Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Vikova_Psyhologiya_Sergienkova2011

.pdf
Скачиваний:
889
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА

«Проблемні діти»

агресивні діти,

емоційно роз-

емоційно

вразливі діти,

схильні до невмо-

гальмовані діти,

що потерпають від

тивованих фізич-

що бурхливо і

сором’язливості ,

них та вербальних

демонстративно

ранимості, образ-

агресивних реак-

виражають свої

ливості і тривож-

цій

емоції на публіку

ності

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.49. Типи дітей з емоційними порушеннями за Дубровіною

Залучаючись до учіння як систематизованої, соціально контрольованої діяльності, молодший школяр змушений докладати суттєвих вольових зусиль для виконання навчальних завдань. Регламентованість шкільного навчання теж потребує від дитини вольової регуляції емоційних та поведінкових виявів. Тому молодший шкільний вік стає сприятливим для розвитку

вольових якостей дитини.

Впродовж цього вікового періоду відбувається зменшення імпульсивності поведінки дитини, зростає її дисциплінованість, самостійність, витримка і наполегливість. Однак зовнішні перешкоди молодший школяр долає легше, ніж внутрішні, наприклад, лінощі можуть стати на заваді досягненню дитиною мети. Оскільки учні початкової школи легко піддаються навіюванню, то необхідно дбати про наслідування ними позитивних зразків. На основі цілеспрямованого виховного впливу дорослих та власної активності молодшого школяра, в кінці періоду він виявляє стабільну здатність до самоконтролю.

!Самоконтроль – новоутворення молодшого шкільного віку, що виявляється як спроможність до свідомого управління дитиною власною психічною та поведінковою активністю

Перебування дитини в школі викликає вияви її темпераменту в процесі навчання та спілкування, які можуть бути сприятливими і несприятливими. Темперамент дитини суттєво визначає

161

Найбільш високий рівень розвитку когнітивного компоненту самооцінки співвідноситься або з адекватно високою, або з заниженою самооцінкою.
А.В. Захарова

РОЗДІЛ 2

стиль її поведінки та діяльності і виступає підґрунтям для формування рис характеру. В молодшому шкільному віці інтенсивно формуються всі групи рис характеру.

Інтелектуаль-

Вольові риси

Моральні та

ні риси

емоційні риси

 

зміст розумової

виконанння

виховний вплив

навчальних за-

педагогів та

діяльності

вдань

батьків

 

задіяність ін-

дотримання

характер вза-

телектуальних

дисциплінар-

ємодії з ровес-

здібностей

них норм

никами

Рис. 2.50. Фактори формування рис характеру молодших школярів

Розвиткові Я-концепції учнів початкової школи властиві такі ознаки, як розширення сфери усвідомлення себе, активізація процесу самопізнання і, як наслідок, формування Я-образу учня. Саме в молодшому шкільному віці Я-образ дитини починає диференціюватись на Я-реальне (уявлення про себе зараз, теперішнього) і Я-ідеальне (образ себе в майбутньому). Навчання в школі сприймається дитиною як засіб саморозкриття, самоактуалізації своєї особистості.

Молодший шкільний вік є важливим кроком формування самооцінки дитини. Під впливом навчання та спілкування з ровесниками інтенсивно розвиваються когнітивний та афективний компоненти самооцінки, хоча співвідношення між ними неоднозначне. Дослідження засвідчують суттєвий взаємозв’язок між самооцінкою молодших школярів і рівнем їх навчальної успішності. Оскільки провідною діяльністю учнів початкової школи є учіння, то оцінка

162

ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА

його результатів стає критерієм самооцінки особистості дитини. Спостерігається і зворотній зв’язок – самооцінка визначає результативність навчання молодшого школяра. Наприклад, занижена самооцінка, сформована ще в дошкільному дитинстві, викликає невпевненість в собі, страх проявляти свої здібності і очікування невдач.

За думкою Р.Бернса, традиційне шкільне навчання зорієнтоване на формування заниженої та вузько орієнтованої самооцінки дитини. Фактично єдиним критерієм успішності статусу школяра є рівень розвитку вербального інтелекту і відповідне йому бальне оцінювання вчителів. Крім того, навчальна успішність стає ареною конкурентної боротьби молодших школярів, і поразка в ній знецінює особистість дитини в очах педагогів та однолітків. Тому не дивно, що середньостатистична самооцінка школярів починає неухильно знижуватись в інтервалі з 2 по 7 клас.

Таким чином, самооцінка молодших школярів суттєво залежить від впливу вчителя, її рівень впливає на успішність навчання дитини, характер емоційних переживань, зміст поведінки та рівень домагань.

163

РОЗДІЛ 2

КОНТРОЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ БЛОК

Питання для обговорення на семінарах

1.Зародження психіки дитини під час її пренатального розвитку.

2.Психогігієна майбутніх батьків.

3.Психологічні особливості фази новонародженості.

4.Соціально-психологічні детермінанти психічного розвитку немовляти.

5.Вплив фізичних досягнень на психічний розвиток немовляти.

6.Зміст сенсорного та мовленнєвого розвитку немовляти.

7.Соціальна ситуація розвитку переддошкільника.

8.Динаміка та функції провідної діяльності дитини раннього

віку.

9.Особливості розвитку пізнавальної сфери переддошкільників.

10.Розвиток мовлення в ранньому віці.

11.Формування особистості дитини раннього віку.

12.Криза 3-ох років: причини та симптоматика.

13.Соціальна ситуація розвитку дошкільняти.

14.Специфіка ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

15.Розвиток інтелекту в дошкільному віці.

16.Формування особистості дитини-дошкільника. Криза 6

(7)років.

17.Шкільна зрілість дошкільняти, її зміст, механізми формування та діагностика.

18.Вплив статусу школяра на психіку першокласника.

19.Початкова шкільна дезадаптація: причини, вияви та способи усунення.

20.Специфіка взаємин молодшого школяра з вчителем.

21.Родина як фактор соціалізації молодшого школяра.

22.Динаміка спілкування дитини молодшого шкільного віку з ровесниками.

23.Характеристика учіння як провідної діяльності молодших школярів.

164

ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА

24.Соціально-психологічні чинники формування особистості сучасних молодших школярів.

25.Особливості емоційної сфери учня початкової школи.

23.Типові емоційно-поведінкові порушення дітей молодшого

шкільного віку.

27.Розвиток вольової регуляції в молодшому шкільному віці.

28.Формування самосвідомості дитини молодшого шкільного

віку.

29.Вплив навчальної діяльності на інтелектуальну сферу молодшого школяра.

30.Зміст та механізми формування новоутворень пізнавальної сфери учня початкової школи.

Завдання для самоперевірки

Знайдіть єдину правильну відповідь на тестові запитання

1.Етап розвитку дитини в лоні матері називається: а) пренатальним, б) дитячим, в) захисним,

г) постнатальним.

2.Остаточне формування всіх органів та систем плода, підготовка дитини до народження та самостійного життя – це зміст якої фази пренатального розвитку:

а) фетальної, б) ембріональної,

в) постнатальної, г) гермінальної.

3.Впродовж якої фази пренатального розвитку зародок є особливо чутливим до впливу тератогенів (несприятливих факторів його розвитку):

а) гермінальної, б) ембріональної,

165

РОЗДІЛ 2

в) фетальної, г) постнатальної.

4.Виберіть рядок, в якому перелічені тільки тератогени: а) стан здоров’я матері, алкоголь, їжа, б) ліки, спадкові хвороби, куріння,

в) звички матері та батька дитини, резус-конфлікт, ліки, г) алкоголь, наркотичні речовини, радіація.

5.Встановлення підтримуючого контакту батьків із новонародженою дитиною для подолання у неї почуття самотності та занедбаності – це суть якого поняття:

а) комплексу пожвавлення, б) імпринтингу, в) бондінгу, г) сиблінгу.

6.Чи є факт недоношеності дитини підставою для формування в неї порушень психічного розвитку:

а) так, неадекватність психічного розвитку цієї дитини виявляється завжди,

б) цей факт становить лише ризик для формування порушень психічного розвитку дитини,

в) тільки у випадку, якщо дитина не отримала адекватної медичної допомоги,

г) ніякого впливу на психічний розвиток дитини її передчасне народження не має.

7.Виберіть назву психічного новоутворення, що формується

вкінці фази новонародженості:

а) мовлення, б) комплекс пожвавлення,

в) маніпуляції з предметами, г) спілкування з дорослим.

8. Якою є провідна діяльність немовляти: а) емоційне спілкування з дорослим, б) учіння,

166

ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА

в) їжа та сон, г) дотримання режиму життєдіяльності.

9.Із перелічених факторів виберіть той, який найчастіше є причиною відставання психічного розвитку немовлят:

а) поганий гігієнічний догляд за дитиною дорослими, б) недостатність спілкування дитини з дорослими, в) недоношеність, г) фізичні хвороби.

10.Визначте вікові рамки раннього періоду:

а) від народження до одного року, б) від 6-8 тижнів до 2 років, в) від одного до трьох років, г) від трьох до шести років.

11.Провідною діяльністю дітей раннього періоду є: а) мовлення, б) предметно-маніпулятивна,

в) емоційне спілкування з дорослими, г) ігрова.

12.Ранній вік сприятливий для розвитку якої психічної функ-

ції:

а) мислення, б) логічного мислення, в) інтуїції, г) мовлення.

13.Мислення дітей раннього віку є:

а) абстрактним, б) наочно-дійовим,

в) наочно-образним, г) образно-логічним.

14. Часте вживання дитиною фрази «Я сам!», її неслухня- ність та впертість є ознаками якого явища психічного розвитку раннього віку:

167

РОЗДІЛ 2

а) прискорення психічного розвитку, б) затримки психічного розвитку, в) кризи 3-ох років, г) дитячої шпитальності.

15.Яке новоутворення психіки, що свідчить про розвиток самосвідомості дитини, формується в ранньому віці:

а) самооцінка, б) самосприймання, в) мовлення,

г) гордість за досягнення.

16.За рахунок якого провідного чинника в дитини з’являється спроможність до переживання емоції сорому:

а) вроджених задатків, б) стимуляції зі сторони значимих дорослих,

в) спілкування з ровесниками, г) розвитку інтелекту.

17.Фіксація дитиною свого зовнішнього вигляду та формальної статевої приналежності – це ознака якого психічного новоутворення раннього віку:

а) самосприймання, б) гордості за досягнення,

в) адекватної самооцінки, г) емоції сорому.

18.Для дошкільного віку провідною діяльністю є:

а) предметно-маніпулятивна, б) трудова, в) учіння, г) ігрова.

19. Наявність засвоєних норм поведінки – це зміст якого новоутворення психіки дошкільнят:

а) уяви, б) образного мислення,

в) внутрішніх етичних інстанцій, г) самоконтролю.

168

ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА

20.Мовне коментування дитиною дошкільного віку власних дій, «розмова з самим собою» – це ознаки якого психічного явища:

а) внутрішнього мовлення, б) егоцентричного мовлення, в) монологу, г) внутрішнього плану дій.

21.Стадія каракулів, неспівпадання задуму і результату, адекватності задуму та результату – це етапи розвитку якої продуктивної діяльності дошкільника:

а) ліплення, б) малювання, в) навчання, г) гри.

22.Яку негативну форму має розвиток дитячої уяви в дошкільному віці:

а) фантазування, б) дитячі страхи, в) сором’язливість, г) мрійливість.

23.Готовність до засвоєння нової соціальної ролі – школяра та можливості успішного спілкування з ровесниками шестирічки складають зміст якого компоненту психологічної готовності дитини до школи:

а) розумового, б) емоційно-вольового, в) соціального,

г) мотиваційного.

24.Провідною діяльністю дітей молодшого шкільного віку є: а) ігрова діяльність, б) учіння, в) гра та учіння,

г) спілкування з вчителем.

169

РОЗДІЛ 2

25.Знайдіть найсуттєвіше обґрунтування доречності використання вчителем початкової школи ігрового методу навчання шестирічок:

а) для більш легкої зміни провідної діяльності – від ігрової до навчальної,

б) для уникнення перевтоми дітей, в) для кращого розподілу ролей дітей, г) для зміцнення класного колективу.

26.Що таке внутрішній план дій як психічне новоутворення молодшого шкільного віку:

а) попереднє мислене планування подальших розумових дій, б) сумлінне виконання вказівок вчителя, в) зосередження школяра на учбовому завданні,

г) свідоме управління та регуляція дитиною власної психічної та поведінкової активності.

27.Спроможність цілеспрямовано докладати вольові зусилля для організації розумової діяльності – це сутність якого новоутворення психіки молодших школярів:

а) зосередженості, б) осмисленості, в) мимовільності, г) довільності.

28.Яка особливість пізнавальної сфери формується в молодшому шкільному віці:

а) спостережливість, б) довготривалість, в) абстрактність, г) довільність.

29.Якою особливістю психіки молодших школярів зумовлена необхідність використання вчителем початкової школи великої кількості наочності:

а) переважанням наочно-образного мислення, б) пізнавальною активністю дітей,

в) недостатнім розвитком уваги молодших школярів, г) нестійкою навчальною мотивацією.

170

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]