Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
25-30 ГПП.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
274.43 Кб
Скачать

16. Види підсудності

На відміну від підвідомчості, яка визначає розмежування повнова­жень господарських судів та інших органів, у тому числі загальних судів, щодо розгляду господарських справ підсудність означає роз­межування компетенції між різними ланками господарських судів та між окремими судами однієї ланки. Підсудністю називається роз­межування компетенції стосовно розгляду справ між окремими гос­подарськими судами.

Таке розмежування здійснюється за двома ознаками: родовою ознакою, тобто родом справи, її предметом, територіальною ознакою, тобто за місцезнаходженням сто­рін.

Таким чином, підсудність господарських справ поділяється на два головних види: родову та територіальну.

За до­помогою родової підсудності можна встановити, якій судо­вій ланці підсудна конкретна справа. Загальні положення родової підсудності визначено в ст. 13 ГПК України, де зазначається, що місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.

Територіальна підсудність дозволяє розмежовувати ком­петенцію господарських судів одного рівня. Територіальна підсудність справ господарському суду визначена ст. 15 ГПК України. При встановленні територіальної підсудності не­обхідно керуватися рекомендаціями Вищого господарсько­го суду України.

Виключна підсудність справ

17. Правила передачі господарських справ за підсудністю

Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи.

Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути оскаржено.

Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду.

Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в господарському суді, до підсудності якого відноситься справа, то така справа передається до господарського суду, найбільш територіально наближеного до цього господарського суду.

18. Поняття склад та класифікація учасників господарського процесу

учасник господарського процесу — це особа, яку господарський процесуальний закон наділяє процесуальними правами та обов’язками і яка вступає в процес для всебічного, повного та об’єктивного розгляду господарської справи та розв’язання спору.

До складу учасників судового процесу входять: сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі.Перша група — господарські суди (судді), які безпосередньо вирішують господарську справу.Друга — учасники господарського процесу, яких закон визнає особами, що беруть участь у справі: сторони (позивач і відповідач), треті особи, які заявляють самостійні ви­моги до предмета спору, треті особи, які не заявляють самостій­них вимог до предмета спору, прокурор, державні та інші органи, які виступають на захист чужих інтересів у силу покладених на них законом функцій.Третя група — особи, які сприяють здій­сненню правосуддя, вони не є учасниками господарського проце­су, і закон визначає їх як інших осіб, які беруть участь у справі. 

19.Склад господарського суду. Підстави відводу судді та самовідводу. Справи у місцевихгосподарських судах розглядаютьсясуддеюодноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудностіцього суду, залежновідкатегорії і складностісправи, може бути розглянутоколегіально у складі трьох суддів. Перегляд в апеляційному порядку рішеньмісцевихгосподарськихсудівздійснюєтьсяапеляційнимигосподарськими судами колегієюсуддів у складітрьохсуддів. Перегляд у касаційному порядку рішеньмісцевих і апеляційнихгосподарськихсудівздійснюєтьсяВищимгосподарським судом Україниколегієюсуддів у складітрьохабобільшоїнепарноїкількостісуддів. Перегляд судовихрішеньгосподарськихсудівВерховним Судом Україниздійснюєтьсяколегіально. Суддя не можебратиучасті в розглядісправи і підлягаєвідводу (самовідводу), якщовін є родичем осіб, якіберуть участь у судовому процесі. якщо буде встановленоіншіобставини, щовикликаютьсумнів у йогонеупередженості. Суддя, який брав участь у розглядісправи, не можебратиучасті в новому розглядісправи у разіскасуваннярішення, ухвали, постанови, прийнятої за йогоучастю, або у переглядіприйнятих за йогоучастюрішень, ухвал, постанов за нововиявленимиобставинами.При наявностізазначенихпідставсуддя повинен заявитисамовідвід.З цих же підставвідвідсуддіможутьзаявитисторони та прокурор, якийбере участь в судовому процесі.Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовійформідо початкувирішення спору. Заявлятивідвідпісляцьогоможналише у разі, якщо про підставувідводу сторона чи прокурор дізналисяпісля початку розглядусправи по суті.Питання про відвідсуддівирішується в нарадчійкімнаті судом у тому складі, якийрозглядає справу, про щовиноситьсяухвала. Заява про відвідкількомсуддямабовсьому складу суду вирішується простою більшістюголосів.

20.Сторони в судовому процесі.Права та обов'язкисторін. СпівучастьСторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації,Позивачами є підприємства та організації, що подали позовабо в інтересахяких подано позов про захистпорушеногочиоспорюваного права абоохоронюваного законом інтересу.Відповідачамиє підприємства та організації, якимпред'явленопозовнувимогу.Сторонимають правознайомитися з матеріаламисправи, робити з них витяги, зніматикопії, брати участь в господарськихзасіданнях, подаватидокази, брати участь у дослідженнідоказів, заявлятиклопотання, даватиусні та письмовіпоясненнягосподарському суду, наводитисвої доводи і міркування з усіхпитань, щовиникають у ході судового процесу, заперечуватипротиклопотань і доводівіншихучасників судового процесу, оскаржуватисудовірішеннягосподарського суду в установленомуцим Кодексом порядку, а такожкористуватисяіншимипроцесуальними правами, наданимиїмцимКодексом.Сторонизобов'язанідобросовіснокористуватисяналежнимиїмпроцесуальними правами, виявлятивзаємнуповагу до прав і охоронюваних законом інтересівдругоїсторони, вживатизаходів до всебічного, повного та об'єктивногодослідженнявсіхобставинсправи.Позивачвправідо прийняттярішення по справізбільшитирозмірпозовнихвимогВідповідачмає право визнатипозовповністюабочастково, а такожмає право до початкурозглядугосПозовможе бути подано кількомапозивачамичи до кількохвідповідачів. Кожний з позивачівабовідповідачівщодоіншоїсторонивиступає в судовому процесісамостійно.подарським судом справи по суті подати зустрічнийпозов.

21.Треті особи в господарському процесі. Трееті особи - цесуб'єктицивільнихпроцесуальнихправовідносин, яківступають у розпочатупровадженням справу для захистуособистихсуб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів.Треті особи, якізаявляютьсамостійнівимоги на предмет спору, можутьвступитиу справу до прийняттярішеннягосподарським судом, подавши позов до однієїабодвохсторін.Проприйняттяпозовної заяви та вступтретьої особи у справу господарський суд виноситьухвалу.Треті особи, якізаявляютьсамостійнівимоги на предмет спору, користуютьсяусіма правами і несутьусіобов'язкипозивача.Треті особи, які не заявляютьсамостійнихвимог на предмет спору, можутьвступитиу справу на стороніпозивачаабовідповідача до прийняттярішеннягосподарським судом, якщорішення з господарського спору можевплинути на їх права абообов'язкищодооднієї з сторін. Їхможе бути залучено до участі у справітакож за клопотаннямсторін, прокурора. Якщогосподарський суд при прийняттіпозовної заяви, вчиненнідій по підготовцісправи до розглядуабопід час розглядусправивстановить, щорішеннягосподарського суду можевплинути на права і обов'язкиосіб. У заявах про залученнятретіхосіб і у заявахтретіхосіб про вступу справу на стороніпозивачаабовідповідачазазначається, на якихпідставахтретіхосібналежитьзалучитиабодопустити до участі у справі.Питання про допущенняабозалученнятретіхосіб до участі у справівирішуєтьсягосподарським судом, якийвиносить з цього приводу ухвалу.Треті особи, які не заявляютьсамостійнихвимог, користуютьсяпроцесуальними правами i несутьпроцесуальніобов'язкисторін, крім права на змінупідстави i предмета позову, збільшеннячизменшеннярозмірупозовнихвимог, а також на відмовувід позову абовизнання позову.

22.Участь прокурора у господарському процесі. Прокурор бере участь у розгляді справ за йогопозовами, а такожможевступити за своєюініціативоюу справу, порушену за позовоміншихосіб, на будь-якійстадіїїїрозгляду для представництваінтересівгромадянинаабодержави. З метою вступуу справу прокурор може подати апеляційну, касаційнускаргу, заяву про перегляд рішенняВерховним Судом України, про перегляд рішення за нововиявленимиобставинамиабоповідомити суд і взяти участь у розглядісправи, порушеної за позовоміншихосіб. При цьому прокурор для представництваінтересівгромадянинаабодержави в господарськомусудіповинен обґрунтуватинаявністьпідстав для здійснення такого представництваДля представництваінтересівгромадянина в господарськомусуді прокурор також повинен надатидокументи, щопідтверджуютьнедосягненняповноліття, недієздатністьабообмеженудієздатністьвідповідногогромадянина, та письмовузгоду законного представникаабо органу, якому законом надано право захищати права, свободи та інтересивідповідної особи, на здійсненняпредставництва. Невиконання прокурором вимогщодонаданнягосподарському суду обґрунтуваннянаявностіпідстав для здійсненняпредставництваінтересівгромадянинаабодержави в господарськомусудімаєнаслідкомповерненняподаної ним позовної заяви (заяви, скарги)У разіприйняттягосподарським судом позовної заяви,поданої прокурором в інтересахдержави, в якійзазначено про відсутність органу, уповноваженогоздійснюватифункціїдержави у спірнихправовідносинах, або про відсутність у такого органу повноваженьщодозвернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача. Для участі у справі, провадження в якій уже порушено, прокурор подає до господарського суду відповіднузаяву.Прокурор, якийбереучасть у справі, несеобов'язки і користується правами сторони, крім права на укладеннямировоїугоди.Відмова прокурора відподаного ним позову не позбавляєпозивача права вимагативирішення спору по суті.Відмовапозивачавід позову, поданого прокурором в інтересахдержави, не позбавляє прокурора права підтримуватипозов і вимагативирішення спору по суті.

23. Процесуальне правонаступництво. У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

24.Участь у справі судового експерта. В судовому процесіможебрати участь судовийексперт.Судовийекспертзобов'язаний за ухвалоюгосподарського суду з'явитись на йоговиклик і датимотивованийвисновокщодопоставленихйомупитань. Висновокробиться у письмовійформі.Судовийексперт, оскількиценеобхідно для дачівисновку, має право знайомитися з матеріаламисправи, брати участь в огляді та дослідженнідоказів, проситигосподарський суд про наданняйомудодатковихматеріалів.Судовийекспертмає право відмовитисьвіддачівисновку, якщонаданихйомуматеріалівнедостатньоабоякщовін не маєнеобхіднихзнань для виконанняпокладеного на ньогообов'язку.Сторони і прокурор, якийбере участь в судовому процесі, мають право заявитивідвід судовому експерту, якщовінособисто, прямо чипобічнозаінтересований в результатірозглядусправи, якщовін є родичем осіб, якіберуть участь в судовому процесі, а такожз мотивівйогонекомпетентності.Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовійформі до початку вирішення спору. Заявлятивідвідпісляцьогоможналише у випадку, коли про підставувідводу сторона чи прокурор дізналисяпісля початку розглядусправи по суті.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.