Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дмитро ЧИЖЕВСЬКИЙ - Історія укр. літ-ри.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.45 Mб
Скачать

IV. Ренесанс та реформація

A. — К. Харлампович: Зап.-рус. православные школы. Казань. 1898. — М. Грушевський: Культурно-національний рух на Україні в 16 та 17 вв. К. 1912.

Б. — Кушелев-Безбородко: Памятники древне-русской литературы. I-II. СПб. 1860. — Статті Є. Карського в ИОРЯ. 1897, 4 та ВУИ. 1894, 2 та 1898, 2. — А. Веселовский: Из истории романа и повести. II. СПб. 1888. — В. Гнатюк в ЗНТШ. 16.

B. — П. Попов: Початки друкарства у слов’ян. К. 1924. — П. Владимиров : Д-р Фр. Скорина. 1888. — І. Огієнко: Історія українського друкарства. І. Л. 1925. — Він саме: Апостол 1574 р. НЗ УВАН II (1953). — R. Jakobson: Ivan Fedorov’s Printer of 1574. Cambridge, Mass. 1955. — И. Евсеев в „Христианском Чтении“ 1912-13 (про Острозьку Біблію). — І. Огієнко: Укр. літер. мова 16 ст. І-ІІ. Варшава. 1930. — П. Житецький ИОРЯ X (1905), 4.

Г. — Тексти: „Памятники полемической литературы“, РИБ: 4, 7, 19, (1876-1903), I-III. — АюзР. І. 7. — „Акты Западной России“, 4. — „Памятки укр-рус. мови і літератури“, 5. — Дослідження: К. Студинський: Пересторога. Л. 1895. — Н. Петров: ТКДА. 1894, 2-4. — К. Копержинський: ЗУНТ 21 (1926). — I. Tretiak: Р. Skarga. Краків. 1912. — Ювілейна книга в 300-літні роковини смерти Іпатія Потія. Л. 1914. — М. Возняк: Іван Борецький. Л. 1954.

Ґ. — Твори: КС. 1889, 4 та 1890, 6; АюзР. I, 7; Акты юго-зал. России, 2; — Голубев: Петр Могила. I. 1883. — Monumenta Confraternitatis Stauropig. Leopoliensis. I. Л. 1895. — Тепер ліпше видання: И. Еремин. М. 1955 (коментар недостатній). — Дослідження: І. Франко: І. Вишенський. Л. 1895. —М. Грушевський в Іст. літ. V.— D. Cizevsky, Annals 1951, 2.

Д. — З. І. Даугяла: З беларускага пісьменства XVII стал. Працы Беларускага Дзяржаунага Універсытэту у Менску. 16 (1927): тексти та дослідження. — Акты Ю. и З. Руси II (1865), No. 158.

E. — А. Соболевський ЧОНЛ. 12 (1898). — С. Щеглова: Вирши праздничные и обличительные... М. 1913 (ПДП). — Праці Перетца — див. V. В. — Видання дум Укр. Академії Наук, лише I том. — Ф. Колесса: Укр. народні думи. Л. 1920. Його ж статті в ЗНТШ. 49, 71-4, 76, 130-2. — Житецький П.: Мысли о народных укр. думах. К. 1893, укр. переклад К. 1919. — Переклади нім. духовних пісень ЧОИД. 1849.

V. Барокко

A. та Б. — Дм. Чижевський: Поза межами краси. Нью-Йорк. 1952. — Він саме — статті: Арка 4-5 (1947), Заграва 4 (1947). — Він саме: Український літературний барок. Нариси. I-III. Прага. 1941-4 (також „Праці укр. істор.-філол. Товариства в Празі“ III-V). — С. Голубев: Петр Могила. К. I-II. 1883-97. — І. Франко: Карпато-руське письменство 17-18 вв. Л. 1900. — М. Попов: Замітки до історії укр. письменства 17-18 вв. I-III. К. 1823.

B. — Перетц В.: Историко-лит. исследования и материалы. I-II. СПб. 1900. — М. Возняк: Матеріяли до історії української пісні і вірші. I-III. Л. 1913-25, — Ю. Яворський: Материалы для истории старинной песенной литературы. Прага. 1934. — В. Перетц: Исследования и материалы по истории старинной укр. литературы. Ленинград. I. 1926, III. 1929. — Д. Чижевський: До джерел символіки Сковороди. Прага. 1931. — Статті: Перетц в ЗНТШ. 86, 101, ЖМНП. 1905-7, ИОРЯ. IV, 3-4; VI, 2; VII, 1; Возняк: ЗНТШ. 108-9, 133; Франко КСт. 24, 34; ЗНТШ. 41, 70, 113, В. Гнатюк: ЗНТШ. 91. — Пор. численні тексти в КСт.

Г. — Перетц: Исследования и материалы... II. 1928. — В. Срезневский: „Труды Комисии XIII археол. съезда в Харькове“ і окремо (1905, Климовський). — В. Горленко ЧОНЛ 6 (1892, I. Горленко).

Ґ. — Перетц: Исследования. I. — Владимиров: Великое Зерцало. М. 1884. — С. Пташицкій: Средневековые повести... СПб. I. 1897. — Статті: М. Ґудзій ЧОЛН, 23, 2, С. Шевченко РФВ. 1909, 3-4 та В. Науменко в КС. XII. — Оповідання П. Могили про чудеса, видані в АюзР. I, 7.

Д. — Тексти: Драма українська, вид. Укр. Акад. Наук (незакінчено) тт. 1, 3-6. — В. Резанов: Памятники -рус. драматической литературы. Ніжен. 1907. — В. Антонович та М. Драгоманов: Исторические песни... т. II. („Милость Божія“). — Дослідження: В. Резанов: Из истории русской драмы. М. 1910, К истории русской драмы. Ніжен. 1910. — Н. Петров: Очерк украинской литературы 17-18 вв., преимущественно драматической, К. 1911; — Я. Гординський, ЗНТШ. 130-1. — М. Возняк: Початки української комедії, Л. 1920. 2 вид. Н. Йорк. 1954. — В. Перетц: „Україна“, 1926, I. — Шерех HSS 2 (1954).

Е. — Видання: проповіді Л. Карповича ЧОНД. 1878, 1., М. Смотрицького вид. С. Маслов, ЧОНЛ. 20, 2-3; св. Дмитро Туптало (Ростовський): Творенія, багато видань (3-5 томів); Ст. Яворський: Проповеди, I-III. М. 1804-5; Прокопович: Слова и рЂчи. СПб. I-III. 1760-3, Ґ. Кониськйй: Сочиненія. СПб. 1835. В ориґінальному (укр.) тексті видано проповіди Дм. Ростовського з ЧМОИ 1884, 2; А. Титов: Проповеди св. Димитрия... на укр. нарЂчіи. М. 1909; Г. Бужинський: Проповеди. Юр’єв. 1901; Г. Сковорода: Сочинения., вид. Багалія. 1894 та Бонч-Бруєвича (лише I-ий том), 1912. — Про бароккову проповідь: М. Neumayr: Die Schriftpredigt im Barok. Падерборн. 1938. — J. Langsch: Die Predigten... von Simeon Polockij. Ляйпціґ 1940. — Про Ставровецького Колтоновська в „Летопись ВЖК Жекулиной“. І. К. 1914. — Про Ґалятовського: І. Огієнко РФВ. 1910, 1914; Сборник Харк. ист.-фил. Общества. 19 (1913), Летопись Екатеринославской Архивной Комиссии, 10. — М. Марковський: А. Радивиловский... К. 1894 та КУИ. — И. Шляпкин: Св. Димитрий Ростовский... СПб. 1891. — М. Попов: Св. Димитрий... М. 1910. — Ю. Самарин: Ст. Яворский и Ф. Прокопович, как проповедники (Сочинения, т. 5.). — И. Чистович: Неизданныя проповеди Ст. Яворского. М. 1867. — П. Морозов: Ф. Прокопович как писатель. СПб. 1880 (та ЖМНП).Šerech: Stefan Yavorsky... Slavonic Review (London) 30-74. 1951.

Є. — Видання „Киевской Врем. Комиссии для разбора древних актов“ : Самовидця. К. 1878, Грабянки. К. 1854, Величка. I-IV. К. 1848-54 (та І. вид. ВУАН, К. 1929),„Исторія Русів“ в ЧОИД. I, 1-4.— Дм. Дорошенко: Огляд укр. історіографії. Прага. 1925. — С. Наріжний в „Праці укр. іст.-філ. товариства в Празі“, П (1939). — Історія Русів — укр. переклад В. Давиденка, ред. О. Оглоблина. Н. Йорк. 1956.

Ж. — Тексти: Палінодія в „Пам. полем. літ.“ І (РИБ); Діялоги Прокоповича — П. Верховський (див. далі) П та Морозов (цит. в V, Е); Сковорода — див. вище Е. — Дослідження: В. Завитневич: Палинодия. Варшава. 1883. — П. Верховский: Духовный регламент. Ростов. I-II. 1916. — Дм. Чижевський: Філософія Г. С. Сковороди. Варшава. 1934. — Домецький — вид. С. Брайловський ИОРЯ IX (1904), 4.

З. — Дм. Чижевський: Філософія на Україні. Спроба історіографії. Прага. 1926, І частина, 2 вид. 1929; він саме Нариси з історії філософії на Україні. Прага. 1931; він саме:Філософія Г. С Сковороди(цит. під Ж.). — С Маслов в ЧОНЛ. 24, 2. — Г. Флоровский: Судьбы русского богословия. Париж. 1937. — К. Харлампович: Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. I. Казань. 1914. — А. Brueckner: Dzieje kultury polskiej. II-III. Краків. 1931, 2 вид. 1945, передрук — Paris. 1955-6 (Tysiac lat kultury polskiej, II). — Чижевський: Бібліотека Прокоповича НЗ УВАН II (1953).

ЕКСКУРС II.

П. Феденко: Ukraina latina. Прага, 1937. Пор. також книгу Брюкнера, цит. в V. З.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.