Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ZM_1_Teoretichni_osnovi_psikhodiagnostiki.docx
Скачиваний:
100
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
62.35 Кб
Скачать

Методичні рекомендації.

Визначити поняття «психометрика». Надати короткі відомості про історію використання вимірювання в психології. Визначити особливості загальної та диференційної психометрики.

Надати короткі відомості про історію виокремлення тестів в самостійний дослідницький метод. Звернути увагу на неоднозначність використання терміну «тест» в психології. Традиційно прийняте визначення «тест у психології – сукупність стандартизованих, стимулюючих форму активності, часто обмежених у часі виконання завдань, результати яких кількісно (і якісно) оцінюються і допомагають встановити індивідуально-психологічні особливості особистості». В сучасній психології поняття «тест» може використовуватися і як синонім понять «тестове завдання» та «психодіагностична методика». Звернути увагу на ці особливості. Надати декілька варіантів визначення «тесту». Визначити спільні ознаки в цих визначеннях. Надати класифікацію тестів в психодіагностиці (тести здібностей, тести досягнень, критеріально-орієнтовані тести). Визначити поняття «тестологія», «тестова батарея», «тестове завдання», «тестований» (І.М.Галян «Психодіагностика»).

Семінарське заняття 2

Тема 1.5. Проективний метод як діагностична процедура.

 • Питання для обговорення

 1. Теоретичні джерела проективного методу.

 2. Поняття «проекції» в психодіагностиці.

 3. Характеристика проективних методик: переваги і недоліки.

 4. Класифікація проективних методик.

 • Практична частина

 1. Робота з методиками «Неіснуюча тварина», «Дім-дерево-людина»,

обговорення результатів дослідження, ознайомлення зі звітами студентів.

 1. Презентація проективних методик «Зірки та хвилі» Аве-Лаллемант, «Людина під дощем», «Дерево» К.Коха, асоціативні проективні тести тощо.

Необхідно ознайомитися з обраною методикою; апробувати методику на 6-7 досліджуваних. На занятті надати короткі відомості щодо історії виникнення, особливостей використання, критерій оцінки (проілюструвати прикладами).

 • Виступи студентів з доповідями.

Орієнтовні теми для доповідей

 • Малюнок як засіб психологічного аналізу.

 • Графічні методи в практичній психодіагностиці.

 • Піктограма як метод вивчення особистості.

 • Індивідуально-дослідницьке завдання №2

Провести діагностичне обстеження особистості за допомогою методик «Неіснуюча тварина», «Дім-дерево-людина»; здійснити інтерпретацію отриманих даних, оформити звіт за результатами діагностики.

Література

 1. Психодіагностика: навч. посіб. / І.М.Галян, - К.: Академвидав, 2009. – 464с.

 2. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг.ред. М.С.Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с.

 3. Робочая книга практического психолога / В.Шапарь, А.Тимченко, В.Швыдченко. – М.:АСТ; Харьков: Торсинг, 2005. – 672 с.

 4. Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики: Учеб. для студ.высш.учеб.заведений: В 3 ч. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.1. – 288 с.

 5. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]