Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PLANI_PRAKTIChNIKh_ZANYaT_ZCh_NOV_KPK_2014.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
793.09 Кб
Скачать

Заняття 5.

 1. Інші учасники кримінального провадження: загальна характеристика.

 2. Заявник, його кримінально-процесуальний статус.

 3. Цивільний позивач, його кримінально-процесуальний статус.

 4. Цивільний відповідач, його кримінально-процесуальний статус.

 5. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача, його кримінально-процесуальний статус.

 6. Законний представник цивільного позивача, його кримінально-процесуальний статус.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Цивільний|громадянський| кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради

 • Ващук Б. Правовий статус цивільного відповідача на стадії судового розгляду кримінальної справи: окремі питання / Б. Ващук // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали 16 регіонал. наук.-практ. конф. (8-9 лютого 2009 р.) . 2009 . 424 с. ─ С. 362-363.

 • Клименко, С. Щодо поняття законного представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача та їх участі у кримінальному судочинстві     // Підприємництво, господарство і право  2001.  №4.

 • Кравцова С.В. Уголовно-процессуальный статус гражданского истца и гражданского ответчика на стадии предварительного расследования : Понятие, сущность и основания возникновения : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09. - СПб., 2003. - 24 с. // Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1196468

 • Масленникова Л.В. Гражданский ответчик в российском уголовном процессе : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность /Науч. рук. Ф. М. Кудин. - Волгоград, 2001. - 21 с. // Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=100238

 • Махов В.Н., Разумовский Д.Б. Гражданский ответчик в уголовном процессе //Журнал российского права. -2007. - № 11.

 • Назаренко, Р.І. Заявник про злочин як суб'єкт кримінально-процесуальних правовідносин  // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Збірник наукових статей.  2000.  №2. ─ C. 141-147.

 • Циганюк Ю.В. Цивільний позивач в кримінальному процесі країн континентальної правової системи та України // Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – Вип. 6.

Заняття 6.

 1. Свідок, його кримінально-процесуальний статус.

 2. Перекладач, його кримінально-процесуальний статус.

 3. Експерт, його кримінально-процесуальний статус.

 4. Спеціаліст, його кримінально-процесуальний статус.

 5. Секретар судового засідання.

 6. Судовий розпорядник.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.1994 р.

 • Белькова О.В. Правовий статус свідка в кримінальному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.В. Белькова; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с.

 • Волкотруб С.Г. Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.Г. Волкотруб; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19 с.

 • Волкотруб С.Г.  Імунітет свідків і захист таємниці довірених відомостей в кримінальному процесі // Держава і право. Вип. 16 : Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки . 2002 .

 • Волкотруб С.Г. Актуальні проблеми імунітету свідків в кримінальному судочинстві     // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис.  2003.  № 3-4 (7-8).

 • Смыслов В.Н. Свидетель в советском уголовном процессе. – М., 1973.

 • Щербаковський М. Г. Торопов С.О. Нормативне регулювання використання спеціальних знань в новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2012_4/PB-4/PB-4_46.pdf

 • Карпова С.А. Участь спеціаліста у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.

 • Лапта С.П. Деякі проблеми взаємодії сторони захисту з експертом за новимкримінальним процесуальним кодексом України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.

 • Щербаковський М.Г., Чернець М.Г. Особливості залучення спеціаліста до участі у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.

 • Мархевка О.В. УЧАСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА У ПРОВАДЖЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012)

 • Арешонков В. В. Окремі питання удосконалення норм нового КПК України щодо участі експерта в кримінальному провадженні// Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.