Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц¦я 3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
76.8 Кб
Скачать

Тема 3. «Види підприємств, їх організаційно-правові форми»

План

  1. Сутність і призначення поділу підприємства на види.

  2. Види підприємств за окремими класифікаційними ознаками.

  3. Поняття та ознаки добровільних об’єднань підприємств.

1. Сутність і призначення поділу підприємства на види.

Існує значна кількість різновидів підприємств. Поділ підприємств на види, в першу чергу, залежить від мети цього поділу. Причому при виокремленні типів будь-якого поняття доцільно враховувати не всі можливі ознаки, а лише необхідні з точки зору мети дослідження. Класифікація підприємств на види передба­чає поділ їх за окремими сталими ознаками, які підлягають вимірюванню, існує можливість їх градації та встановлення певного порядку. Подібно до поділу будь-якого загального явища на окремі складові, можна формувати окремі типи підприємств:

- реальні типи, які базуються на явищах, що можуть бути емпірич­но доведеними, та ідеальні типи, які базуються на структурах, що не можуть бути емпірично доведеними;

- індивідуальні типи, які розглядають один єдиний предмет, та за­гальні типи, які охоплюють класи явищ;

- одновимірні типи, які використовують лише одну ознаку для дифе­ренціації, та багатомірні типи, які включають у себе одночасно значну кількість типологізуючих ознак для ідентифікації предметів.

Зміст процесу поділу підприємств на види полягає у двох аспектах: проведенні логічного аналізу явищ при визначенні випадків згідно з основ­ними задачами та впорядковуючому (систематичному) описі реальності. Класифікація підприємств дозволяє здійснювати більш глибокий аналіз ха­рактеристик підприємства як суб'єкта господарювання, з'являється мож­ливість опису підприємства не лише як загального, а також за характерни­ми особливостями відповідно до специфіки окремих видів підприємств, з'являється можливість опису різних аспектів функціонування підприєм­ства на макро- та мікрорівнях управління.

На макрорівні поділ підприємств на види дозволяє здійснювати аналіз структури власності у економіці держави, виявляти частку іноземного капі­талу у економіці та рівень підприємницької активності, в тому числі у сек­торально-галузевому розрізі, рівень інтеграційної активності підприємств, формування тернторіально-галузевих промислових об'єднань тощо. На мікрорівні управління стає можливим охарактеризувати переваги та недо­ліки, особливості створення та ведення господарської діяльності підприє­мствами різних організаційно-правових форм, розмірів, а також з'являєть­ся можливість обирати ефективні форми техніко-економічної структури підприємств та просторово-структурні види їх розміщення, побудови більш складних форм підприємств шляхом об'єднання з іншими суб'єктами під­приємницької діяльності. Для найбільш повної класифікації підприємств доцільно здійснювати їх поділ за такими ознаками: залежно від форми влас­ності; за правовим статусом та формою господарювання; за галузями та розмірами; за способом утворення; за часткою іноземного капіталу; за техніко-економічною структурою промислових підприємств; за просторово-структурними ознаками; за формою об'єднань підприємств.

Згідно з Господарським кодексом залежно від форми власності в Ук­раїні можуть діяти підприємства таких видів:

• приватне підприємство, яке діє неї основі приватної власності гро­мадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

• підприємства, яке діє на основі колективної власності (підприєм­ство колективної власності):

• комунальне підприємство, яке діє на основі комунальної власності територіальної громади;

• державне підприємство, яке діє на основі державної власності;

• підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єд­нання майна різних форм власності).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]