Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2робочапрограмаАК.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
626.18 Кб
Скачать

10. Розподіл балів, які отримують студенти Залік (і семестр)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий семестровий контроль (залік)

Сума

Модуль1

Модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

40

100

2

2

2

2

24

2

2

2

2

2

2

16

Для модуля 1 мінімальна кількість балів для зарахування 14 балів, для 2 модуля – 16 балів

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю (залік):

опрацювання не менше ¾ тем курсу, 2 модульних контроля (тести) та контрольна робота

Екзамен (іі семестр)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсум.семестр. контроль (екзамен)

Сума

Модуль1

Модуль 2

Модуль 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

40

100

2

2

2

2

22

2

2

2

12

2

2

2

2

2

2

Т1, Т2...Т15 – теми модулів

Для модуля 1 мінімальна кількість балів для зарахування 12 балів, для 2 модуля – 10 балів, для 3 модуля 6 балів та виконання курсової.

Виконання курсової роботи

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Оформлення роботи

Захист роботи

Сума

до 10

до 50

до 10

до 30

100

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю (екзамен):

участь у семінарських заняттях та опрацювання не менше ¾ тем курсу, 1 модульний контроль (тести), контрольна робота, курсова робота та її захист

Критерії оцінювання:

– "відмінно" – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;

– "добре" – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного;

– "задовільно" – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю;

– "незадовільно" – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.