Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Rekomendatsii_po_napisaniyu_KR_i_VKR.docx
Скачиваний:
38
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
729.19 Кб
Скачать

Статьи в научных изданиях. Публикации в периодической прессе.

ОДИН АВТОР:

Бекирова, Эльмира Шевкетовна. Формирование профессиональной ответственности будущего учителя в процессе учебно-познавательной деятельности / Э. Ш. Бекирова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. Серія “Педагогіка і психологія"/ МОН України, МО АРК, РВНЗ "КГУ" (м. Ялта) ; ред.: О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко, В. М. Володько. – К. : Пед. преса, 2000. – Вип. 2, ч. 1. – С. 104–107.

Глузман, Александр Владимирович. Вырастить здорового учителя: диалектика взаимосвязи физического и психического здоровья студентов в учебно-воспитательном процессе формирования специалиста в КГГИ / А. В. Глузман, В. Ф. Щеколодкин // Гуманітарні науки. – 2002. – № 2. – С. 166–173. – Библиогр.: 8 назв.

Два автора:

Береснєв, Андрій Анатолійович. Передумови створення моделі підготовки студентів-філологів до застосування особистісно орієнтованих технологій навчання іноземній мові / А. А. Береснєв, М. Я. Ігнатенко // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія “Педагогічні науки”. – Чернігів : ЧДПУ, 2008. – Вип. 50. – С. 23–29.

Кот, Тамара Олексіївна. Ретроспективний огляд уроків літератури рідного краю в контексті формування методики читання як галузі педагогічної науки / Т. О. Кот // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. праць / МОН України, МОН АРК, РВНЗ "КГУ" (м. Ялта) ; ред. О. В. Глузман [та ін.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Вип. 24, ч. 1: Серія: Педагогіка і психологія. – С. 142–146. – Бібліогр.: 6 назв.

Яценко, Тамара Семенівна. Пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки у процесі глибинної корекції / Т. С. Яценко // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 75–84. – Бібліогр.: 11 назв.

Три автора:

Глузман, Александр Владимирович. Проблемы формирования этики профессионального общения студентов-менеджеров / А. В. Глузман, А. Мартинс, О. И. Кулиш // Менеджмент організацій і управління людськими ресурсами: TEMPUS-TASIS проект № CD-JEP-22044-2001/UKR "Менеджмент організацій і управління людськими ресурсами у Криму" 15.03.2002–14.03.2005 в рамках програми Європейської комісії / МОН України, М-во освіти АРК, КДГІ ; ред.: О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко, В. С. Заслуженюк. – К. : Пед. преса, 2004. – Ч. 1. – С. 150–155.

Материалы и тезисы научно-практических конференций один автор:

Авраменко, Світлана Миколаївна. Сучасний школяр-підліток в контексті виховання толерантності / С. М. Авраменко // Розвиток освіти в поліетнічних регіонах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ялта, 20–23 квіт. 2005 р.) / МОН України, МОН АРК, РВНЗ “КГУ” (м. Ялта) ; ред.: О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – Вип. 1. – С. 13–19. ‒ Бібліогр.: С. 19‒4 назв.

Бекиров, Сервер Нариманович. Изучение феномена национальных движений в курсе «Политология» у студентов гуманитарных вузов / С. Н. Бекиров // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ялта, 15–16 берез. 2012 р.) / МОНМС України, НАПН України, МОНМС АРК, РВНЗ “КГУ” (м. Ялта) ; ред. О. В. Глузман [та ін.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Ч. 4. – С. 222–226.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]