Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Костюк.pdf
Скачиваний:
112
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
815.83 Кб
Скачать

Тема 12. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

1. Світове господарство: суть, етапи й закономірності розвитку.

1.1.Поняття та основні передумови виникнення світового господарства.

1.2.Етапи формування світового господарства.

1.3.Закономірності функціонування світового господарства.

2.Інтеграційні зв’язки й механізм міжнародного співробітництва України.

2.1.Форми економічних відносин.

2.2.Види інтеграційних об'єднань.

2.3.Види економічної інтеграції.

2.4.Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

3.Сутність та класифікація глобальних проблем.

3.1.Сутність та класифікація глобальних проблем.

3.2.Причини виникнення та загострення глобальних проблем.

3.3.Шляхи розв’язання глобальних проблем.

Основні поняття і терміни теми

Світове господарство, інтеграція, міжнародні економічні відносини, міжнароднийподілпарці,міжнароднаторгівля,міжнароднийрухкапіталу,міжнародна міграція робочої сили, міжнародні кредитні відносини, міжнародні валютні відносини, імміграція, еміграція, платіжний баланс, митний економічний союз, зона вільної торгівлі, загальний ринок, економічний союз, економічна інтеграція, спеціалізація, експортний потенціал, інтеграційне об’єднання, Європейський союз.

Питання для обговорення

1.Що таке світове господарство? В чому полягає об’єктивність його формування?

2.У чому ви вбачаєте зв'язок між поділом праці й виникненням світового господарства?

3.Що ви розумієте під міжнародним поділом праці, спеціалізацією та інтеграцією виробництва?

4.Охарактеризуйте етапи формування світового господарства.

5.Назвіть основні форми міжнародних економічних відносин і дайте їх характеристику.

6.Які ви знаєте види інтеграційних об’єднань? Чим вони відрізняються одне від одного?

7.Які є закономірності утворення світового господарства?

8.Охарактеризуйте експортний потенціал України.

9.Які основні елементи включає в себе механізм міжнародного співробітництва України? Які проблеми інтеграції економіки України у світове господарство?

10.У чому суть глобальних проблем людства і які шляхи їх вирішення вам відомі?

233

Теми доповідей

1.Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

2.Експортний потенціал України.

3.Україна і Європейський союз. Перспективи входження.

Тестові завдання до теми

1.До глобальних проблем не належать:

а) екологічні проблеми; б) проблеми війни та миру;

в) проблеми формування світового ринку автомобілів; г) проблеми зростання населення.

2.Що таке світове господарство:

а) процес між незалежними країнами; б) сукупність національних господарств та економічних зв'язків між

ними; в) сукупність економічних зв'язків між національними державами;

г) економічна система певної країни?

3. Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського життя:

а) науково-технічний прогрес; б) більш вузька спеціалізація виробничо-господарських структур;

в) поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі окремих країн;

г) високі темпи зростання виробництва наукомісткої продукції?

4. Що є об'єктивною основою становлення і розвитку світового господарства:

а) міжнародний поділ праці; б) регулювання валютних курсів;

в) зовнішньоекономічна політика; г) створення міжнародних економічних союзів?

5.Що найповніше характеризує сутність світового господарства:

а) сукупність усіх національно-державних, господарських організмів; б) система міжнародних господарських зв'язків різних країн світу; в) спеціалізація окремих країн на виробництві певної продукції; г) кооперування виробництва різної продукції між окремими країнами?

6.Що не с складовою частиною світового господарства:

а) світова торгівля товарами та послугами; б) міжнародні спортивні відносини;

234

в) міжнародні валютно-кредитні відносини; г) міжнародний рух капіталів і робочої сили?

7. Що не належить до міжнародного поділу праці:

а) спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції; б) створення багатьох проміжних продуктів і напівфабрикатів у різ-

них країнах; в) зосередження окремих стадій єдиного виробничого процесу в різ-

них країнах; г) міграція працездатного населення з однієї країни до іншої в пошу-

ках роботи?

8. Які підприємства не є транснаціональними корпораціями:

а) компанії, які мають відділення, філії, дочірні підприємства у багатьох країнах світу;

б) підприємства, продукція яких реалізується на світовому ринку; в) фірми, які здійснюють свою виробничо-господарську діяльність у

десятках країн світу; г) компанії із зарубіжними активами, які здійснюють основну части-

ну своїх виробничо-господарських операцій у кількох країнах світу?

9. Що не належить до міжнародної економічної інтеграції:

а) виробничо-технологічне взаємопристосування та взаємопроникнення національних господарств різних країн;

б) погодження кількома країнами економічної політики щодо спільних науково-технічних і виробничо-господарських інтересів;

в) функціонування світової системи вивчення та прогнозування погодних, інших атмосферних явищ і землетрусів;

г) спільне використання ресурсів, об'єднання капіталів різних країн?

10. Що не є характерним для сучасних тенденцій розвитку світової торгівлі:

а) відчутне зростання обсягів товарообігу та лібералізація торгівлі; б) стагнація; в) швидке зростання торгівлі продукцією виробничо-технічного при-

значення; г) більш активна участь у світовій торгівлі економічно відсталих країн?

11. Який з факторів може погіршити для іноземних інвесторів інвестиційний клімат у країні:

а) нестабільність внутрішнього господарського законодавства; б) введення довгострокових податкових пільг; в) спрощення умов репатріації власності в країні;

г) зменшення частки державної власності в країні?

235

12.Що є нелегальною формою вивезення капіталу:

а) портфельні та прямі інвестиції; б) приховування виручки від експорту товарів у іноземних банках; в) грошові та товарні позики;

г) короткострокові та довгострокові позики?

13.Який з мотивів міграції робочої сили є економічним:

а) працевлаштування на більш вигідних умовах; б) утворення та возз'єднання сім'ї;

в) міркування політичного та релігійного характеру; г) міркування етнічного та культурного характеру?

14. Які заходи щодо інтеграції України у світове господарство є менш проблемними і більш перспективними:

а) активна участь у жорсткій конкуренції на світовому ринку; б) вихід на світовий ринок із сировиною та сільськогосподарською

продукцією; в) створення і пропонування споживачам виробів більш високої якос-

ті з новими споживчими властивостями; г) опанування нових виробничих сфер, що потребують застосування ви-

сокого інтелектуального потенціалу та глибоких теоретичних розробок?

15. Що належить до глобальних проблем людства:

а) зрошення певних ланів Північного Криму; б) газифікація ряду населених пунктів у кількох областях України; в) подолання наслідків землетрусів;

г) проблеми, що набули життєво важливого значення для долі всієї цивілізації, які можна вирішити лише спільними зусиллями?

16.Що не належить до глобальних економічних проблем:

а) стоншення озонового шару в атмосфері Землі; б) нерівномірність економічного розвитку різних країн;

в) потепління світового клімату, “парниковий ефект”; г) зникнення цілих видів рослин і тварин?

17.Яка з перелічених екологічних проблем є локальною:

а) забруднення Світового океану; б) кислотні опади;

в) забруднення в окремих місцевостях ґрунту отрутохімікатами; г) вичерпування мінеральних ресурсів?

18.Що не є глобальною проблемою соціально-економічного характеру:

а) зростання населення на планеті та безробіття; б) забруднення атмосфери;

236

в) нестача продовольства та поширення зубожіння; г) інфляція?

19. Що не входить до сфери співробітництва щодо вирішення глобальних проблем людства:

а) ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн; б) сприяння країнам, що розвиваються, щодо вирішення нагальних

проблем: зубожіння, голоду, хвороб, неписьменності.

в) установлення уніфікованих правил загального природокористування; г) співробітництво у роззброєнні та військовій конверсії?

20. Що не є формою співробітництва у вирішенні глобальних проблем:

а) здійснення спільних проектів і програм; б) передача технологій, надання кредитів;

в) світова реформа системи ціноутворення на природні ресурси; г) зосередження уваги держави виключно на власних внутрішніх

проблемах?

 

Вправи

 

Для кожного наведеного положення знайдіть відповідний йому тер-

мін чи поняття:

а)

форма функціонування світового ринку, під якою розуміють систему

 

обміну товарами й послугами на міжнародному рівні;

б)

виражене у валюті кожної окремої країни співвідношення між сумою

 

платежів, отриманих з-за кордону, й сумою платежів, переведених за

 

кордон за певний період часу, як правило, за рік;

в)

тенденція до економічної єдності світу на основі зближення й взаємо

 

переплетення національних економік, проведення узгодженої дер-

 

жавної економічної політики;

г)

сукупність національних економік різних країн та економічних

 

зв’язків між ними;

д)

визначає необхідність спеціалізації виробництва країн відповідно до

 

їх природно-кліматичних, історичних та економічних умов, що забез-

 

печує підвищення ефективності виробництва, економію затрат сус-

 

пільної праці, раціональне розміщення продуктивних сил.

Терміни і поняття

1. Міжнародна торгівля

5. Світове господарство

2. Міжнародний поділ праці

6. Економічна інтеграція

3. Експортний потенціал

7. Суспільний поділ праці

4. Пплатіжний баланс

8. Міжнародний рух капіталу

237

Задачі

1.Між країною А та іншими країнами мали місце такі зовнішньоторговельні операції: купівля резидентами країни А цінних паперів іноземних фірм – 60 млн дол.; імпорт товарів і послуг у країну А – 110 млн дол.; експорт товарів та послуг з країни А – 130 млн дол.; продаж цінних паперів фірм країни А іноземцям – 70 млн дол.; імпорт золота у країну А – 70 млн дол.; грошові перекази з інших країн у країну А – 40 млн дол.

Складіть платіжний баланс країни А.

2.Фірма «Галичина» придбала ліцензію на право використання впродовж 9 років «ноу-хау» для випуску сучасних лікувальних засобів. Річна вартість чистого продажу за вирахуванням непрямих податків, зборів та мита становить 50 000 грн, ставка роялті – 10%. Визначте річну суму роялті, що виплачується впродовж дії терміну ліцензійної угоди.

3.Країни А і В виробляють таку кількість товарів X і Y:

 

Товар X

Товар Y

 

 

 

Країна А

24

32

Країна В

10

10

Знайдіть обмінний коефіцієнт (умови торгівлі), якщо кожна країна спеціалізується на основі принципу порівняльних переваг.

238

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.