Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Історики-Прокопов_2012-2013.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.03.2015
Размер:
398.85 Кб
Скачать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Кафедра історії філософії

Укладач: доктор філософ. н., проф. Прокопов Д. Є.

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів історичного факультету

Затверджено

на засіданні кафедри історії філософії

Протокол № ___

від ___”________2012 р.

Зав. кафедри______проф. Ярошовець В.І.

Декан філософського факультету

___________ проф. Конверський А.Є.

КИЇВ - 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія філософської думки»

Укладач: доктор філософ. н., проф. Прокопов Д. Є.

Лектор: доктор філософ. н., проф. Прокопов Д. Є.

Викладач: доктор філософ. н., проф. Прокопов Д. Є.

Погоджено

з науково-методичною комісією

___”____________2012 р.

__________доц. Кравчук А.А.

Вступ

Програма з курсу «Історія філософської думки» покликана забезпечити студентів історичного факультету необхідним обсягом знань з історії філософії, ознайомити їх зі специфікою філософської проблематики та шляхами її розв`язання у різні культурно-історичні епохи. В програмі представлений широкий обсяг матеріалу як в історичному та культурологічному плані, починаючи з античності і до наших днів, так і в теоретичному плані – в курсі розглядаються проблеми філософії історії, філософії мови, філософії права, важливі етичні, соціально-політичні та методологічні питання. Разом з тим, ця програма має на меті підвищити загальнотеоретичний рівень підготовки студентів, виробити у них фахові навички праці з філософською літературою.

Дана дисципліна «Історія філософської думки» викладається на ІІ курсі у ІІ семестрі в обсязі 66 годин. З них лекційних – 34 години, семінарських – 32 години. Консультації 6% – 32 годин, контрольні роботи – 36 годин. Закінчується заліком у ІІ семестрі (10 год.). Керівництво індивідуальною самостійною роботою 23 год. Загальна кількість годин – 167.

Нормативний курс «Історія філософської думки» передбачає ознайомлення студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з особливостями розвитку історії зарубіжної і вітчизняної філософії. Курс має важливе значення для розширення та поглиблення знань студентів в галузі історико-філософської науки і виступає неодмінною складовою підготовки сучасних фахівців-істориків.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Історія філософської думки» є: а) формування розуміння у студентів передумов та специфіки формування історико-філософської парадигми; б) усвідомлення студентами місця історії філософії у системі гуманітарних знань; в) ознайомлення з конкретно-історичними етапами, особливостями світової та вітчизняної філософії; г) вивчення через прочитання першоджерел та їх аналіз вчень видатних філософів минулого і сучасності; д) творчий пошук та усвідомлення специфіки філософських систем в контексті основних тенденцій розвитку сучасної філософії та історії філософії.

Предметом курсу є: філософська думка від моменту її виникнення і до сучасності, та філософські вчення розроблені представниками різних філософських традицій Сходу і Заходу.

Вимоги до знань і вмінь. Студент повинен знати базові знання з історії загального розвитку філософської думки; базові знання з історії розвитку окремих філософських традицій; знання різноманітних підходів до вирішення основних філософських проблем; навички порівняльного аналізу різних філософських систем у межах одного історико-філософського періоду.

Студент повинен вміти аналізувати матеріал і самостійно проводити історико-філософську роботу з опрацювання текстів; володіти термінологічно-категоріальним апаратом філософського дослідження; здобувати навички самостійного визначення та розкриття змісту основних філософських понять, термінів, категорій.

Також студент повинен знати: а) співвідношення різних періодів історії філософії, специфіку виникнення і формування парадигм в історії філософії, зокрема філософської античної, середньовічної, новочасної і сучасної парадигми; б) місце окремих філософських систем в історії філософії; в) соціально-економічні, політичні, наукові передумови та супутні обставини становлення та розвитку основних філософських традицій; г) основні положення, поняття та їх співвідношення у вченнях визначних філософів; д) багатоманіття філософських пошуків, а також «традиційні» та новітні методи прочитання історії філософії.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Вивчення даного курсу має забезпечити ефективне виконання завдань з формування розуміння у студентів передумов та специфіки формування філософської думки, усвідомлення студентами місця історії філософії в системі гуманітарних знань.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Історія філософської думки» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100–бальною шкалою.

Формою контролю є залік, вагове співвідношення (у відсотках) модульного та підсумкового контролю встановлюється 60% : 40%.

Змістовий

модуль 1 (ЗМ1)

Залік

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

80%

20%

100%

Оцінка (бали)

0-80

0-20

0-100

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.