Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Експертиза. Лекция к м1.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
118.27 Кб
Скачать

Загальні положення екологічної експертизи

Модуль 1

Необхідність екологічної експертизи

Реалізація проекту, що підлягає екологічній експертизі, без позитивного висновку державної екологічної експертизи забороняється і не підлягає фінансуванню. Останнє дуже важливо: інакше благі побажання і заклики можуть зависнути в повітрі. Так відбулося із сотнями об'єктів, початих будуватися до остаточного твердження проекту й одержання комплексного висновку експертизи. Відмовлення у відкритті фінансування без висновку експертизи буде надійним бар'єром на шляху аматорів ставити громадськість перед фактом — перед початими і проведеними роботами. Не виключена можливість постановки питання про стягнення витрачених коштів з винних у незаконному будівництві у випадку визнання його екологічно шкідливим і небезпечним.

Чому державна екологічна експертиза покликана “умиротворяти” функціональні і територіальні інтереси? Справа в тім, що проект, що виноситься на експертну оцінку, відбиває, як правило, задачі природокористування — експлуатацію природних ресурсів в інтересах підприємця, народного господарства. Експертна ж комісія, що включає в основному екологів, що враховує думку обличчя, що проживають на даній території, чи що знаходиться, принаймні під їхнім активним впливом, являє собою фактор територіальний, прагнучий до екологічного благополуччя. Тут виявляються протиріччя між виробничою функцією і регіоном, розпалюються екологічні пристрасті, рішення яких багато в чому залежить від об'єктивності і науковості підходів.

Екологічна експертиза — незалежна, позавідомча, що складається з компетентних, не зацікавлених у відомчості, у місництві фахівців, оснащена сучасним устаткуванням, — почала створюватися при комітетах охорони природи, набирати досвід, здобувати статус. Висновки розглядаються на колегіях комітетів з охорони природи (по екології).

Узагальнення першої експертної роботи приводить до висновків: екологічну експертизу повинні проходити усі без винятку проекти і програми, а з ініціативи органів місцевого самоврядування — і раніше прийняті програми. Добір експертів треба робити з компетентних фахівців, не зв'язаних із замовниками і виконавцями проектів. Варто обов'язково включати в їхній склад економістів, юристів, програмістів.

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА - (по Ситнику К.М., 1994) – система державних природоохоронних заходів, спрямованих на перевірку відповідності проектів, планів і заходів в області господарського будівництва і використання природних ресурсів вимогам захисту природного середовища.

Виділяють різні форми ЕЕ, що стосуються різних об'єктів Е:

 • раціональне природокористування в проектах перспективних і річних планів економічного і соціального розвитку;

 • територіальні комплексні схеми охорони природи;

 • проекти будівництва підприємств і споруджень;

 • проекти планування і забудови міст і населених пунктів;

 • проекти перетворення природного середовища;

 • проекти стандартів і технічних умов на нові види сировини, виробів і матеріалів, пило-газоочисні пристрої.

Екологічна експертиза в Україні (ст.1 Закону України “Про екологічну експертизу”) — вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань і об'єднань громадян, заснованої на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі й оцінці предпроектних, проектних і інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати чи впливає на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Ціль екологічної експертизи

Метою екологічної експертизи (ст.4 Закону України “Про екологічну експертизу”) є запобігання негативного впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах

Основними завданнями екологічної експертизи (ст.5 Закону України “Про екологічну експертизу”) є:

1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності,

2) організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи,

3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, будівельних норм і правил;

4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишньої природного середовища і якість природних ресурсів.

5) оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості і достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

6) підготовка об'єктивних, всебічно обґрунтованих висновків екологічної експертизи.

Таким чином, завданнями державної екологічної експертизи є визначення рівня екологічної небезпеки намічуваної чи здійснюваної господарської й іншої діяльності, що може в сьогоденні чи майбутньому, прямо чи побічно вплинути на стан навколишнього середовища; перевірка відповідності проектованої господарської й іншої діяльності вимогам природоохоронного законодавства; визначення достатності й обґрунтованості мір по охороні природи, що передбачаються проектом.

Державна екологічна експертиза проводиться органами на основі принципів законності, наукової обґрунтованості, комплексності, гласності і за участю громадськості.

Основними принципами екологічної експертизи (ст.6 Закону України “Про екологічну експертизу”) є:

1) гарантування безпечного для життя та здоров'я людей навколишнього природного середовища;

2) збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування громадської думки;

3) наукова обґрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність;

4) екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;

5) державне регулювання;

6) законність.

Які об'єкти можуть і повинні піддаватися екологічній експертизі?

Об'єктами екологічної експертизи (ст.7 Закону України “Про екологічну експертизу”) є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища.

Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища.

Військові, оборонні та інші об'єкти, інформація про які становить державну таємницю, підлягають екологічній експертизі відповідно до цього Закону та інших спеціальних законодавчих актів України.

Перелік об'єктів державної екологічної експертизи постійно розширюється. Це проекти державних планів, програм, концепцій, основних напрямків і схем розміщення продуктивних сил країни і галузей народного господарства інша передпланова, передпроектна документація по розвитку господарської й іншої діяльності, реалізація якої може вплинути на стан навколишнього середовища. Це можуть бути проекти інструктивно-методичних і нормативно-технічних документів, що регламентують господарську діяльність, документація по створенню нової техніки, технології, матеріалів і речовин, у тому числі закуплених за рубежем і ввезених в Україну і продукцію, що вивозиться з України. Останнім часом експертизі піддаються екологічна ситуація в регіоні, діючі підприємства й інші об'єкти, що впливають на стан навколишнього середовища.

Хто організує і здійснює екологічну експертизу?

Суб'єктами екологічної експертизи (ст.9 Закону України “Про екологічну експертизу”) є:

1) Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії;

2) інші державні органи, місцеві Ради і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства;

3) громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування;

4) інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення екологічної експертизи;

5) окремі громадяни в порядку, передбаченому цим Законом та іншими актами законодавства.

Форми екологічної експертизи:

В Україні здійснюються державна, громадська й інші екологічні експертизи (наприклад відомча).

Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об'єктів екологічної експертизи, висновки державної екологічної експертизи враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз.

Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органів на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади.

До проведення державної екологічної експертизи можуть у встановленому порядку залучатися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також експерти міжнародних організацій.

Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Проведення додаткових державних екологічних експертиз здійснюється за ініціативою заінтересованих осіб на підставі договору про надання еколого-експертних послуг або за рішенням Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад чи їх виконавчих комітетів.

Об'єкти державної екологічної експертизи

Державній екологічній експертизі підлягають:

1) державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства;

2) проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного планування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забудови, інша передпланова і передпроектна документація;

3) інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств; документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;

4) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;

5) документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу.

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад чи їх виконавчих комітетів державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища.

До проведення державної екологічної експертизи мають відношення такі екологічні права як:

 1. жадати від відповідних органів надання своєчасної, повної і достовірної інформації про стан навколишнього середовища і міри по його охороні,

 2. порушувати питання про залучення до відповідальності винних посадових осіб,

 3. пред'являти в суді чи арбітражному суді позови про відшкодування шкоди здоров'ю і майну громадян, заподіяного екологічними правопорушеннями,

 4. вимагати в адміністративному чи судовому порядку скасування рішень про розміщення, будівництво, експлуатацію екологічно шкідливих об'єктів, обмеженні, призупиненні, припиненні чи перепрофілюванні їхньої діяльності.

Громадська екологічна експертиза

може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, за ініціативою громадських організацій чи інших громадських формувань.

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно з державною екологічною експертизою шляхом створення на добровільних засадах тимчасових або постійних еколого-експертних колективів громадських організацій чи інших громадських формувань.

Участь громадськості є настільки важливим і актуальним принципом проведення екологічної експертизи, що заслуговує більш докладного розгляду.

Громадська екологічна експертиза організується і проводиться з ініціативи громадян і громадських об'єднань, а також з ініціативи органів місцевого самоврядування громадськими об'єднаннями, що зареєстровані у встановленому законодавством України порядку. Основним напрямком їхньої діяльності (відповідно до статутів) є охорона навколишнього середовища, у тому числі організація і проведення екологічної експертизи. Громадська екологічна експертиза може проводитися незалежно від державної екологічної експертизи тих же об'єктів. Це означає, що вона може проводитися до, одночасно або після державної екологічної експертизи.

Громадські об'єднання, що здійснюють суспільну екологічну експертизу, мають право:

 • одержувати від замовника документацію, що підлягає екологічній експертизі, передбачену законом;

 • знайомитися з нормативно-технічною документацією, що установлює вимоги до проведення державної екологічної експертизи;

 • брати участь як спостерігачів через своїх представників у засіданнях експертних комісій державної екологічної експертизи і брати участь у проведеному ними обговоренні висновків суспільної екологічної експертизи .

Умови проведення громадської екологічної експертизи

- державна реєстрація заяви громадських об'єднань про проведення екологічної експертизи,

- установлення порядку і термінів цієї реєстрації органами місцевого самоврядування,

- форма і зміст заяви про проведення екологічної експертизи,

- перелік обов'язків громадських об'єднань, що організують екологічну експертизу,

- повідомлення населення про початок і результати її проведення,

- вичерпний перелік основ, по яких може бути відмовлене в державній реєстрації заяви про проведення суспільної екологічної експертизи.

Висновок громадської екологічної експертизи направляється спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його органам, замовнику, органам, що приймають рішення про реалізацію об'єктів екологічної експертизи, органам місцевого самоврядування, може передаватися іншим зацікавленим особам. Доцільно публікувати висновок у засобах масової інформації.

В інших країнах (наприклад, у Росії ) громадська екологічна експертиза стає юридично обов'язковою після затвердження її результатів відповідними органами державної екологічної експертизи.

У цілому, сила громадського висновку залежить від дискусійності об'єкта обговорення та авторитету громадських експертів, вмотивованості доводів.

Треба мати на увазі, що мети й основні прийоми, як і принципи державної і громадської експертизи, збігаються. Громадська експертиза поряд з іншими задачами має на меті привернути увагу державних органів до конкретного об'єкта, широко поширювати об'єктивну, науково обґрунтовану інформацію про його потенційну екологічну небезпеку, необхідність впровадження заходів по її попередженню. Підставами для проведення громадської екологічної експертизи можуть бути рішення органів місцевого самоврядування, вищих виконавчих органів чи громадського об'єднання відповідно до їх компетенції, визначеної в статуті чи іншому основному документі цього суспільного об'єднання, рішення загальних зборів наукового колективу, групи громадян, що проживають в одному селищі, кварталі, на одній вулиці. З огляду на залежність сили висновку громадської екологічної експертизи від авторитету учасників і умотивованості доводів, дуже важливо забезпечити правильну процедуру експертизи і підбор членів і голови комісії громадської експертизи . У принципі вимоги і до того і до іншого адекватні проведенню державної екологічної експертизи, однак скрупульозність і старанність їхнього виконання мають підвищене значення в зв'язку з відсутністю обов’язковості висновку. Необхідне максимальне забезпечення гласності і доступу громадськості по всім зазначеним вище напрямках. Склад експертів по їхній науковій кваліфікації і компетентності повинний бути за рівнем не нижче експертів державної експертизи — інакше їхні доводи, навіть більш мотивовані, не будуть належним образом сприйняті.

Немаловажне значення має ретельне виконання усіх вимог екологічної експертизи. Останнє десятиліття породило легкість відносини до їхніх порушень, часом дуже численним. Нерідко вимоги сприймаються як формалізм, бюрократизм, а тим часом неодмінними і необхідними є повне їхнє дотримання, що позитивне впливає на експертний висновок громадськості.

Одержання мотивованого, обґрунтованого висновку важливо, але це лише частина справи. Головне, довести мотивований висновок до відома приймаючих рішення органів і посадових осіб, зробити його альтернативним, думкою офіційних організацій. Тому доцільно довести зміст громадської екологічної експертизи до зведення максимально широкого, зацікавленого в цьому кола облич шляхом розсилання висновку, опублікування його в засобах масової інформації, організації лекцій, круглих столів, дискусій, обговорень.

Громадська екологічна експертиза не виключає оплату роботи експертних комісій (за рахунок екологічних фондів, пожертвувань, інших надходжень, не заборонених законом). Допускається і самофінансування громадян, передбачене законодавством. У закордонних країнах дуже поширена практика об'єднання громадян для рішення тимчасових проблем, таких як громадська екологічна експертиза, запрошення юриста для консультації чи виступу в суді, збір засобів винятково для цих локальних і обмежених за часом нестатків.

Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися з ініціативи зацікавлених юридичних і фізичних осіб на договірній основі зі спеціалізованими еколого-експертних органами і формуваннями.

Зразковий договір про надання еколого-експертних послуг затверджується Міністерством екології та природних ресурсів України.

Модуль 3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.