Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PLANI_PRAKTIChNIKh_ZANYaT_ZCh_NOV_KPK_2014.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
793.09 Кб
Скачать

Заняття 4.

 1. Загальна характеристика суб'єктів, які відносяться до сторони захисту.

 2. Кримінально-процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), виправданого, засудженого.

 3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його кримінально-процесуальний статус.

 4. Захисник як учасник кримінального провадження. Особи, які можуть бути захисниками. Обов'язкова участь захисника.

 5. Права та обов'язки захисника.

 6. Залучення захисника. Відмова від захисника або його заміна.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р.

 • Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2012 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)

 • Адаменко В.Д. Советское уголовно-процессуальное представительство.- Томск, 1978.

 • Боярчуков С. Право захисту. Адвокати отримали гарантії для безпечної та ефективної роботи // Закон і бізнес. – 2012. - №35 (1074). – С. 13 // Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/11369-advokat_mi_otrimali_garantii_dlya_bezpechnoi_ta_efektivnoi_r.html

 • Каткова Т.В. Забезпечення прав суб’єктів кримінального процесу за новим КПК України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012.

 • Корчева Т.В. Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права. – 2012. - №2. // Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12ktvpku.pdf

 • Кухнюк Д. Право обвинуваченого на захист у проекті нового КПК саме потребує захисту // Закон і бізнес. – 2012. - №12. – С. 5.

 • Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование: понятие, природа, особенности и сущность (к разработке модели) // Адвокатская практика.  2004.  № 1.

 • Мартынчик Е.Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние и перспективы (к разработке концепции и модели) // Адвокатская практика.  2004.  № 3.

 • Мартынчик Е.Г. Основания и формы окончания адвокатского расследования    // Адвокатская практика.  2011.  № 2.

 • Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование: понятие, природа, особенности и сущность (к разработке модели) // Адвокатская практика.  2005.  № 1.

 • Мартынчик Е. Роль и место адвокатского расследования в процессе доказывания на досудебном производстве    // Мировой судья.  2009.  № 7.

 • Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование: основания проведения, субъекты и пределы их полномочий    // Адвокатская практика.  2009.  № 6.

 • Пожар В.Г. Новели регламентації інституту представництва за новим кримінальним процесуальним законодавством України // Митна справа. - 2012. - №5 (83). - Ч. 2. - Кн. 2. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2012_5_2_2/363.pdf

 • Свиридов Б. Презумпція професіоналізму. // Юридичний вісник України. – 2012. - №32 (893).

 • Яковенко С.І. Адвокатське розслідування в умовах реформування кримінально - процесуального законодавства // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120111.html

 • Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве.- Саратов, 1987.

 • Попелюшко В.О. Щодо питання інституту адвокатського розслідування та його джерельної бази // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2008. – Вип. 20. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/apvchzu/2008_20/authors/popelyushko.pdf

 • Стецовский Ю.И.Уголовно-процессуальная деятельность защитника.- М., 1982.

 • Данилюк Т.М. Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні // Форум права. – 2012. - №3. // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12dtmukp.pdf

 • Фоміна Т. Г., Юхно О. О. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2012_4/PB-4/PB-4_42.pdf

 • Титов А.М., Титова Н.В. Щодо залучення адвоката-захисника до участі у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.

 • Сичов С.О. Деякі питання визначення процесуального статусу підозрюваного за новим кримінальним процесуальним кодексом України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.

 • Говорун Д.М. Деякі аспекти реалізації принципу публічності в кримінально-процесуальній діяльності адвоката // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.