Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц¦я 4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
122.88 Кб
Скачать

Тема 4. «Зовнішнє середовище господарювання підприємства»

План

 1. Поняття ринкової системи, її структура та функції.

 2. Сутнісна характеристика зовнішнього середовища підприємства.

 3. Елементи мікросередовища та їх вплив на діяльність підприємства

 4. Класифікація та характеристика основних компонентів макросередовища.

Актуальність теми: Функціонування підприємства завжди пов'язане з певними обмеженнями, зокрема, обмеженнями, обумовленими ресурсами, попитом, фінансами та тими, що пов'язані з інфляцією. Тому з кожним ро­ком керівництво підприємств вимушене враховувати все більшу кількість чинників зовнішнього середовища, які набувають глобального характеру. А також, що кожне підприєм­ство має з'ясувати для себе, які саме із зовнішніх факторів найсуттєвіше впливають на його діяльність, і ретельно досліджувати їх.

Міждисциплінарний зв'язок: тісний зв'язок з мікроекономікою та макроекономікою, маркетингом, менеджментом.

Література:

 1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с., іл.

 2. Економіка підприємств. Навчальний посібник. / Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. – К.: Львів: - 2001 – 298 с.

 3. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 580 с.

 4. Економіка підприємства: теорія і практикум (За редакцією доц.. Міценко Н.Г., доц.. Ященко О.І.): Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 688.

 1. Поняття ринкової системи, її структура та функції.

Підприємство пов’язане з ринком як зі сферою збуту продукції і матеріально-технічного забезпечення сировиною, матеріалами, обладнанням та іншими складовими виробничої діяльності.

Ринок - це сфера товарного обігу і пов'язана з ним сукупність товарно-грошових відносин, яка виникає у процесі купівлі-продажу товарів між виробниками та споживачами. Ринок відіграє суттєву роль у процесі відтворення він виступає найбільш досконалим інструментом саморегуляції суспіль­ного виробництва.

Виникнення і функціонування ринку, у рамках якого здійснюється кругообіг ресурсів, доходів і продуктів, можливі при наявності ряду умов. Найважливішими з них є: Умови виникнення і функціонування ринку:

 • суспільний поділ праці, що неминуче приводить до обміну продуктами і послугами;

 • економічна відособленість виробників, як неодмінна умова еквівалентного обміну;

 • свобода підприємницької діяльності.

Компоненти ринку:

Товар

Продавець

Покупець

Гроші

Ч

Продуктово-ресурсне наповнення:

 • продовольчих і непродовольчих товарів

 • знарядь і предметів праці та інших товарів виробничого призначення

 • житла, землі, природних багатств і корисних копалин

 • побутових, транспортних та інших послуг

 • валюти, грошей і цінних паперів.

іткого уявлення про структуру ринку поки що не сформовано. Існує кілька підходів до структуризації ринку. Найбільш поширеним є чотирьох-позиційний підхід, а саме: з позицій його суб'єктного складу, продуктово-ресурсного наповнення, елементно-технологічних зв'язків і територіально-просторової організації (рис.1).

Суб’єктивний склад:

 • Споживачів

 • Виробників

 • Проміжних продавців

 • Державних установ

 • Міжнародних виробників, продавців і посередників

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]