Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мод 1 по вар с відповідями.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
485.89 Кб
Скачать

Тестові запитання для підсумкового контролю за модулем 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і мета. Бухгалтерський баланс.

ВАРІАНТ 1

1. Підприємство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями.

а) так б) ні

2. Предметом бухгалтерського обліку є не самі об'єкти (активи і пасиви) в їх фізичному розумінні, а інформація про них, яка необхідна для управління.

а) так б) ні

3. Елементами балансу є активи, орендоване майно та власний капітал.

а) так б) ні

4. Бухгалтерський облік в Україні поділяється на фінансовий та управлінський.

а) так б) ні

5. Які з нижче перерахованих користувачів бухгалтерської звітності відносяться до зовнішніх користувачів з непрямим фінансовим інтересом:

а) обслуговуючий банк, страхові компанії;

б) органи статистики, аудиторські фірми, арбітраж;

в) постачальники, банки, що кредитують, інвестори.

6. Які з перерахованих пар не є елементами методу бухгалтерського обліку:

а) оцінка і калькуляція;

б) інвентаризація і документування;

в) баланс і зобов'язання.

7. Особливість бухгалтерського балансу як носія інформації є те, що всі його дані переносяться з:

а) бухгалтерських рахунків, причому документальне підтвердження не обов'язкове;

б) бухгалтерських рахунків і підтверджені документально;

в) з інших форм звітності.

8. Вибрати пункт, у якому перераховані тільки пасивні статті:

а) статутний капітал; прибуток; інвестиції;

б) позика; кредиторська заборгованість;

в) витрати майбутніх періодів; цільове фінансування.

9. Фінансова звітність:

а) є комерційною таємницею підприємства;

б) має оприлюднюватися всіма підприємствами без винятку;

в) оприлюднюється лише підприємствами, що зобов'язані Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

10. Облік, який являє собою систему спостереження, вимірювання, реєстрації, обробки і передачі інформації про факти та події господарської діяльності необхідних для управління суспільним виробництвом, називається:

а) бухгалтерським;

б) оперативно-технічним;

в) податковим;

г) господарським.

11. Які вимірники використовуються в господарському обліку:

а) натуральні, трудові, вартісні;

б) матеріальні, нематеріальні, трудові;

в) нематеріальні, трудові, вартісні;

г) матеріальні, нематеріальні, вартісні.

12. В якій країні з'явились перші професійні об'єднання бухгалтерів:

а) Франція;

б) Італія;

в) США;

г) Великобританія.

13. Цільове фінансування відноситься до:

а) джерел власних та прирівняних до них засобів;

б) джерел позичених засобів;

в) джерел залучених засобів;

г) обігових засобів.

14. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням дебіторську заборгованість відносять до:

а) необоротних активів;

б) оборотних активів;

в) засобів в розрахунках;

г) грошових коштів та їх еквівалентів.

15. Які процеси не обліковуються в бухгалтерському обліку?

а) процес виробництва;

б) процес реалізації;

в) процес постачання;

г) процес капіталізації.

16. Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу активу:

а) готова продукція;

б) фінансові інвестиції;

в) незавершене будівництво;

г) основні засоби.

17. Скільки тинів балансових змін існує:

а) 1

б) 2

в) З

г) 4.

18. Яка з наведених нижче статей не входить до II розділу активу:

а) незавершене виробництво;

б) дебіторська заборгованість за розрахунками;

в) запаси;

г) статутний капітал.

19. До якої групи ви віднесете об'єкт бухгалтерського облі­ку "Виробничі інструменти терміном служби більше 365 днів, які призначені для обслуговування виробничого процесу" за класифікацією господарських засобів за функціональною рол­лю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

а) до предметів праці;

б) до засобів праці;

в) до коштів у розрахунках;

г) до грошових коштів;

д) до предметів обігу;

е) до власного капіталу;

ж) до резервів;

з) до кредитів та інших позичкових коштів;

и) до зобов'язань та розрахунків?

20. Який з елементів методу бухгалтерського обліку вико­ристовують для визначення собівартості готової продукції:

а) інвентаризацію;

б) калькуляцію;

в) оцінку;

г) докумен­тування;

д) подвійний запис?

21. Загальний підсумок балансу називається:

а) розділом балансу;

б) балансовою формулою;

в) статтею балансу;

г) валютою балансу;

д) нетто балансу.

22. Ресурси, що контролюються підприємством у резуль­таті минулих подій, використання яких, як очікується, при­веде до збільшення економічних вигод у майбутньому, нази­вається:

а) власним капіталом;

б) активами;

в) зобов'язаннями;

г) па­сивами;

д) позиковими коштами.

23. В активі балансу знаходять своє відображення:

а) непогашена кредиторська заборгованість;

б) виробничі запаси, а також дебіторська заборгованість;

в) позики та това­ри;

г) заборгованість з оплати праці;

д) заборгованість банкам з короткострокових кредитів.

24. Відомості, що наводяться в пасиві балансу підприєм­ства, показують:

а) звідки надійшли засоби, кому за них заборгувало підпри­ємство;

б) розміщення капіталу, що знаходиться в розпоря­дженні підприємства;

в) джерела формування господарських засобів;

г) склад господарських засобів за розміщенням;

д) ко­му підприємство винне за отримані господарські засоби.

25. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума невикористаного резерву на оплату відпус­ток робітникам підприємства на кінець звітного періоду:

а) у першому розділі активу;

б) у другому розділі активу;

в) у третьому розділі активу;

г) у четвертому розділі пасиву;

д) У другому розділі пасиву;

е) у третьому розділі пасиву?

26. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається залишок грошових коштів на поточному рахунку в іноземній валюті в банку на кінець звітного періоду:

а) у першому розділі активу;

б) у третьому розділі активу;

в) у першому розділі пасиву;

г) у другому розділі пасиву;

д) у другому розділі активу;

е) у третьому розділі пасиву?

27. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума непокритих збитків у звітному році:

а) у першому розділі активу;

б) у другому розділі активу;

в) у третьому розділі активу;

г) у першому розділі пасиву;

д) у другому розділі пасиву;

е) у третьому розділі пасиву?

28. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається залишок поточної кредиторської заборгованості бюджету за податками і платежами на початок і кінець звітно­го періоду:

а) у першому розділі активу;

б) у другому розділі активу;

в) у третьому розділі активу;

г) у першому розділі пасиву;

д) у третьому розділі пасиву;

е) у четвертому розділі пасиву?

29. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума депонованої (не виплаченої в установлений термін) заробітної плати працівникам підприємства на кінець звітного періоду:

а) у першому розділі активу;

б) у другому розділі активу;

в) у третьому розділі активу;

г) у першому розділі пасиву;

д) у другому розділі пасиву;

е) у четвертому розділі пасиву?

30. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається залишок дебіторської заборгованості з податку на додану вартість на кінець звітного періоду:

а) у першому розділі активу;

б) у третьому розділі активу;

в) у другому розділі активу;

г) у першому розділі пасиву;

д) у другому розділі пасиву;

е) у третьому розділі пасиву?

31. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума дебіторської заборгованості замовників за виконані для них інвестиційні проекти за відвантажені їм товари на кінець звітного періоду:

а) у першому розділі активу;

б) у третьому розділі активу;

в) у другому розділі активу;

г) у першому розділі пасиву;

32. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума зносу будівель і споруд на кінець звітного періоду:

а) у першому розділі активу;

б) у другому розділі активу;

в) у третьому розділі активу;

г) у першому розділі пасиву;

д) у другому розділі пасиву;

е) у третьому розділі пасиву?

33. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума витрат з передплати на періодичні видання, що проведена підприємством на наступний рік, на кінець звітного періоду:

а) у першому розділі активу;

б) у третьому розділі активу;

в) у другому розділі активу;

г) у першому розділі пасиву;

д) у другому розділі пасиву;

е) у третьому розділі пасиву?