Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Таблиці до іспиту з укр.мови за проф.спрям

.pdf
Скачиваний:
20
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
403.82 Кб
Скачать

3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

Українська мова за професійним спрямуванням (у таблицях)

(Методичні вказівки до підготовки іспиту)

Дніпропетровськ 2010

4

Українська мова за професійним спрямуванням (у таблицях). Методичні вказівки до підготовки іспиту /Укладач: Акімова В.С. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 35 с.

Новий підхід до мовної підготовки у вищому навчальному закладі, без сумніву, забезпечить посилення зацікавленості майбутніх фахівців в опануванні курсу „Мова професійного спілкування”.

Пропоновані методичні таблиці містять конкретний узагальнений і систематизований матеріал щодо підготовки студентів до іспиту з української мови за професійним спілкуванням. Таблиці містять відомості як з писемної, так і усної форми мовлення.

Укладач: В.С.Акімова, старший викладач кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Відповідальний за випуск: Г.Г. Кривчик, завідувач кафедри українознавства, д.і.н., професор.

Рецензент: Г.П.Євсєєва, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства

Затверджено на засіданні кафедри українознавства протокол № 6 від 16.01.2010

Затверджено на засіданні Методичної ради ПДАБА Протокол №5(65) від 20.04.2010 р.

5

Передмова

Матеріал пропонованих методичних таблиць розрахований на тих, хто вивчає і прагне успішно скласти державний іспит з мови професійного спілкування.

У зручній табличній формі подано критерії щодо вимог укладання документів, подано також основні правописні норми та правила, фонетичні, морфологічні, синтаксичні норми державної мови. Закцентовано увагу службових частин мови в офіційноділовому стилі.

Розділ усного ділового мовлення осягає основи культури спілкування і управління, види та жанри публічних виступів тощо.

6

Розділ І

Національна мова. Мова і мовлення

 

Національна мова

 

 

(літературнамова,національний

 

 

фольклор,територіальнідіалекти, соціальні

 

 

жаргони)

 

зовнішній прояв(форма)

внутрішній прояв (зміст)

Мова

Мовлення

Тип

Прояв

ідеальна

матеріалізація

національного

національної

система

мовної системи

мислення

філософії і

матеріальних

(звуків, букв,

і національного

психології

одиниць (звуків,

жестів, інтонації)

світосприйняття

певної нації

слів, моделей

у певній аудиторії

 

 

речень),яка

і в певних

 

 

існує у статиці

часовихрамках

 

 

поза часом і

 

 

 

простором

 

 

 

Засіб і процес спілкування

Засіб спільності нації

7

Основні функції мови

Соціальні функції мови

кому-

мисле-

пізна-

про-

номіна-

волюн-

експрес-

естетично

ніка-

твірна

вальна

фесій-

тивна

тативна

сивна

-культуро-

тивна

 

 

на

 

 

 

логічна

найваж-

засіб

засіб

засіб і

засіб

засіб

засіб

засіб

ливіши

формув

збере-

крите-

найме-

впливу

виражен-

формуван-

й засіб

ан

ження і

рій

нування

на волю

ня емоцій

ня і

спілкув

ня і

переда-

оволо-

нових

спів-

і почуттів

вираження

ання

вислов-

чі

діння

предме-

розмов-

 

естетичних

 

лення

інфор-

фахом

тів,

ника

 

і

 

думки

мації,

 

проце-

 

 

культурних

 

 

знань і

 

сів,

 

 

смаків

 

 

досвіду

 

явищ

 

 

нації

головна

 

 

 

 

 

 

 

функція

 

 

 

 

 

 

найвища

 

 

 

 

 

 

 

функція

 

 

 

загальні функції –

спеціальні функції на

спеціальні функції на емоційній

обслуговували первино

логічной основі –

 

основі –

 

розмовний стиль

обслуговують

обслуговують переважно

 

 

 

переважно науковий і

публіцистичний і художній стилі

 

 

 

діловий стилі

 

 

 

Усна

Первинна

Звуки,жести,мімі-ка,

паузи, інтонація

Висловлювання

Сприймається на

слух (крімжестіві міміки)

Діалогічна(полі-

логічна), ситуативна, обмежена у часі і просторі, не піддається дублюванню, революційна. Граматично недбала, без чіткої диференціації за стилями

8

Форми мовлення

За походженням

За виражальними

засобами

За основними

одиницями

За сприйманням

За

функціонуванням

Писемна

Вторинна

Букви,розділові

знаки

Текст

Сприймається

зором

Монологічна,

контекстуальна, необмежена у часі і просторі, забезпечує можливість дублювання, консервативна. Вимагає правильності і чіткої диференціації за стилями

9

Стилісучасноїукраїнської мови

Стилі мовлення

(функціональні різновиди загальнонаціональної мови, які відрізняються типовими засобами залежно від сфери спілкування)

РОЗМОВНИЙ

 

ПУБЛІЦИСТИЧ

НАУКОВИЙ

ДІЛОВИЙ

ХУДОЖНІЙ

(індивідуально-

 

НИЙ

(суспільно-

(громадсько-

(суспільно-

суб`єктивний)

 

(громадсько-

об`єктивний)

об`єктивний)

суб`активний

Мета мовця:

 

суб`єктивний)

Мета автора:

Мета

)

 

 

 

установлення

 

Мета

об’єктивне і доказове

укладача:

Призначення

індивідуального

 

промовця:

викладення

досягнення

:

психологічного

 

спонукання

інформації

позитивного

використанн

контакту

 

громадськості

 

результату

я естетичної

 

 

до активної дії і

 

мінімальними

функції мови

 

 

прийняття

 

мовними

 

 

 

рішень

Мовні засоби:

засобами

 

 

 

 

 

 

Мовні засоби:

 

 

використання

Мовні засоби:

 

неповні,

 

 

наукових термінів,

нейтральний

 

питальні, окличні

 

 

таблиць, схем;

тон; відсутність

Мовні

речення;

 

Мовні засоби:

оперування

емоційної

засоби:

загальновживан

 

загальновживан

абстрактними

лексики і

не

а лексика;

 

а громадсько-

поняттями, залучення

використання

замкнутість

розмовно-

 

політична

цитат,об’єктивна і

загальновжива-

мовних

побутові,

 

термінологія;

логічна послідовність,

ної термінології,

структур;

діалектні,

 

велика кількість

однозначність,

краще

образність,

жаргонні слова;

 

абстрактних

уживання складених

українського

зображуваль

певний ступінь

 

слів і словесних

речень.

походження;

-ність

фамільярності,

 

кліше; часте

 

уніфікація і

(епітети,мета

сарказму,

 

цитування;

 

стандартізація.

мета,порівня

іронічності.

 

риторичні

 

 

ння),

 

 

запитання,

 

 

емоційно-

 

 

імперативи;

 

 

експресивна,

 

 

емоційна

 

 

фразеоло-

 

 

лексика і

 

 

гічна

 

 

фразеологізми.

 

 

лексика.

Найпростіший

 

 

Найскладніший

 

 

Існує вусній формі

 

Існує у писемній і в усній формах

 

10

Загальні вимоги до документів

Вимоги до мови документів

Об`єктивність

Логічна

Переконливість

Уніфікація і

Якісність

відсутність

послідовність:

і доказовість:

стандартиза

викладу і

суб`єктивних

 

 

ція:

точність

характеристик):

 

 

 

опису:

- уникання

- тісний логічний

- викладення

 

- точний вибір

особових

зв`язок між

причини у

- наявність

слова;

займенників,

реченнями;

конкретній формі

схем побудови

- правильне

умовного і

- частотність слів

з точним

тексту;

користування

наказового

з ознаками мети,

добором фактів і

- підготовка і

термінами;

способів

причини,

цифрових даних;

виготовлення

- уникання

дієслова, слів

результативності

- обґрунтованість

бланків, якщо

професіоналізмів

типу дуже,

(для цього, з

висловленої

в установі

;

великий;

цією метою,

думки,

виникає

- орфографічна,

- відсутність

таким чином,

доказовість

більше 20%

пунктуаційна і

питальних

отже);

матеріалу;

стандартних

граматична

речень і

- чітке

- лаконічність

ситуацій.

точність.

окличних речень

членування

(більшість

 

 

прямої мови;

тексту на окремі

документів

 

 

- уживання

пункти, абзаци,

складає одну

 

 

аналітичних

параграфи.

сторінку із

 

 

форм і

 

залученням

 

 

розщепленого

 

фактичного

 

 

присудка: не

 

матеріалу у

 

 

заводчани, а

 

додатках).

 

 

працівники

 

Досягається

 

 

заводу,не

 

шляхом

 

 

повніший

 

попереднього

 

 

більш повний; не

 

обдумування

 

 

здійснюватися,

 

змісту, складання

 

 

а будуть

 

плану і уживання

 

 

здійснюватися;

 

простих і

 

 

- переважне

 

скорочених

 

 

вживання

 

речень.

 

 

пасивних

 

 

 

 

зворотів: Завод

 

 

 

 

будується

 

 

 

 

робітниками.

 

 

 

 

11

Документи та їх призначення

Документ

(матеріальнийоб`єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію,оформлений у заведеному порядку імає відповідно до

чинногозаконодавства юридичнусилу)

джерело і носій

спосібудосконалення

підстава для

інформації

внутрішньої організації

прийняття рішень,

 

підприємства чи

узагальнень,

 

установи

довідково-пошукові

 

 

роботи

12

Система документації

СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ

(сукупність взаємопов`язаних між собою документів, які становлять цілісне утворення із певними специфічними рисами)

Система управлінської,(організаційно-

 

Спеціалізована документація

розпорядчої) документації служить

 

(відтворює специфіку різних сфер або

засобом здійснення організації та

 

різних галузей діяльності суспільства)

регулювання процесів управління

 

 

 

 

1.Організаційні документи закріплюють функції,

1. Документи з господарської діяльності

обов`язки і права організацій протягом тривалого

(договори, акти, листи, позовні заяви).

терміну. Сюди, крім актів органів державної

 

2.

Документи в науковій діяльності.

влади, входять положення, статути, інструкції і

 

3.

Документи в банківській діяльності.

правила, якими керуються підприємства і

 

4.

Обліково-фінансові документи

організації у своїй діяльності.

 

(платіжне доручення, відомість,

2. Розпорядчі документи – це документи, за

 

гарантійний лист, заява-зобов`язання

допомогою яких здійснюється розпорядча

 

тощо).

діяльність, оперативне керівництво у певній

 

5.

Податкова документація.

установі ( постанови, розпорядження, накази із

 

6.

Документи з організації зовнішньо-

загальних питань, вказівки, ухвали, правові акти

 

економічної діяльності.

вищих органів управління).

 

7.

Документи в рекламній діяльності.

3. Довідково-інформаційні документи

 

8.

Документи у видавничій діяльності

(довідки, службові листи, протоколи, акти, доповідні та пояснювальні записки, оголошення, доповіді, звіти, плани робіт, телефонограми) містять інформацію про стан справ в організаціях, носять допоміжний характер, не обов`язковий для виконання. Надана в них інформація може спонукати до дії або бути доведена до відома.

4. Документи з кадрово-контрактних питань містять інформацію про особовий склад

підприємства, зафіксовану в заявах про прийняття, звільнення чи переведення на роботу, наказах про особовий склад, автобіографіях, характеристиках, контрактах,

трудових угодах.

5. Особові офіційні документи – це документи,

за допомогою яких громадяни передають повноваження іншій особі щодо отримання документів, грошей, товарів; закріплюють свої права перед державою, установою іншими особами (розписки, доручення та ін.) .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.