Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 ГРВД плани практичних для студентів.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
13.03.2015
Размер:
167.94 Кб
Скачать

Плани практичних занять з дисципліни «Робота з глибоко розумово відсталими» Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Робота з глибоко розумово відсталими» є формування у студентів системи знань і умінь з організації освітнього процесу, режиму дня і харчування глибоко розумово відсталих осіб.

Завданнями вивчення дисципліни «Робота з глибоко розумово відсталими» є

1) озброєння майбутніх корекційних педагогів знаннями про основні методи діагностики, корекції, компенсації недоліків ГРВ осіб та діагностики, розвитку, абілітації, реабілітації їхніх позитивних рис;

2) вироблення необхідних корекційному педагогу вмінь знаходження шляхів розв’язання освітніх та наукових проблем, що стосуються роботи з ГРВ особами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 1. особливості соматичного стану дітей з важкою та глибокою розумовою відсталістю та характеристику рівнів розвитку пізнавальних та емоційно-вольових психічних процесів у даної категорії осіб;

 2. сутність та особливості визначення діагнозу функціональних умінь ГРВ осіб;

 3. систему дидактичних засобів та методів, які сприятимуть успішному досягненню кінцевої мети індивідуальної освітньо-терапевтичної програми;

 4. особливості структуризації навколишнього середовища дитини з ГРВ під час освітнього процесу;

 5. категорії, мету, прояви, методи корекції нетипової поведінки ГРВ осіб;

вміти:

 1. ставити загальні та часткові цілі освітнього процесу ГРВ осіб;

 2. вибирати систему засобів та методів для реалізації освітнього процесу конкретної особи;

 3. здійснювати сенсомоторну освіту ГРВ осіб.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових тем і модулів

Кількість годин

Денна форма

У тому числі

Усього

Лек.

Пр.

С.р.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні основи роботи з глибоко розумово відсталими особами

Тема 1. Вступ до курсу «Робота з ГРВ»

4

4

18

Тема 2. Пошук способів порозуміння з глибоко розумово відсталими особами

4

4

Разом за змістовим модулем 1

8

8

18

Змістовий модуль 2. Навчання глибоко розумово відсталих осіб

Тема 3. Навчання дітей з ГРВ

6

8

18

Тема 4. Навчальна програма ГРВ осіб

10

14

18

Разом за змістовим модулем 2

16

22

36

Усього годин

108

24

30

54

Індивідуальні завдання

Розробити систему цілей навчання глибоко розумово відсталих осіб одному з умінь

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та

самостійна робота

ІНДЗ

Сума

Підсумковий

контроль

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

20

55

Т1

Т2

Т3

Т4

10

10

20

35

25

100

100

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

90-100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

E

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Базова

 1. Горелик А.И. Подвижные игры и их коррекционная роль в воспитании детей-имбецилов // Дефектология, 1977. - № 4. - с. 64-68

 2. Грачева Е.К. Воспитание и обучение глубоко умственно отсталых детей М., 1932.-86 с.

 3. Иванова Т.Н. Из опыта работы по развитию речи глубоко умствено отсталых детей // Дефектология, 1980. - № 4. - с. 51-55

 4. Кузьмицкая М.И., Маллер А.Р., Цикото Г.В. Экспериментальное обучен глубоко умственно отсталых детей в условиях вспомагательной школы // Дефектология, 1976. - № 6. — с. 26-30

 5. Маллер А.Р. Родителям о детях с глубокой умственной отсталостью // Дефектология, 1991. - № 5. -с. 69-74

 6. Маллер А.Р. Состояние и тенденция развития обучения и воспитания глубоко умственноотстальїх детей // Дефектология, 1994. - № 3. - с. 28-34

 7. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. - М.: Аркти, 2005. - 173 с.

 8. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация лиц с глубокими нарушениями интеллекта // Дефектология, 1982. - № 3. - с. 19-23

 9. Маллер А.Р., Рейдибойм М.Г. Опыт организации реабилитационного центра для детей-инвалидов. Помощь детям с выраженной умственной отсталостью // Дефектология, 1991. - № 4. - с. 47-50

 10. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта.-М.:Педагогика, 1988-128 с.

 11. Навчання дітей з важкими розумовими вадами / Переклад з польської Львів, 2001.-160 с.

 12. Осокина Л.И., Юдилевич Я.Г. Работа по развитию речи детей-имбецилов // Дефектология, 1978. - № 4. - с. 43-47

 13. Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью / Под. ред.М.Пишчек. - СПб.: Речь, 2006. - 272 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]