Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Іуп.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
21.04.2015
Размер:
673.79 Кб
Скачать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра теорії та історії держави і права

Укладачі :

доцент, канд. юрид. наук Чехович В. А.

доцент, канд. істор. наук Самохвалов В.П.

доцент, доктор юрид. наук Гриценко І.С

асис. Вовк О.Й.,

асис. Котенко Т.В.

Історія українського права

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 „Право”

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 7

від „25” грудня 2008 р.

Декан факультету

________ Гриценко І.С.

КИЇВ – 2009

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ”

Укладачі :

доцент, канд. юрид. наук Чехович В. А.

доцент, канд. істор. наук Самохвалов В.П.

доцент, доктор юрид. наук Гриценко І.С

асис. Вовк О.Й.,

асис. Котенко Т.В.

Лектори:

доцент, канд. юрид. наук Чехович В. А.

доцент, канд. істор. наук Самохвалов В.П.

доцент, канд.істор.наук Гриценко І.С

асис. Вовк О.Й.,

Рецензент:

професор , канд. юрид. наук Котюк В.О.

Погоджено

з науково-методично комісією

«___»________________2008 р.

ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................................................4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ......................................................................6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ...........................................................9

Змістовний модуль 1. ДЖЕРЕЛА ТА ОСНОВНІ РИСИ РАБОВЛАСНИЦЬКОГО, РАННЬОФЕОДАЛЬНОГО

ТА СТАНОВО ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ ..................11

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ 1.............16

Змістовний модуль2. ДЖЕРЕЛА ЗАКОНОДАВСТВА ТА КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА ГЕТЬМАНСЬКОЇ УКРАЇНИ

ДР. ПОЛ. XVII - ПОЧ.XIX СТ. СТ. .................................................................17

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ 2……......22

Змістовний модуль3. ДЖЕРЕЛА ТА ЗАКОНОДАВСТВА ІМПЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ В УКРАЇНІ

ДР ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.СТ. .....................................................................23

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ 3.............27

Змістовний модуль4. ЗАКОНОДАВСТВО УНР ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, УНР ДИРЕКТОРІЇ, ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ,

РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1917 – 1922р...........................................................29

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ 4............40

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ....................................................................................42

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ..................58

.

Юридичні визначення, правила та терміни………….……..64

Вступ

Історія права України вивчає зміни типів, форм права, правових систем, систем окремих галузей права в історії нашої країни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння глибоких і тривалих знань студентами про закономірності історичного процесу виникнення і розвитку права, зміни його типів і форм, його ролі і місцю у визначенні історичні періоди.

Як одна з основних теоретико-історичних дисциплін історія права України складає важливу частку всієї системи юридичних наук, формує основу правової культури і правового мислення студента. Послідовне засвоєння цієї дисципліни є важливим елементом підготовки студентів до вивчення і засвоєння галузевих і спеціальних юридичних дисциплін.

Вивчення історії права України основане на аналізі конкретного процесу еволюції права країни, виявлення їх закономірностей і відмінних рис розвитку, причини зміни форм і елементів формування правової системи. Основою вивчення права минулих часів є джерела права, історичні документи і інші письмові свідчення. Найбільш важлива роль серед яких належить пам’ятникам права, що вивчають формі уставів, судебників, привілеїв, статутів, ординацій, універсалів, законів, конституцій тощо.

Історія права України має не тільки професійно-освітнє значення, але і методичне та практичне, оскільки випрацьовує у студентів погляд на право як на динамічний організм, який розвивається у тісному зв’язку з реальністю, випрацьовує здібності до узагальнення і аналізу конкретно-історичного матеріалу, навчає формувати наукові висновки.

Вивчання дисципліни безпосередньо впливає на формування наукового світогляду, допомагає визначити і використати закономірності громадського розвитку, досвід відзначеної юриспруденції в своїй майбутній професійній діяльності, закладає основу правової культури юристів.

Навчальний процес складається з лекцій, семінарських занять і самостійної роботи студентів під керівництвом викладача.

На лекціях студенти займаються в основному науково-теоретичними і конкретно-історичними положеннями дисципліни, проблемними питаннями теми, отримують рекомендації по самостійній роботі над вивченням матеріали.

Засвоєння навчального курсу передбачає систематичну самостійну роботу студентів при підготовці до семінарських занять, розробці рефератів і доповідей, виконання контрольних робіт по визначеній тематиці

Важливим методом вивчення дисципліни є самостійна робота студентів, яке має наступні форми:

  • Робота над першоджерелами права історичними документами енциклопедичними довідниками;

  • Робота по виконанню рефератів і контрольних робіт;

  • Робота по підготовці до заліків та екзаменів;

Участь в роботі студентських наукових гуртках та студентських наукових конференціях

Успіх навчання студентів залежить від і старанної підготовки до семінарів, заліків та іспитів, самостійної роботи у фондах бібліотек.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.