Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
63
Добавлен:
23.01.2022
Размер:
1.52 Mб
Скачать

3) Реакции электрофильного замещения

H

E

+ E-Y

+ HY

E-Y = Cl2, Br2, HNO3, H2SO4, R-Cl, RCOCl

Механизм SEAr

H

 

быстро

E+ медленно

 

H

быстро

E + H+

+ E+

+

E

 

 

комплекс

комплекс

 

 

 

Строение -комплекса

+ H

H

H

E

E

E

 

+

+

Энергетическая диаграмма реакций SEAr

Ориентирующие влияние заместителей

X

î ðò î -èçî ì åð

 

E

 

 

X X

+

ì åò à-èçî ì åð

+ E

 

 

E

 

X

 

ï àðà-èçî ì åð

E

 

Ориентанты I-го рода (орто-, пара-)

Ориентанты II-го рода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(мета-)

 

 

 

 

 

Активирующие

Дезактивирующие

Дезактивирующие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+I

 

 

 

-I > +M

 

-I

 

-CH

, -C

H

, -C

H

7

и др.

Галогены: F, Cl, Br, I

-CF

, -NH

+, -NR +

3

2

5

3

 

 

 

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+M > -I

 

 

 

 

 

 

 

-OH, -OR, -NH2, -NHR,

 

 

-I и –M

-NR2, С6Н5-, СH2=CH-

 

-COOH, -CHO, COOR,

 

-CN, -SO3H, -NO2

 

+M и +I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-O-

 

 

 

 

 

 

 

Активирующие ориентанты I рода

CH3

 

 

 

CH

 

CH3

 

 

 

3

 

 

 

HNO [H SO ]

NO2

 

 

 

3

2

4

 

+

+

 

- H2O

 

 

 

 

 

 

NO2

 

 

 

 

î -í èòðî òî ëóî ë

 

 

 

 

 

 

ï -í èòðî òî ëóî ë

 

 

 

 

(58%)

 

(38%)

OCH3

 

OCH

OCH3

 

3

 

 

HNO

NO2

 

 

3

 

+

 

 

 

- H2O

56%

NO2 44%

CH3

NO2

ì -í èòðî òî ëóî ë (4%)

орто-замещение

OCH

OCH3

OCH3

 

OCH3

3

H

 

H

H

H

 

 

 

E

E

 

E

E

 

 

пара-замещение

OCH3 OCH3

H E H E

мета-замещение

OCH3

OCH3

H

H

E

E

OCH3

OCH3

бо лее стабильн ы е

 

 

-ко м п лексы

H E H E

OCH3

H

E

Энергетическая диаграмма SEAr в анизоле

Дезактивирующие ориентанты II рода

COOH

COOH

COOH

COOH

 

NO2

 

HNO3 [H2SO4]

+

+

- H2O

 

NO

 

 

 

2

 

NO2

 

 

 

 

76%

22%

2%

NO2

 

 

NO

NO2

 

 

2

NO2

 

HNO [H SO ], t

 

3

2

4

+

 

- H2O

 

 

 

NO2

 

 

 

94%

6%

орто-замещение

O

O

O

O

O

O

 

N

 

N

 

N

 

H

 

H

 

H

 

E

 

E

 

E

пара-замещение

ON O ON O ON O

H E H E H E

мета-замещение

O

O

O

O

O

O

N

 

N

 

N

 

H

 

H

 

H

бо лее стабильн ы й-ко м п лекс

E E E

Соседние файлы в папке Арены