Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Cамостійні завдання по грунтознавству.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
620.05 Кб
Скачать

Контрольні питання:

 1. Що називають будовою ґрунту?

 2. Що називають структурою ґрунту?

 3. Які ознаки належать до морфологічних ознак ґрунту?

 4. Що називають потужністю ґрунту і його окремих горизонтів?

 5. Що називають складенням ґрунту?

 6. Що називають новоутворенням ґрунту?

 7. Що називають включенням ґрунту?

 8. Що розуміють під родючістю ґрунту?

 9. Які породи називають ґрунтоутворюючими або материнськими?

 10. Перерахуйте основні ґрунтоутворюючі породи, які зустрічаються на території України.

 11. Назвіть і охарактеризуйте фактори ґрунтоутворення.

 12. Якими індексами позначають генетичні горизонти ґрунтів в Україні?

Самостійна робота 2 Вивчення водних властивостей грунту

Мета роботи: ознайомитись з водними властивостями ґрунтів.

Хід роботи:

1. Вода може знаходитись в ґрунті в трьох агрегатних станах:

а) _________________________;

б) _________________________;

в) _________________________.

2. Вода в рідкому стані, залежить від характеру її зв’язку з твердою фазою ґрунту і поділяється на види: _____________________________

____________________________

____________________________

3. Хімічно зв’язана вода –

4. Фізично зв’язана вода –

5. Вільна вода –

6. Хімічно зв’язана вода поділяється на два різновиди:

а) _________________________;

б) _________________________.

7. Фізично зв’язана вода поділяється на два підвиди:

а) _________________________;

б) _________________________.

8. Міцно зв’язана вода доступна (недоступна) для рослин (необхідне підкреслити).

9. Максимальна гігроскопічність (МГ) –

10. Неміцно зв’язана (плівкова вода) – _______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. Максимальна молекулярна вологоємкість ґрунту (ММВ):____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12. Вільна вода ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

поділяється на два підвиди:_____________________________________________________

13. Вільна капілярна вода __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

14. Капілярно-підвішена вода _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

15. Вологість розриву капілярів (ВРК) _______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

16. Капілярно-підперта вода ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

17. Гравітаційна вода _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

18. Рідка вода в ґрунті ділиться на категорії за такими ознаками: _________________

19. Категорія нерухомої води включає: а) ___________________________________

б) ______________________________________

20. Категорія слаборухомої води включає: а) __________________________________

б) ______________________________________

21. Категорія добре рухомої води включає: а) _________________________________

б) ______________________________________

в) ______________________________________

г) ______________________________________

22. За ознаками доступності рослинам виділяють три категорії води в грунті:

а) ______________________________________

б) ______________________________________

в) ______________________________________

23. Грунтово-гідрологічні константи – це _____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

24. Перерахуйте шість основних грунтово-гідрологічні константи:

а) ___________________________________________________________________________;

б) ___________________________________________________________________________;

в) ___________________________________________________________________________;

г) ___________________________________________________________________________;

д) ___________________________________________________________________________;

є) ___________________________________________________________________________.

25. Максимальна адсорбційна вологоємність (МАВ)___________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

26. Максимальна гігроскопічність (МГ)______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

27. Вологість стійкого в’янення рослин (ВВ)__________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

28. Вологість розриву капілярів (ВРК)________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

29. Найменша або повна вологоємність (НВ)__________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

30. Повна вологоємність (ПВ)______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

31. До водних властивостей ґрунту належать:

а) ___________________________________________________________________________;

б) ___________________________________________________________________________;

в) ___________________________________________________________________________;

г) ___________________________________________________________________________;

д) ___________________________________________________________________________;

32. Капілярна вологоємність – це____________________________________________

_____________________________________________________________________________

33. Найменша польова вологоємність _______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

34. Гранично польова вологоємність ________________________________________

_____________________________________________________________________________

35. Максимальна адсорбційна вологоємність__________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

36. Водопроникна здатність _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

37. Водопідйомна здатність ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

38. Водовіддача __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

39. Водоутримуюча здатність ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

40. Недоступний або мертвий запас вологи в ґрунті розраховується за формулою:

_____________________________________________________________________________

де____________________________________________________________________________

41. Запас доступної вологи розраховують за формулою:_________________________

_____________________________________________________________________________

де____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

42. Обчисліть задачі:

 1. Знайти вологість ґрунту, якщо маса вологого ґрунту 30 г, а маса сухого ґрунту 20 г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначити масу сухого ґрунту, якщо у вологому стані його маса 250 г, а вологість ґрунту 25%.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яка вологість ґрунту, якщо до 100 г сухого ґрунту додали 25 г води і замісили до однорідної маси?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розрахувати повну вологоємкість ґрунту, якщо щільність твердої фази 2,53 г/см3, а щільність ґрунту 1,18 г/см3.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розрахувати запасти продуктивної вологи в різних шарах грунту та дати якісну їх оцінку за А.Ф. Вадюніною та З.А. Корчагіною:

Шар грунту, см

Польова вологість грунту, %

Щільність грунту, г/см3

Розрахунок

Запаси продуктивної вологи,

т/га

мм

0-10

22

1,05

10-20

20

1,10

20-30

18

1,20

40-50

15

1,21

50-60

14

1,22

60-70

12

1,23

70-80

10

1,24

80-90

10

1,26

90-100

10

1,28

Загальний запас води в ґрунті (т/га, мм):___________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контрольні питання

 1. Які існують форми (категорії) води в ґрунті?

 2. Дайте визначення видам вологоємності.

 3. Охарактеризуйте водні властивості грунтів.

 4. Дайте визначення водопроникній, водопідйомній, водоутримуючій здатності грунтів.

 5. Як розрахувати запаси продуктивної вологи в ґрунті?

Самостійна робота 3

органічна частина твердої фази грунту

Мета роботи: ознайомитись з складом органічної частини твердої фази грунту, процесами перетворення органічної речовини, гумусним станом грунтів.

Хід роботи:

ДЖЕРЕЛА ГУМУСУ ГРУНТІВ

Органічна частина твердої фази грунту складається з ___________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Джерелом гумусу є ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Маса органічної речовини, що надходить у грунт:

з травянистою рослинністю в Степу ____________________, у зоні пустель ____________,

у зоні хвойних і мішаних лісів __________________, під багаторічними травами ________

_________________, під однорічною культурною рослинністю ______________________.

ПРОЦЕСИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕШТОК У ГУМУС

Органічні рештки у ґрунті піддаються ________________________________________

_____________________________________перетворенням.

Більша частина органічної речовини _________________________________________

менша частина _______________________________.

Перетворення органічних решток у гумус – це _________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Описати роль в перетворені органічної речовини на гумус:

а) грунтова фауна – _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

б) бактерії – _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

в) актиноміцети – _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

г) гриби – _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

д) водорості – _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рівень гуміфікації органічної речовини залежить від _______________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Етапи конденсаційної (полімерізаційної) концепції М.М. Кононової:

1) _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4) _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.