Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова амортизация 2015.docx
Скачиваний:
46
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
173.85 Кб
Скачать

3.4 Первинний облік амортизації (зносу) основних засобів

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на термін його реконструкції, модернізації, добудування, дообладнання, консервації.

Нарахування амортизації здійснюється щомісячно.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів став придатним для користування. Припиняється нарахування амортизації з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єктів основних засобів [51].

Для нарахування амортизації необоротних активів складають Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (ф. №ОЗСГ-5). Розрахунок використовують для визначення річної і місячної суми амортизації на 1 січня. Необоротні активи групують за групами та видами об'єктів, а також передбачають розподіл амортизації за об'єктами обліку. У наступні звітні періоди суму амортизації необоротних активів за січень коригують, враховуючи зміни в їх складі за попередній місяць. При цьому щомісячно складають Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (ф. № ОЗСГ-6). В цій відомості зазначають вид основних засобів за класифікаційними групами та кореспондуючими рахунками, суму амортизації за об'єктами, що надійшли і вибули. За об'єктами, що надійшли, сума амортизації донараховується до попереднього місяця, а за вибулими – вираховується [51].

На підставі Розрахунку нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (ф. №ОЗСГ-5) та Відомості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (ф. ОЗСГ-6), щомісячно складають Зведену відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротній активів (ф. №ОЗСГ-7). У ній записують розподіл амортизації за об'єктами обліку, нараховану суму амортизації за минулий місяць, зміни суми амортизації за об'єктами, що надійшли й вибули, та суму амортизації, нараховану в поточному місяці [51].

3.5 Синтетичний та аналітичний облік амортизації (зносу) основних засобів

Для обліку зносу необоротних активів призначено рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", на якому узагальнюється інформація про нараховану амортизацію та індексацію зносу необоротних нематеріальних і матеріальних активів.

Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" має такі субрахунки:

131 "Знос основних засобів";

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів";

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";

134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів".

135 "Знос інвестиційної нерухомості"

За кредитом рахунка 13 "Знос (амортизація) необоротних матеріальних активів" відображається нарахування амортизації та індексації зносу необоротних активів, за дебетом зменшення суми зносу [51].

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про знос тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби".

На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні активи".

На субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів.

На субрахунку 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" узагальнюється інформація про суму амортизації, нарахованої на довгострокові біологічні активи, облік яких ведеться на субрахунку 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" та 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю".

На субрахунку 135 "Знос інвестиційної нерухомості" узагальнюється інформація про суму зносу інвестиційної нерухомості, облік якої ведеться на субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" за первісною вартістю. На інвестиційну нерухомість, облік якої ведеться за справедливою вартістю, знос (амортизація) не нараховується.

Аналітичний облік зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів.

Нарахування зносу необоротних активів оформляється відповідними записами на рахунках бухгалтерського обліку [51].

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку зносу

необоротних активів

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Дт

Кт

1.

Нарахована амортизація на обєкти основних засобів

  • виробничого призначення

23

131

  • обєкти загально виробничого призначення

91

131

  • обєкти адміністративного призначення

92

131

  • обєкти, що забезпечують процес збута

93

131

  • житлово-комунального та соціальнокультурного призначення

949

131

  • обєкти основних засобів, що забезпечують усунення надзвичайних подій

99

131

  • обєкти основних засобів, що використовують на будівництві та реконструкції основних засобів

15

131

2.

Дооцінка раніш нарахованого зносу пропорційно до зміни вартості основних засобів

423

131

3.

Списання суми зносу за уціненими основними засобами

131

10

4.

Списано суму зносу

  • реалізованих основних засобів

131

10

  • ліквідованих основних засобів

131

10

  • переданих основних засобів до статутного капіталу

131

10

Регістром синтетичного обліку за рахунком 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» є журнал-ордер № 4А, але в ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ», бухгалтерський облік ведеться за допомогою програмного забезпечення «Універсал плюс».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.