляли з участю брахманів. Вони походили із кшатріїв, їхня влада обожнювалася, а будь-який спротив царській волі карався мученицькою смертю. Закони Ману надавали раджі право розпоряджатися жит­тям і смертю своїх підданих. Водночас робилося застере­ження: «Цар, який нерозумністю безтурботно мучить свою країну, негайно позбавляється з родичами країни та жит­тя» (гл. VII, ст. 3).

В управлінні державою раджа опирався на три відомства (фінансове, військове та загальнодержавних робіт). Верхів­ка світської знаті та найвищі урядовці утворювали мант-рипаришад — дорадчий орган при правителеві.

До складу управлінського апарату входили також рад­ники царя та виконавці його доручень. Військова рада із 20 осіб, поділена на 6 колегій, відала питаннями оборони країни та організацією грабіжницьких походів.

Країна поділялася на провінції, очолювані представни­ками царської влади. На чолі міст стояли управителі, при яких діяла міська рада із ЗО осіб. В основі управління на місцях знаходилася архаїчна десяткова система, притаман-

34

на державам з переважно кочовим складом населення: сільські райони поділялися за кількістю господарств на десятки, сотні і тисячі на чолі із десятським, сотським і тисяцьким. Села очолювали старости, до обов'язків яких входило управління життям поселення, збирання податків, боротьба зі злочинністю.

Запитання і завдання для самоконтролю

  1. Як утворилася, розвинулася та припинила існування Ста-родавньоєгипетська держава?

  2. Охарактеризуйте риси стародавньосхідної деспотії.

  3. Який вплив на суспільно-політичний устрій Стародавньо­го Вавилону та Індії справив фактор завоювання місцевих племен чужоземцями?

  4. Дайте порівняльну характеристику соціально-класової структури стародавньосхідних держав.

  5. У чому полягала обмеженність влади правителів у країнах Стародавнього Сходу?

Тести-тренінги

1. До соціальної групи невільників Стародавнього Вавилонуналежали:

а) тамкари; г) мушкенуми;

б) авілуми; ґ) редуми.

в) вардуми;

2. Доповніть твердження: «Найвищим державним сановни­ком у Стародавньому Вавилоні був...»

а)лугаль; г)тамкар;

б) нубанда; ґ) енсі.

в) джаті;

3. Судочинство у Стародавній Індії здійснювали:

а) царські та общинні суди;

б) сільські та міські суди;

в) колегії суддів;

г) магістерські та ратушні суди.

4. За формою правління Стародавній Єгипет був:

а) рабовласницькою теократичною монархією;

б) рабовласницькою олігархічною республікою;

в) брахманською монархією;

г) охлократичною деспотією.

з*

35

36

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]