Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кваліфікаційна робота спеціаліста.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
586.58 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(ХНУ ім. В.Н. Каразіна)

Екологічний факультет

Кафедра моніторингу природокористування та попередження надзвичайних ситуацій

Екологічний стан компонентів довкілля природно-заповідного фонду чугуївського району на прикладі кочетоцького заказника

(КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА)

Виконав: студ. гр. ДЕ-51

О. Піднебесна

Керівник: к.г.н., доц.

О.Гололобова

"До захисту допущено"

Зав. кафедри: д-р с.-г. наук, проф.

Нормоконтроль: методист

С. Балюк

Н.Калініченко

Харків – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….……….4

МОДУЛЬ 1 – СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ………………………………………….6

1.1Оцінка ступеня забруднення території Чугуївського району Харківської області………………………………………………………………………………….6

1.1.1 Забруднення стаціонарними джерелами………………………………....6

1.1.2 Забруднення пересувними джерелами…………………………………...7

1.1.3 Забруднення іншими джерелами…………………………………………8

1.2 Визначення природного потенціалу (природно – техногенного) та стійкості природних компонентів до антропогенного впливу території Чугуївського району Харківської області…………………………………………...10

1.2.1 Метеорологічний потенціал атмосфери………………………………..10

1.2.2 Стійкість водних об’єктів…………………………………………….…14

1.2.3 Стійкість ґрунтів…………………………………………………………18

1.2.4 Біотичний потенціал……………………………………………………...23

1.2.5 Несприятливі природно – антропогенні процеси………………………28

1.3 Управління екологічним станом території Чугуївського району Харківської області……………………………………………………………………31

1.3.1 Узагальнення результатів про стан компонентів та комплексів довкілля Чугуївського району…………………………………………………………………..31

1.3.2 Обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації стану довкілля Чугуївського району………………………………………………………………….34

1.4 Еколого–економічна оцінка витрат на захист, стабілізацію та оздоровлення території Чугуївського району Харківської області………………..37

1.4.1 Оцінка екологічної ефективності природоохоронних заходів………...37

1.4.2 Економічний збиток від забруднення навколишнього природного середовища Чугуївського району…………………………………………………….41

1.5 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях……………………43

1.5.1 Завдання в галузі охорони праці………………………………………...43

1.5.2 Аналіз умов праці в приміщенні………………………………………...45

1.5.3 Аналіз пожежної безпеки………………………………………………...51

1.5.4 рекомендації з поліпшення умов праці й пожежної безпеки………….53

МОДУЛЬ 2 – ДОСЛІДНИЦЬКИЙ………………………………………….....55

2.1 Стан вивченості питання……………………………………….………….55

2.2 Методи дослідження……………………………………………………….59

2.3 Результати дослідження…………………………………………………....63

2.4 Узагальнення результатів………………………………………………….71

ВИСНОВОК…………………………………………………………………….75

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………….78

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку суспільства вирішується багато проблем, однією з актуальних є охорона навколишнього природного середовища. Охорона певних еталонів природних ландшафтів, рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин, збереження найцікавіших геологічних об’єктів та пам’яток природи.

Природно-заповідний фонд Харківської області  складають природні комплекси й об'єкти, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну й іншу цінність і виділені з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу, забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

На території Чугуївського району існує 8 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 4006,9 га. Це ландшафтні, ботанічні та ентомологічні заказники.

Основним завданням об’єктів, що охороняються, є збереження та відтворення природно-ресурсного потенціалу територій. В результаті відсутності (як правило) на цих територіях ерозійних явищ, низького вмісту у водах об’єктів, що охороняються, хімічних речовин та завислих часток, зарегульованостi стоку, деградації компонентів ландшафтів ефективність природно – заповiдних об’єктів значна.

Сучасний стан біологічного різноманіття району визначається сукупністю природних та антропогенних чинників. Насамперед, географічним положенням території, розташованої в межах двох ландшафтно-кліматичних зон – лісостепової та степової, а отже характерним ландшафтним різноманіттям, що й обумовило відносне багатство біотопів, а загалом й наявність відповідних непорушених біоценозів, що збереглися лише поза межами населених пунктів. Особливістю є те що Чугуївський район знаходиться в межах річкового басейну Сіверського Дінця.

Мета роботи – проведення моніторингового дослідження вмісту важких металів в ґрунті та дикорослих рослинах природно-заповідного фонду.

Об’єкт дослідження – лісова підстилка, ґрунт (дерновий піщаний ґрунт на давньому алювіальному піску), кора та коріння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), кропива дводомна (Urticadioica L.).

Предмет дослідження - хімічний склад ґрунту, лісової підстилки, декоративних рослин, перехід елементів в системі «ґрунт – коріння – лісова підстилка – рослини».

Завдання:

‑ визначити вміст рухомих форм важких металів та алюмінію у ґрунті та дикорослих рослинах в умовах територій природно-заповідного фонду;

‑ надати оцінку їх екологічної якості;

‑ встановити закономірності міграції важких металів у системі «ґрунт – дикорослі рослини».

Для досягнення поставленої мети проведено польові та лабораторні дослідження, визначено вміст важких металів в об’єктах рослинного походження, вивчено сучасну основу екомережі Чугуївського району, оцінено ступінь антропогенних змін в заповідному об’єкті району.

МОДУЛЬ 1 – СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

1.1 Оцінка ступеня забруднення території Чугуївського району Харківської області.

1.1.1 Забруднення стаціонарними джерелами

В економічному відношенні Чугуївський район є складовою частиною промислового вузла і має аграрно - індустріальну спеціалізацію. Довкілля Чугуївського району піддається значному антропогенному навантаженню з боку стаціонарних та пересувних джерел забруднення.

Чугуївський район – один з найбільш промислово розвинених, що має потужний промисловий комплекс. Так, у районі 13 промислових підприємств семи галузей, загальна доля яких в обсязі виробництва району складає: харчова – 35,3%, електроенергетика – 25,1%, переробна – 17%, виробництво неметалевих виробів – 15,8%, оброблення металу – 6%, будівельна – 0,5%, фармацевтична – 0,3% [19].

З початку 2010 року обсяг виробленої продукції промислового комплексу району (в діючих цінах) склав 361,8млн.грн.

Кількість зареєстрованих підприємств та організацій – 493;

Кількість малих підприємств – 110;

Кількість СПД – 1544;

Кількість промислових підприємств – 13 [2].

На території району розташоване державне підприємство ТЕЦ-2 «Есхар» – єдине в районі електроенергетичне підприємство, введене в експлуатацію в 1930 році. Основними напрямами його діяльності є виробництво електроенергії та теплоенергії. Існуюча потужність підприємства становить 74Мвт. Максимальне теплове навантаження в зимовий період складає до 25Гкал/год.

Щороку до атмосфери району від стаціонарних джерел потрапляє понад 5 млн. тонн забруднюючих речовин. Погіршення якості атмосферного повітря насамперед пов’язано з відсутністю пило-газовловлюючих споруд на підприємствах та недотримання санітарних норм та правил [3,2].

Пріоритетними сполуками, що надходять до атмосфери Чугуївського району з викидами від стаціонарних джерел забруднення є: двоокис вуглецю (1148,4 т.), НМЛОС (348,6 т.), оксид вуглецю (214,9 т.), сполуки азоту, сірка (3,76 т.), сажа (1,6 т.), аміак (0,67 т.) та метали і їх сполуки (0,77 т.) [28].

Речовини, на які припадає 90 % викидів в атмосферне повітря Чугуївського району, належать до другого, третього та четвертого класу небезпеки [2,28], тобто є більш-менш безпечними для здоров’я людини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.