Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Університетська освіта. Сам. роб. doc.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
320 Кб
Скачать

Тема 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності

ПЛАН

1. Основні принципи підготовки фахівців з вищою освітою в сучасних умовах розвитку економіки.

2. Стандарти вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика.

3. Навчальний план підготовки фахівця та робоча навчальна програма.

4. Основні кваліфікаційні вимоги до фахівця.

Ключові поняття: освіта, вища освіта, навчальний процес, навчальний план, освітньо-кваліфікаційна характеристика, державний стандарт, галузевий стандарт, кваліфікація, освітньо-професійні програми, структурно-логічні схеми, навчальні плани підготовки (бакалаврів, спеціалістів і магістрів), робоча навчальна програма, спеціальність, спеціалізація.

Література Основна

1. Аніловська Г.Я. Університетська освіта : навч. посібник / Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М. – Львів : «Магнолія-2006». – 304 с.

2. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібник / за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 289с.

3. Вища освіта і наука України : підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в європейське співтовариство. – К., 2004. – 63 c.

4. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес – К. : Вид-во НДІУ, 2004. –24с.

Закони та нормативно-правові акти

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII // [Електронний ресурс] / Режим доступу:

http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

2. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р.

3. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015рр.» від 09.01.2007 р.

4. Збірник Законодавчих та нормативних актів про освіту. – К. : Міносвіти України, 1994. – Вип. І. – 336с.

5. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. // Освіта. – 2001. – № 38–39.

Допоміжна

1. Амросов А. Е. Системний погляд на місію вищої освіти / А. Е. Амбросов, О. А. Сердюк О.А. // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – C. 21–30.

2. Байденко В. И. Болонские реформы: некоторые уроки Европы / В. И. Байденко // Высшее образование сегодня. –2004. – №2.

3. Бакиров В. С. Університети і глобалізація: український підхід / В. С. Бакиров // Педагогіка і психологія. – 2002. –№ 3. – С. 22–27.

4. Згуровський М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу / М. Згуровський // Вища школа. – 2004. – № 5-6. – С. 55–61.

5. Інтеграція вищої освіти в європейській освітній простір // Вища освіта. – 2007. – № 1. – 107с.

6. Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації / Василь Кремень // Вища школа. – 2004. – № 5-6.

7. Кремень В. Г. Україна розпочинає модернізацію вищої освіти / Василь Григорович Кремень // Освіта. – 2004. – №11.

Завдання 1. Вкажіть на проблеми власної адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі.

Змістовий модуль №2

Організація навчального процесу в університеті

План

1. Учасники навчального процесу. Нормативно-правова база навчального процесу.

2. Структурні підрозділи ВНЗ. Правовий статус ректора, декана у ВНЗ.

3. Графік навчального процесу та види навчальних занять в університеті. Самостійна робота студентів.

4. Основні вимоги модульно-рейтингової системи. Контроль якості знань.

Ключові поняття: освіта, вища освіта, навчальний процес, навчальний план, аудиторні заняття, лекція, семінар, практичне заняття, колоквіум, лабораторна робота, курсова робота, дипломна робота, самостійна робота, індивідуальна робота, індивідуалізація, здібності, індивідуальні завдання, пошукова діяльність, наукова діяльність, виробнича практика, декан, проректор, ректор, аспірант, докторант, студент.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.