Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция № 11 полит.эконом..doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
156.16 Кб
Скачать

Національне багатство і його структура

Національне багатство - це сукупність матеріальних благ, духовних цінностей, нагромадження за всю історію країни. Мас­штаби, структура й якісний рівень національного багатства виз­начають економічну могутність нації, потенціал її подальшого соціально-економічного розвитку.

За структурою національне багатство складається з:

- духовних і культурних цінностей; — національного майна;

- природних ресурсів.

Національне майно - найсуттєвіша частина національного багатства, воно виступає як результат відтворення у матеріально­му виробництві. В ньому виявляється духовний елемент (освітній та інтелектуальний рівень) нації та природні ресурси. Завдяки першому природні ресурси переробляють і створюють майновий елемент національного багатства.

Національне майно має складну структуру:

1. Основний капітал фірм (основні виробничі фонди).

2. Оборотний капітал фірм (оборотні виробничі фонди, що нагромаджуються у незначній кількості, насамперед, у запасах сировини, матеріалів).

3. Невиробничі фонди, або фонди нематеріального виробниц­тва (школи, лікарні, житло, громадський транспорт, обладнання наукових установ тощо).

4. Резерви капітальних благ (законсервовані запаси основних фондів і основних засобів нематеріального виробництва).

5. Майно домашніх господарств.

6. Запаси і резерви споживчих благ.

До складу національного багатства відносять і природні ре­сурси країни, котрі залучені до господарського вжитку (земля, надра, вода, ліси, атмосфера).

У широкому розумінні до національного багатства відносять також нематеріальні багатства — духовні і культурні цінності (на­громаджений виробничий досвід, освітній потенціал нації, досяг- нення наукової думки, витвори культури і мистецтва, інтелек­туальний рівень, навіть національні звичаї, традиції, мораль, етичні норми тощо).

Структура і якість елементів національного багатства - сут­тєвий чинник розвитку національного виробництва, зростан­ня ВВП, поліпшення умов життя людей.

Великого значення набуває раціональне використання при­родних багатств нації, захист довкілля. Національне багатство тісно пов'язане із доходом нації, адже нагромаджувана части­на останнього поповнює багатство нації; саме ж багатство є підґрунтям зростання національного доходу: чим більше націо­нальне багатство, тим більші можливості нарощування доходу нації, а отже її споживання та нагромадження продукту.

Національне багатство не лише зростає кількісно, а й по­стійно безперервно оновлюється, що є передумовою і змістом економічного і соціального прогресу. Залежно від реальної ролі у процесі відтворення у складі національного багатства виділяють:

• Виробничий фонд.

• Невиробничий фонд.

Виробничий фонд служить могутнім чинником зростання національного доходу, а також визначає економічний потен­ціал нації (виробничий фонд разом із кадрами працівників, спеціалістів, вчених). Економічний потенціал відбиває здатність нації забезпечити той чи інший рівень виробництва і добробуту людей. Всебічне використання економічного потен­ціалу, його постійне нарощування і вдосконалення — один із магістральних напрямів економічного і соціального прогресу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.