Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
философия план.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
53.57 Кб
Скачать

Зміст дисципліни за модулями модуль і. Предмет філософіі

Тема 1.1. Вступ до філософії. Генезис філософії.

Лекція 1. Особливості філософії як форми духовного осягнення світу.

 1. Філософія, її гуманістичне призначення.

 2. Понятійно-категоріальний апарат філософії.

 3. Структура філософського знання та основні функції філософії.

Запитання для самоперевірки

 1. Яким чином специфіка проблем, що стоять перед філософією, робить її „основною потребою нашого розуму”?

 2. Яка кінцева мета філософських міркувань?

 3. Назвіть функції філософії.

 4. Поміркуйте над виразом: “філософія є філософуванням”.

 5. Охарактеризуйте структуру філософського знання.

 6. Проаналізуйте взаємозв’язок філософії та культури.

Завдання для самостійної роботи

 1. Філософія та культура.

 2. Самовизначення людини в світі.

 3. Дискурсивне мислення.

 4. Рефлексія.

Література: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 102, 103, 117,118

Лекція 2.Світогляд як духовно-практичний феномен. Історичні типи світогляду.

 1. Поняття і структура світогляду. Основні світоглядні питання.

 2. Історичні типи світогляду.

 3. Філософія як світоглядна система.

 4. Сучасна світоглядна парадигма.

Запитання для самоперевірки

 1. В яких життєвих ситуаціях людина найчастіше стискається із світоглядними питаннями ?

 2. Міфологія базується на дискурсивному мисленні, а філософія постає синкретичним духовним утворенням: (так чи ні?)

 3. Що таке світогляд?

 4. Назвіть історичні типи світогляду.

 5. Охарактеризуйте сутність міфу та розкрийте його значення в сучасному світі.

 6. Спробуйте пояснити, чому та на яких засадах може існувати релігійна філософія. Врахуйте те, що за певними суттєвими характеристиками філософія та релігія постають несумісними (наприклад, релігія базується на догматах – безсумнівних вихідних твердженнях, а філософія передбачає критичне мислення, що прагне доходити до останніх прояснень).

 7. Зробіть порівняльний аналіз філософії і релігії як історичних типів світогляду.

Завдання для самостійної роботи

 1. Сучасна світоглядна парадигма.

 2. Філософія, мистецтво, наука.

 3. Історія філософії як наука.

Література: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 179, 180

Тема 1.2. Філософія Стародавнього Світу.

Лекція 1. Філософія Стародавнього Сходу..

 1. Загальні риси філософії стародавнього Сходу

 2. Основні течії філософської думки у стародавньому Китаї: конфуціанство, маоїзм, легізм, школа імен, даосизм.

 3. Філософія стародавньої Індії.

Запитання для самоперевірки

 1. Східна парадигма світорозуміння та специфіка філософської проблематики Стародавнього Сходу

 2. Джерела та основні школи філософії Стародавнього Китаю

 3. Стислий аналіз „Книги перемін” („І цзинь”).

 4. Філософські погляди Кун Фу Цзи і конфуціанців (Мен Цзи, Сюнь Цзи).

 5. Даосизм, легізм, моїзм.

 6. Ведизм та брахманізм.

 7. Школи (даршани) ведичної традиції: санкхья, йога, ньяя, вайшешика, міманса, веданта (коротка характеристика).

 8. Араньяки та Упанішади

 9. Неортодоксальні вчення Стародавньої Індії: джайнізм, буддизм, локаята.

 10. Людина у філософії та культурі стародавнього Сходу.

Завдання для самостійної роботи

 1. Канонічні джерела давньокитайської філософії.

 2. Канонічні джерела староіндійської філософії.

 3. Міфологія і філософія Упанішад.

 4. Йога і її види.

Література: 2, 3, 4, 5, 9, 12

Лекція 2. Філософія античності.

 1. Загальна характеристика античної філософії

 2. Досократики. Мілетська школа (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен). Піфагор і піфагорійський союз. Геракліт. Елеати. Левкіп, Демокріт.

 3. Класична афінська школа. Сократ. Платон. Аристотель.

Запитання для самоперевірки

 1. Проблема першопочатку в досократичній філософії.

 2. Вчення Парменiда про Єдине.

 3. Генеза поглядiв Левкiппа та Демокрiта Категорiї буття i небуття, їх тлумачення через атоми i порожнечу

 4. Погляди Сократа на природу людини та сенс життя

 5. Концепцiя пiзнання-пригадування Платона. Платонiвське розумiння iстини. платонiвського ейдологiзму ("iдеалiзму").

 6. Вчення Платона. Ейдоси-зразки та матерiя як першi начала Унiверсуму. Специфiка

 7. Виявлення Арiстотелем труднощiв вчення Платона та їх долання завдяки концепцiї чотирьох першопричин (матерiальної, формальної, дiючої та цiльової ).

Завдання для самостійної роботи

 1. Сенсуалізм і емпіризм Аристотеля.

 2. Грецький стоїцизм про людину і суспільство.

 3. Неоплатонізм.

 4. Проблема свободи в філософії Епікура.

Література: 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 37, 39, 109, 123

Семінарське заняття. Класична антична філософія.

 1. Загальна характеристика досократичної філософії.

 2. Сократ: розуміння предмету філософії, пошук етичних норм.

 3. Платон: погляд на знання та філософію.

 4. Аристотель: критика платонівських ідей, вчення про матерію і форму.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]