Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК ООП 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
541.18 Кб
Скачать

Навчально-методичний комплекс з курсу «Основи охорони праці» для студентів денної форми навчання

Укл.: В.П. Матейчик, М.В. Половко, Г.Ф. Гусєв, В.С. Гринчук, Г.В. Хорькова – К., 2012. – 56 с.

Укладачі: професор В.П. Матейчик, доценти М.В. Половко, Г.Ф. Гусєв,

ст. викладач Г.В. Хорькова,

асистент В.С. Гринчук

Відповідальний за випуск докт. техн. наук, професор В.П. Матейчик

© В.П. Матейчик, М.В.Половко, Г.Ф. Гусєв, В.С. Гринчук, Г.В. Хорькова 2012

ЗМІСТ

ЗМІСТ 2

1. ВСТУП 4

2. ЦІЛІ КУРСУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 3

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 5

4. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС КУРСУ 5

6

5. ФОРМИ КОНТРОЛЮ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА РЕЙТИНГ СТУДЕНТА 7

6. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ 16

7. НАВЧАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 29

8. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 31

9. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ (ПРАКТИЧНИХ) РОБІТ 35

1 35

2 35

3 35

4 35

№ 1, 2 35

№ 1. Надання долікарської медичної допомоги 35

1. Надання першої долікарської допомоги при: 35

непритомі; 35

шоку; 35

дихальної недостатності; 35

тепловому та сонячному ударі; 35

утоплені; 35

ураженні електричним струмом та блискавкою; 35

2. Невідкладна допомога при травмах: 35

закритих; 35

відкритих; 35

3. Невідкладна допомога при отруєнні та опіках 35

Співбесіда, 35

звіт про виконану роботу, тестування 35

№ 3, 4 35

№ 2. Підготовка даних та виготовлення Акту розслідування нещасного випадку 35

1. Основні поняття, терміни та визначення 35

2. Права громадян на охорону праці 35

3. Охорона праці жінок та неповнолітніх 35

4. Органи державного нагляду та громадського контролю, їх повноваження та права 35

5. Повноваження комісії з охорони праці профспілкового комітету та громадських профспілок з охорони праці 35

6. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці 35

Співбесіда, 35

звіт про виконану роботу, тестування 35

1 36

2 36

3 36

4 36

7. служба охорони праці на підприємстві 36

8. навчання та інструктажі з охорони праці 36

9. Обов’язкові медичні огляди 36

10. Обов’язки роботодавця щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 36

11. Знаки безпеки праці 36

№ 5, 6 36

№ 3. Дослідження освітленості на робочому місці 36

1. Загальні поняття про умови праці 36

2. Небезпечні і шкідливі виробничі чинники 36

3. Поняття та складові виробничої санітарії 36

4. Класифікація шкідливих домішок повітря. Класи небезпечності речовин 36

5. Природне та штучне освітлення 36

6. Параметри (характеристика) освітлення 36

7. Нормування освітлення. Негативні фактори освітлення 36

8. Прилади для вимірювання освітленості на робочому місці 36

9. Порядок розрахунку штучного та природного освітлення. Точковий метод розрахунку 36

10. Вимоги до виробничого освітлення 36

Співбесіда, 36

звіт про виконану роботу, тестування 36

1 37

2 37

3 37

4 37

№ 7, 8 37

№ 4. Дослідження метеорологічних умов на робочих місцях 37

1. Мікроклімат робочої зони 37

2. Нагляд за дотриманням санітарних вимог до стану повітряного середовища на виробництві 37

3. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм 37

4. Вологість повітря: абсолютна, відносна. Вплив вологості на працездатність працівника 37

5. Прилади для вимірювання вологості 37

6. Рухомість повітря на робочому місці. Вплив на працездатність працівника 37

7. Прилади для вимірювання рухомості повітря 37

Співбесіда, 37

звіт про виконану роботу, тестування 37

9 37

№ 5. Вивчення конструкції та принципу дії вогнегасників 37

1. Поняття «пожежа» та «пожежна безпека» 37

2. Небезпечність та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами 37

3. Категорії об’єктів та приміщень за вибухонебезпечністю 37

4. Системи попередження пожеж та пожежного захисту 37

5. Первинні засоби гасіння пожежі 37

6. Типи вогнегасників принципи їх дії, властивості та сфера застосування 37

Примітка: 37

терміни та послідовність лабораторних (практичних) робіт визначаються графіком навчального процесу на кожний навчальний семестр; 37

лабораторні роботи виконуються в порядку встановленому відповідними методичними вказівками. 37

10. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 38

11. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 44

Примітка: 45

– порядковий номер тижня визначений за умови проведення занять щонеділі і може змінюватися щосеместрово залежно від фактичного графіку нав­чального процесу. 45

– * виконується за рішенням викладача. 45

12. ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ЗА ТЕМАМИ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 46

13. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 51

14. КОНТРОЛЬНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ 53

Примітка: на кожний навчальний рік екзаменаційні питання та питання для заліку можуть змінюватися 55

15. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 56

1. Вступ

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Одним із головних принципів цієї політики є принцип інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Реалізація цього принципу, забезпечується, зокрема, виконанням всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, асоціа­ціями, концернами, об’єднаннями підприємств, підприємст­вами, уста­новами та організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці.

Типовим положенням встановлюється порядок навчання і пере­вірки знань посадових осіб та інших працівників у процесі їх трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час їх трудового і професійного навчання. Спрямоване положення на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці всіх верств населення, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

Вивчення основ охорони праці у вищих навчальних закладах проводиться у відповідності із Типовою навчальною програмою нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженою 18.03.2011 р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту (МОН) на виконання спільного наказу МОН, МНС України та Держгірпромнагляду за № 969/922/216 від 21.10.2010 р.

Дисципліна «Основи охорони праці» у НТУ вивчається студентами за навчальною програмою, тематичним планом та планами лекційних, семінарських, практичних занять і лабораторних робіт, а також самостійної роботи, розробленими і викладеними у даному навчально-методичному комплексі на основі вищевказаної Типової програми.

Надалі поглиблене вивчення питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві передбачається на етапі підготовки спеціалістів (магістрів) за професійно орієнтованими програма­ми, розробленими згідно з Державними стандартами освіти і спрямо­ваними на оволодіння студентами методами і засобами створення безпечних умов праці з урахуванням специфічних особливостей ви­робництва за профілем спеціальностей на базі знань дисципліни «Ос­нови охорони праці» і профілюючих дисциплін.

В основу даного навчально-методичного комплексу покладені модулі (змістові модулі) вивчення дисципліни та оцінення рівня знань студентів у відповідності до кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ– IV рівня акредитації.

Методологія навчання та оцінювання рівня знань студентів в рамках такої системи організації навчального процесу полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студента – індивідуальну роботу студента.

Індивідуальна робота студента передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.

Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у поза аудиторний час за окремим графіком, ухваленим кафедрою (предметною або цикловою комісією) з урахуванням потреб і можливостей студента. Індиві­дуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебіль­шого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін. На старших – такі знання мають науково-дослідний характер і передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

Одним із видів індивідуальної роботи є самостійна робота як основний засіб засвоєння навчального матеріалу в час вільний від обов’язкових навчальних занять без участі викладача.

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалі­зації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги у навчаль­ному процесі практичних, і практичних (лабораторних) занять.

Зміст самостійної роботи з дисципліни визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями.

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисципліни, електронно-обчислювальною технікою тощо.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакети контрольних завдань та ін.).

Обсяг і зміст самостійної роботи, методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, діагностику якості самостійної роботи та аналіз результатів здійснює викладач.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.