Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

До теми 1

.docx
Скачиваний:
101
Добавлен:
19.04.2015
Размер:
63.62 Кб
Скачать

До теми 1

ВСТУП. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

1          Стародавня історія України охоплює період:

а) від часу заселення українських земель людиною до ІХ ст.;

2          Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого на території України відбувся у:

в) VI – III тис. до н. е.;                 

3          Кіммерія розпалася під могутнім натиском:

а) скіфів;

4          Племена сарматів кочували на території України в:

а) III ст. до н. е.  – III ст. н. е.;

5          У писемних джерелах слов’яни спочатку згадуються як:

б) венеди, склавини та анти;

6          Найдавніші сліди архантропів на території України знайдено:

в) у Закарпатті;                                                     

7          Час існування на території України трипільської культури:

б) IV – ІІІ тис. до н. е.;

8          Найдавнішим народом на території України були:

а)  кіммерійці;

9          Основним заняттям слов’ян наприкінці І тис. до н. е. – на початку І тис. н. е. було:

в) орне землеробство і тваринництво;

10        Розселення слов’ян зі своєї прабатьківщини зумовлювалося:

в) зростанням чисельності населення;

11        Археологія вивчає:

а) речові пам’ятки;

12        Племенами трипільської культури розселилися на території України від:

а) Пруту і Дунаю до Дніпра;

13        Племена, що жили на більшій частині сучасної України в VII – III ст. до н. е.:

б) скіфи;                  

14        Предками українців більшість істориків вважають:

б) антів та склавинів;

15 Слов’янські племінні союзи склавинів проживали на території України:

в) між Дністром, Прип’яттю та верхів’ями Бугу;

16         До ІII тис. до н. е. основні знаряддя праці давніх людей на території України виготовлялися з:

б) каменя, кістки, дерева;

17        Із давньогрецьких авторів найдетальніше життя, побут, звичаї та історію скіфських племен описав:

г) Геродот.

18        Основними заняттями царських скіфів були:

            б) перегінне скотарство;

19        Племінний союз антів існував на території України у:

б) IV – VII ст.;

20        Вперше дослідив поселення носіїв трипільської археологічної культури:

в) В.Хвойка;            

21        Столицею Малої Скіфії було місто:

а) Неаполь (поблизу сучасного Сімферополя);

22        Визначальну суспільну роль у скотарських племенах індоєвропейців, що заселяли Україну у другій половині ІІІ – ІІ тис. до н. е., відігравали:

б) чоловіки;             

23        Державу зі столицею на Дніпрі, наймогутнішим правителем якої був Германаріх, заснували:

в) готи;

24        Столицею Боспорського царства було місто:

в) Пантікапей;                                                       

25        Яке з чотирьох запропонованих визначень найповніше розкриває зміст поняття “історичні джерела”:

а) це продукти людської діяльності в минулому, їх рештки, що дійшли до нас і дають змогу відтворити історію людини;

26        Люди, які населяли землі сучасної України, приручили собаку в період:

            б) мезоліту;

27        Мала Скіфія існувала у:

в) IV ст. до н. е. – II ст. н. е.;

28        Грецьке місто-держави Херсонес було розташоване:

в) на західному узбережжя Криму, поблизу сучасного Севастополя;

29        Більшість вчених вважає, що Київ засновано в:

б) V ст. н. е.;

30        Люди, які мешкали на території України, вперше засвоїли вогонь у добу:

а) палеоліту;          

31 На території сучасної України скіфи домінували у:

в) VII – III ст. до н. е.;                  

32 Найбільшої могутності держава гунів досягла за правління:

б) Германаріха;

33 Відомо, що 860 р. правитель Руської землі ходив на Візантію, стояв облогою поблизу Константинополя і взяв контрибуцію з імператора. Цей похід пов’язаний з іменем князя:

а) Аскольда;           

34        Люди, які населяли землі сучасної України, вели привласнююче господарство в епоху :

а) палеоліту і мезоліту;                                      

35        Неандертальці з’явилися на території України приблизно:

            б) 100 тис. років тому;

36        Основним заняттям сарматів було:

а) кочове скотарство;                   

37        Розгромили сарматів, поклавши край їх пануванню у Північному Причорномор’ї, племена:

б) гунів;

38        Визначте союз східнослов’янських племен, який брав безпосередню участь в етногенезі українців.

г) сіверяни.

39        Люди, які заселяли територію сучасної України, опанували лук і стріли у добу:

б) мезоліту;

40        Кіммерійці в Україні заселяли степові землі від:

б) Дністра до Дону;

До теми 2

УКРАЇНА В ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.

ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД

(ІХ-ХІV ст.)

1          Розпад Хозарського каганату був наслідком походів:

в) Святослава;        

2          Так звана норманська теорія з’явилася у:

г) XVIII ст.

3          “Не ходи, але візьми данину, яку брав Олег, додам ще до цієї данини”, - ці слова візантійського імператора адресовані:

а) Ігорю;                                          

4          У повній особистій залежності від боярина чи князя в часи Київської Русі перебували:

г) холопи і челядь.

5          Галицько-Волинське князівство було створене в:

            б) 1199 р.;     

6          Князя Данила Галицького було короновано у місті:

в) Дорогочин;         

7          Землі Галичини і Волині населяли нащадки “літописних племен”:

г) дуліби, древляни, сіверяни.

8          “Отроки Свенельдові вирядилися оружжям і одежею, а ми – голі. Піди-но, княже, з нами по данину, і ти добудеш, і ми” – такими словами дружинники закликали князя Ігоря:

в) вирушити в полюддя до древлян;

9          У 955 (957) р. з дипломатичною місією до Константинополя прибув(ла) і був(була) прийнятий(а)  імператором :

б) княгиня Ольга;

10        Галицьку і Волинську землі в єдине князівство вперше об’єднав:

            б) Роман Мстиславич;

11        Князя Данила Галицького було короновано в Дорогочині у:

в) 1253 р.;

12 Зібрання дорослих чоловіків – глав родин, які проживали в містах, називалися:

            г) собор.

13        Русичі називали своїх язичницьких жерців:

            б) волхвами;                        .

14        Визначте час правління Данила Галицького:

б) 1205-1264 рр.;

15 Як вважають історики, Галицько-Волинська держава перестала існувати у:

б) 1349 р.;                 

16 Військові походи на Візантію здійснювали:

в) Олег, Ігор, Святослав;                                     

17        Щорічний похід князя з дружиною по своїх землях з метою збирання данини називався:

            б) полюддям;                     

18        Рада бояр, що існувала у давньоруських князівствах, виконувала при князеві функції органу:

а) законодавчого;                                                 

19 Битва русичів з монголо-татарами на р.Калці відбулася у:

б) 1223 р.;                 

20        Останній князь Галицько-Волинської держави, мазовецький князь Болеслав Тройденович обійняв галицький стіл під іменем:

б) Юрія ІІ;                

21        Володимир Великий правив Київською Руссю у:

б) 978-1015 рр.;

22        Люди, які, взявши грошову позику, потрапили в залежність від позикодавця в часи Київської Русі, називалися:

а) закупами;           

23        Мстислав Володимирович правив у Києві у :

в) 1125-1132 рр.;                                                     

24 Роман Мстиславич був Галицько-волинським князем у:

а) 1199-1205 рр.;                                                     

25 Єдність Галицько-Волинського князівства було відновлено у:

б) 1238 р.;                 

26        Найдавнішим за часом виникнення був такий орган влади:

а) віче;                                                                                             

27        Володимир Мономах був великим київським князем у:

в) 1113-1125;                                                           

28 Людей, які спадково володіли великою кількістю землі, отриманої за державну службу, на Русі називали:

г) отроками.

29 Податками татари не обкладали лише:

г) руське духовенство.

30 Розорення монголо-татарами території Південно-Західної Русі розпочалося у:

б) 1237 р.;

31.       Варяги - це:

б) жителі Скандинавії, відомі в Європі під іменем “нормани”, воїни-моряки, що вчиняли грабіжницькі походи, в тому числі в Руську землю;

32.       Церковні територіально-адміністративні області Київської Русі, на чолі яких стояли єпископи, називалися:

а) єпархіями;                                                         

33.       Куни, ногати, різани, вевериці – це у часи Київської Русі назви одиниць:

а) грошових;                                                                                   

34.       Серед перелічених князівств Київської Русі виберіть те, яке не знаходилося на території сучасної України:

б) Полоцьке;                                   

35.       Монголо-татари захопили Київ у:

в) 1240 р.;                 

36.       Зміцнення Руської землі в середині ІХ ст., пов’язане з іменами князів:

б) Аскольда, Діра;

37.       Об’єднання Руської і Новгородської земель, яким була започаткована велика держава – Київська Русь (Русь Рюриковичів), відбулося у:

в) 882 р.;

38.       Які серед названих союзів племен Х – 1-ї третини ХІ ст. не проживали на території сучасної України?

г) дреговичи.

39.       Ярлик - це:

б) грамота на право князювання;

40 Срібні злитки різної ваги, які виконували функцію грошей на Русі, називалися:

б) гривні;

До теми 3

УКРАЇНА В ДОБУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.

ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД

(друга половина ХIV – перша половина ХVІІ ст.)

1          У 1387 р. Східна Галичина потрапила під владу:

а) Королівства Польського;

2          Поселення, жителі якого мали низку пільг на відбування повинностей, дарованих землевласником на час освоєння новозаселеної території, називали:

            г) слободою.

3          Вважають, що Запорозька Січ була заснована:

в) Дмитром Вишневецьким;                               

4          Перші достовірні відомості про українських козаків припадають на:

а) другу половину XV ст.;                                  

5          Запорозьку Січ складали:

            б) 38 куренів;                                              

6          Доберіть визначення. Магдебурзьке право – це норми, що регламентували:

б) життя вільних міських общин і фіксували їхні права та привілеї;

7          Грюнвальдська битва відбулася у:

            в) 1410 р.;

8          Орган самоврядування міст України, які отримали магдебурзьке право, називався:

            г) магістратом.

9          Старости прикордонних з Диким полем земель часто використовували українських козаків для:

б) оборони порубіжжя від нападів татар;

10        Угода про об’єднання православної Київської митрополії та Римської католицької церкви була підписана у Ватикані і затверджена церковним собором:

а) у Флоренції;                                                      

11        Берестейщина, Пінщина, Волинь, Чернігово-Сіверщина, Київщина та Поділля у XIV ст. потрапили під владу:

в) Великого князівства Литовського;

12        Шлюбна угода, результатом якої стало посилення польських впливів у Великому князівстві Литовському, зокрема, визнання католицької релігії державною, була укладена у:

г) Крево.

13        Кревську унію між Литвою і Польщею було укладено у:

а)        1385 р.;                                  б) 1387 р.;      в) 1401 р.;      г) 1413 р.

14        Соціальну групу українців, які мали низку особливостей у побуті та звичаях і були одночасно воїнами, вільними землеробами та промисловиками, називають:

в) козаками;                                   

15        У XVI-XVII ст. українці займалися переважно:

б) ремеслами і торгівлею;

16        Однією з умов Кревської унії було:

б) приєднання земель Литви й України до Польської держави;

17        На підтримку унії Руської церкви з Римом (1596 р.) висловилися:

б) окремі українські магнати і шляхтичі, значна частина нижчого кліру (духовенства);

18        Владні кола Речі Посполитої:

а) підтримали унію 1596 р. і не визнали альтернативну Руську православну церкву;

19  До Київського братства невдовзі після його створення вступив:

б) гетьман П.Сагайдачний з усім Кошем Запорозьким;

20 Громадські об’єднання православних українців – міщан, духовенства, шляхти, козаків, які займалися господарською, благодійною та релігійно-просвітньою діяльністю, називали:

в) братствами

21 Великих  землевласників України, котрі в своїх володіннях утримували власне військо, роздавали маєтності за службу, чинили суд над підданими, не підкоряючись жодній адміністрації і майже не визнаючи влади короля, називали:

г) королев’ятами.

22 Який з великих князів Литви ХV ст. у своїй політиці спирався головно на „русинів” - православних українських та білоруських феодалів і навіть уклав союз з Московським князем, спрямований проти Польщі:

б) Вітовт;                 

23 Яка з названих подій відбулася раніше?

а) виникнення козацького реєстру;

24        Хотинська війна відбулася у:

а) 1620-1621 рр.;     

25        „Ординація Війська Запорозького реєстрового” 1638 р.:

б) зафіксувала реєстр у 6 тисяч і ліквідувала права козаків на самоврядування;

26        ІІІ Литовський статут був прийнятий у:

г) 1588 р.

27        Необхідну для політичної та громадської діяльності освіту до останньої третини XVI ст. українці могли здобути у:

а) Острозькій академії та Львівській братській школі;

28        Панцирні слуги у Литовській державі - це:

г) військові люди, наділені землею під обов’язком збройної служби у землевласника. Вони виконували різні повинності: розвозили пошту, виконували “подорожну”, “путну” службу тощо.

29        Відомим меценатом, засновником першої в Україні національної школи на зразок середніх та вищих навчальних закладів Європи був:

б) К.Острозький;    

30 Результатом Люблінської унії між Польщею і Литвою було створення:

б) федеративної держави Речі Посполитої, в якій Литва зберігала автономію, військо і судочинство.

31        Яка з названих держав не володіла українськими землями у XIV-XVI ст.:

г) Тевтонський орден?

32        1-й Литовський статут був укладений:

а) 1529 р.;.

33 Як називалася перша (за часом виникнення) Запорозька Січ:

а) Хортицька;                                                                                

34 Засновником Київської колегії (пізніше академії) – єдиного у XVII ст. вищого закладу у Східній Європі був:

в) П.Могила;                                  

35 Люблінська унія між Королівстом Польським і Великим князівством Литовським булла укладена  у:

в) 1569 р.;

36        Серед станів Великого князівства Литовського у XIV ст. найпоширенішою було(в):

б) католицизм;                              

37        Створення першого реєстру козаків за наказом короля Сигізмунда-Августа відбулося в:

            б) 1572 р.;     

38        Київська колегія (П.Могили) була заснована в:

            г) 1632 р.

39  Ясир - це:

а) людський полон, захоплений під час турецько-татарських нападів на інші землі;

40 Згідно з Брестською унією Руська церква:

а) визнавала догми католицизму та зверхність над Київською митрополією Папи Римського, але зберігала непорушними церковну організацію;

До теми 4

УКРАЇНА В ДОБУ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ.

КОЗАЦЬКА ЕРА

(друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)

1 Царські війська за наказом Петра І зруйнували Запорозьку Січ у:

            б) 1709 р.;     

2 Чия це біографія? Син козака, брат фаворита імператриці Єлизавети, у 18 років – президент імператорської Академії наук, граф, генерал-фельдмаршал, гетьман України:

б) Кирило Розумовський;

3 Хто з українських письменників створив відомий роман про “чорну раду” 1663 р.:

б) П.Куліш;                                      

4 Як покарання за “зраду” І.Мазепи та на пострах українцям, російські війська під командуванням О.Меншикова захопили і повністю зруйнували:

б) Батурин;                                     

5 Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був:

в) Петро Калнишевський;           

6 За Зборівською угодою під владою Б.Хмельницького перебували:

б) Брацлавське, Київське, Чернігівське воєводства;

7 Андрусівське перемир’я між Річчю Посполитою і Московським царством було укладене в:

            б) 1667 р.;

8 “Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького” були укладені П.Орликом та його соратниками в:

            в) 1710 р.;     

9 “Маніфестом до малоросійського народу”, підписаним Петром І у 1708 р., І.Мазепа оголошувався:

в) зрадником, який хотів віддати Україну полякам, а православні церкви – уніатам;

10        Замість гетьмана, посада якого була скасована Катериною ІІ, управляти Україною з 1764 р. почала(ло):

б) Малоросійська колегія;

11        За Білоцерківською угодою під владою Б.Хмельницького перебувало воєводство:

б) Київське;                                    

12        Гадяцький трактат був підписаний між Україною і:

а) Польщею;                                                                                                          

13        З часів Д.Многогрішного до часів І.Мазепи столицею Лівобережжя (Гетьманщини) було місто:

б) Батурин;                                     

14        У Полтавській битві переміг(могли):

б) Петро І Карла ХІІ та І.Мазепу;

15        За наказом Катерини ІІ Запорозька Січ була зруйнована:

в) 1775 р.;

16        Конотопська битва між українсько-татарським військом і росіянами відбулася у:

            г) 1659 р.

17 “Вічний мир” між Річчю Посполитою і Московським царством був укладений:

            б) 1686 р.;

18 Після І.Мазепи з волі царя Петра І гетьманом України  було обрано:

а) І.Скоропадського;                                            

19        Запорозька Січ була остаточно зруйнована, за наказом Катерини ІІ, оскільки:

б) вона перестала бути військовим захистом Півдня після занепаду Кримського ханства й Османської імперії, але зберігала свій демократичний устрій, була перешкодою колонізації Північного Причорномор’я;

20        Ліквідація полково-сотенного устрою Лівобережжя і створення намісництв відбулося у:

в) 1781 р.;                 

21        “Березневі статті” були підписані:

а) Б.Хмельницьким;                                             

22        Переяславські статті 1659 р. (українсько-російська угода) були підписані гетьманським урядом:

в) Ю.Хмельницького;                                          

23        Іван Виговський був гетьманом України в:

б) 1657-1659 рр.;     

24        Наступником І.Мазепи і продовжувачем його справи забезпечення незалежності Козацької держави, гетьманом Війська Запорозького став:

б) П.Орлик;                                     

25        Вдруге запровадження кріпосного права на Лівобережжі відбулося:

г) 1783 р.

26 “Київщина, Брацлавщина, Чернігівщина утворювали Руське князівство, що поряд з Польщею і Литвою ставало складовою Речі Посполитої. Його гетьман мав мати власне військо, казну і монету. Унія на теренах князівства скасовувалася…”. У цьому тексті викладені умови:

а) Зборівської угоди 1649 р.         ;

27 “Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького”:

б) ніколи не були чинними в Україні;

28 Малоросійська колегія, створена указом Петра І, управляла Гетьманщиною у:

б) 1722-1727 рр.;     

29 Рух гайдамаків у XVIIІ ст. розпочався:

б) на Правобережній Україні;

30        Зрівняння у правах української козацької “шляхти” з російськими дворянами відбулося у:

а) 1764 р.

31 Битва під Берестечком між військами Богдана Хмельницького і Яна Казимира відбулася у:

б) 1651 р.;

32 У травні 1659 р. під Конотопом:

б) козацька армія І.Виговського і татарська орда завдали нищівної поразки військам московського царя;

33        Намагання козацької старшини на чолі з П.Полуботком відстояти “права і вольності” України завершилися:

б) невдачею, деяких старшин та П.Полуботка було заарештовано через підозру в організації змови проти Петра І;

34        Данило Апостол був гетьманом у:

в) 1727-1734 рр.;                             

35        Приєднання до Росії Криму відбулося у:

б) 1783 р.;                 

36        Зборівський договір був укладений у:

б) 1649 р.;

37        Переяславська Рада відбулася у січні:

в) 1654 р.;                 

38        Суспільство Гетьманщини у другій половині XVII – XVIII ст. складалося з:

б) козацької старшини, духовенства, козаків, міщан і селян;

39        У Гетьманщині та на Слобожанщині у XVIII ст. існували такі навчальні заклади, як:

б) колегіуми;                                  

40 У XVIII ст. на півдні України в процесі колонізації було засновано місто:

в) Катеринослав;   

До теми 5

УКРАЇНА У НОВИЙ ЧАС.

ПІД ВЛАДОЮ ДВОХ ІМПЕРІЙ

(кінець XVIII – початок ХХ ст.)

1 Українські землі у ХІХ – на початку ХХ ст. входили до складу:

г) Російської імперії, Австрії (Австро-Угорщини).

2 В.Антонович, Т.Рильський, К.Михальчук були лідерами:

в) громадівців-хлопоманів;                                   

3 Товариство “Просвіта” було створене у:

в) 1868 р.;                 

4 Відновлену в Києві на початку 70-х років ХІХ ст. зусиллями В.Антоновича, М.Драгоманова, О.Русова таємну культурно-освітню організацію називали:

б) Старою громадою;

5 Більшість іноетнічного населення (поляки, угорці, румуни, німці та інші) західноукраїнських земель у ХІХ – на початку ХХ ст. жила у:

б) містах і містечках.

6 Виберіть серед названих те поняття, яке вживали для означення адміністративно-територіальних одиниць на українських землях, що у ХІХ – на початку ХХ ст. перебували у складі Російської імперії:

б) губернія;                                      

7 Мовно-літературний, а пізніше й політичний рух другої половини ХІХ ст., що об’єднував в основному консервативно і проросійські орієнтовану духовну і світську українську інтелігенцію Галичини, Буковини і Закарпаття, називають:

а) москвофільським;                       

8 “Братство тарасівців” було:

а) першим на східноукраїнських землях культурно-освітнім товариством;

9 Революційна українська партія заснована у:

б) січні 1900 р.;        

10 Селянська община у Наддніпрянській Україні остаточно була зруйнована в результаті:

в) аграрної реформи Столипіна;

11 Виберіть серед названих те поняття, яке вживали для означення адміністративно-територіальних одиниць на українських землях, що у ХІХ – на початку ХХ ст. були у складі Російської імперії:

в) повіт;                    

12 Виберіть серед перелічених прізвища тих галичан, які відомі сьогодні як “Руська трійця”:

б) Шашкевич, Головацький, Вагилевич;

13 Іноземний капітал у Наддніпрянській Україні найміцніші позиції мав у:

г) вуглевидобувній і металургійній промисловості.

14 Панщина у Галичині і Буковині була скасована Маніфестом імператора Фердинанда у:

б) 1848 р.;                 

15 Д.Антонович, М.Русов, Д.Познанський, Ю.Коллар, Л.Мацієвич - це:

б) засновники РУП – першої української політичної партії на Наддніпрянщині;

16 Перша наукова граматика української мови, яка заклала основи її наукового опису і могла одночасно бути самовчителем, була складена:

в) О.Павловським

17 Головна Руська рада діяла в Галичині у:

б) 1848-1849 рр.;      

18 Близько половини всього селянства України на початку ХХ ст. становили:

а) бідняки;                                        

19 Українські партії, що на початку ХХ ст. діяли на Надніпрянщині (крім УНП), підтримували:

а) вимогу національно-територіальної автономії України у федеративній демократичній Росії;

20 Емігранти із західноукраїнських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в пошуках кращої долі вирушали:

б) в країни Південної та Північної Америки;

21 Громадський діяч, економіст, поміщик-ліберал, ініціатор заснування Харківського університету - це:

в) В.Каразін;            

22 Головою Головної Руської ради відразу після її створення був обраний:

в) Г.Якимович;

23 Євреї становили до 50% населення міст і містечок:

а) Правобережної України;            

24 Таємне Кирило-Мефодіївське товариство існувало у:

б) 1845-1847 рр.;      

25 У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. більшість чиновників у Східній Галичині за національністю були:

а) поляками;;           

26 “Руською трійцею” називали:

а) таємний гурток революційно налаштованих студентів Львівського університету;

27 Програмний документ Кирило-Мефодіївського братства – це:

а) “Книга буття українського народу (Закон Божий)”;

28        Українська інтелігенція називала “громадами” створювані у другій половині ХІХ ст.:

б) культурно-освітні організації, які ставили своєю метою поширення національної ідеї шляхом видання книг, журналів, проведення вечорів тощо;

29 Наукове товариство ім. Т.Шевченка виникло у:

б) Львові;

30 Програмною метою Української народної партії була:

а) самостійна соборна Україна;     

31 Під час Польського повстання 1830-1831 рр. більшість правобережних селян-українців:

а) підтримували поляків, а частина вступила у польські військові з’єднання;

32 Зусиллями членів “Руської трійці” побачила(ив) світ:

а) альманах “Русалка Дністровая”;                                             

33        Автором “Книги буття українського народу” вважають:

в) М.Костомарова;        

34 Виборні органи місцевого самоврядування, що створювалися у підросійській Україні після 1864 р., називалися:

б) земствами;                                  

35 Головою Наукового товариства ім. Т.Шевченка з 1897 р. був:

б) М.Грушевський;                          

36 У першій половині ХІХ ст. на східно- та західноукраїнських землях найбільша частка оброблюваної землі пебула у власності:

а) поміщиків;           

37 Східна Галичина у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. була:

а) аграрним краєм;  

38 Повстання Чернігівського полку під керівництвом декабристів сталося поблизу міста:

а) Васильків;            

39 Управа Товариства об’єднаних слов’ян знаходилася у місті:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]