Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Unit 2 (master's exam).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
290.82 Кб
Скачать

Unit 2

Pre-reading task.

A. Look through the following words to make sure that you know them, learn those you don’t.

Gypsy [ ] / Romany

[ ]

циган; циганка; циганська мова; циганський

medieval [,medi΄i:v(ə)l]

medieval history

середньовічний;

середньовічна історія

mistakenly

помилково

fair [fεə]

country fair

fun of the fair

ярмарок; благодійний базар; виставка;

сільський ярмарок

найголовніша подія програми (окраса програми, або це – основа всього;)

annual [΄ǽnjuəl]

an annual subscription

the annual conference

щорічний; річний;

річна передплата (на газету, журнал);

щорічна конференція

identity [ ]

to establish smb’s identity

national identity

1. тотожність, ідентичність; 2. дійсність, справжність, автентичність; 3. особистість; 4. відмітні риси, особливості; індивідуальність, самобутність;

установити чиюсь особу;

національні особливості

to escape [ ]

to escape from prison (jail)

His name escapes me/my memory.

1. тікати (з ув’язнення); здійснювати втечу; іти (від повсякденного життя), відключатися; 2. уникнути (небезпеки); врятуватися, ухилитися; 3. вислизати, випадати (про смисл); 4. вирватися (про слова, стогін);

тікати з в’язниці

У мене випало (з пам’яті) його ім’я.

persecution [ ]

political persecution

religious persecution

persecution mania

to suffer persecution

1. переслідування, гоніння; 2. докучання, приставання;

політичні гоніння;

релігійні переслідування;

манія переслідування;

страждати від переслідувань (гонінь)

to buy [ ] (boughtbought [ ])

He could not afford to buy a house.

I will not buy that.

1. купувати, купити; здобувати (ціною жертв); 2. підкуповувати, давати хабар; 3. повірити чомусь; прийняти щось за чисту монету

Він не міг дозволити собі купити будинок.

Я на це не куплюсь. (Зі мною це не пройде.)

to sell (soldsold [ ])

to sell wholesale (retail)

to sell like hot cakes

These leather coats should sell at / for $100.

1. продати; торгувати, продавати; продаватися; 2. сприяти продажу; рекламувати; популяризувати;

продавати оптом (у роздріб);

продаватися нарозхват

Ці шкіряні пальта продаватимуться за 100 доларів.

throughout [ ]

throughout the country

throughout the length

throughout the week

1. (adv.) усюди, скрізь; у всіх відношеннях, повністю, зовсім; 2. (prep.) через, по всій площі, довжині; 3. увесь час, протягом усього часу

по всій країні

по всій довжині

протягом усього тижня

part [pa:t]

to take part (in)

in part

to pay in parts

a seventh part

1. частина, частка; 2. участь (у роботі); обов’язок, справа; зобов’язання;

брати участь;

частково;

платити частинами;

одна сьома

to gather [ ]

to gather a crowd

They gathered around the speaker.

1. збирати (речі, юрбу); збиратися, скупчуватися; 2. рвати (квіти); збирати (ягоди); знімати, збирати (урожай); 3. піднімати, підбирати (із землі, з підлоги);

зібрати натовп

Вони зібралися навколо оратора.

caravan [ ]

caravan bookshop

a gypsy caravan

1. караван; 2. низка (хмар), ключ (птахів); 3. фургон; 4. критий циганський візок; кибитка

книжковий кіоск на колесах;

циганський візок

trailer [ ]

trailer truck

trailer coach

trailer camp / court / park /

причіп, трейлер;

вантажівка з причепом;

житловий автопричіп;

стоянка для житлових автопричепів

site [sait]

the site of Moses’ tomb [tu:m]

1. місце розташування, місцезнаходження; 2. місце для забудови; будівельний або монтажний майданчик;

місцезнаходження гробниці Мойсея

few [fju:]

a few

the few

very few

1. деякі; нечисленні; мало хто; майже ніхто; 2. небагато, мало;

кілька, декілька;

меншість; «обрані»;

дуже мало

to remain [ ]

to remain cheerful

to remain at home

Only a few trees remain.

залишатися;

залишатися бадьорим;

залишатися вдома

Залишилися тільки старі дерева.

attraction [ ]

to feel an attraction to smth

an attraction for smb

tourist attractions

1. притягання; тяжіння; 2. привабливість; принадність, чарівність; 3. (pl.) принада; спокуса; 4. атракціон;

відчувати потяг до чогось

привабливість для когось;

туристичні пам’ятки

dealing [ ]

business dealings

to have dealings with smb

1. угода; справа; (pl.) (ділові) стосунки; 2. поведінка; дії;

ділові зв’язки; торговельні справи, угоди; біржові операції;

вести справи, мати торговельні зв’язки з кимось;

reference [ ]

with reference to smb / smth

book of reference = reference book

good / positive reference

to give / provide a reference

1. посилання (на щось); згадка, згадування (про щось); 2. довідка, довідкова інформація; 3. відгук, рекомендація

посилаючись на когось / щось; що стосується;

довідник;

гарний / позитивний відгук;

дати рекомендацію

to attend [ ]

to attend school

to attend to one’s own business

to attend on smb

to attend on a guest

1. відвідувати, бути присутнім; 2. (to) приділяти увагу, бути уважним; 3. (to) піклуватися (про щось); пильнувати, наглядати (за чимось); 3. (on) прислуговувати (за столом);

ходити до школи;

піклуватися про свої власні справи;

доглядати, піклуватися (про хворого);

прислуговувати гостю

to move [ ]

Oh, you’ve moved the furniture around again!

She just moved here at the beginning of the term.

1. рухати, пересувати, переміщати; рухатися; пересуватися, переміщатися; 2. переїжджати, переселятися (на нову квартиру); перевозити, переселяти;

А, ти знову пересунув меблі!

Вона переїхала сюди на початку семестру.

border [ ]

closed border

common border

to cross a border/slip across a border

to smuggle goods across a border

1. кордон; 2. прикордонний район; 3. межа, грань;

закритий кордон;

спільний кордон;

перейти кордон, перетинати кордон;

переправляти вантаж через кордон

strawberry [ ]

strawberry jam

strawberry bed

wild strawberry

суниця, полуниця;

полуничне варення;

грядка з полуницею;

лісова суниця

to pick [pik]

to pick mushrooms

1. вибирати, відбирати; підбирати; сортувати; 2. збирати, знімати (квіти, врожай);

збирати гриби

to follow [ ]

He followed his friend home.

Follow this path!

1. іти, їхати слідом (за кимось); 2. бути спадкоємцем; 3. переслідувати (когось); стежити (за кимось); 4. дотримуватися (закону); 5. розуміти; уважно стежити (за ходом думки);; 6. наслідувати приклад, бути послідовником

Він ішов слідом за своїм другом до дому.

Ідіть цією дорогою!

race [reis]

horse race

a race for power

1. змагання в бігу; гонка, перегони; (pl.) перегони, скачки; 2. дистанція; забіг; заїзд; 3. гонка; погоня; скачки;

боротьба за владу

event [ ]

at all events

in any event

social event

1. подія, важливе явище; значний факт; 2. випадок; 3. захід (прийом, вечір);

у всякому разі;

так чи інакше, у будь-якому випадку;

неофіційна зустріч

proper [ ]

in proper time

proper conduct [ ]

1. властивий; 2. правильний, належний; придатний; 3. пристойний; порядний, поважний;

вчасно;

правильна, належна поведінка

prove [ ] (provedproved / proven)

proven

proven fact

1. доводити; засвідчувати, підтверджувати документами; 2. випробовувати, пробувати; досліджувати; 3. виявлятися;

доведений; випробуваний, який довів свою придатність

доведений факт

to leave [li:v] (left left)

to leave Paris for London

I left my keys at my grandma’s.

1. іти, вийти, піти, (по)їхати, відходити; (for) їхати (куди-небудь); 2. залишати, забути, забувати; 3. залишати; кидати;

їхати з Парижа до Лондона

Я забула свої ключі в бабусі.

gradually [ ]

поступово, послідовно; помалу, потроху

westward [ ] (adj.)

westwards (adv.)

1. (adj.) західний (про напрям); направлений на захід; звернений на захід; той, що рухається на захід; 2. (adv.) на захід, у західному напрямку

mysterious [ ]

mysterious conduct

таємничий; незбагненний;

таємнича поведінка

to assume [ ]

to assume responsibility

to assume measures

let us assume that ...

1. приймати, брати (на себе); уживати (заходів); 3. припускати, допускати;

брати на себе відповідальність;

уживати заходів;

припустимо, що…

modification [ ]

contract modification

модифікація, видозміна, зміна; щось модифіковане, видозмінене;

внесення змін у контракт

actually [ ]

That tree is actually a fir, not a pine.

1. фактично, насправді; в дійсності; по-справжньому; 2. як не дивно; навіть;

То дерево, насправді, – ялинка, не сосна.

description [ ]

accurate / correct / exact description

to give / provide a description

описання; зображення

точне описання;

описувати

to claim [kleim]

to claim attention

to claim one’s right

He claimed that he’d been cheated.

1. стверджувати, заявляти; 2. вимагати (належне по праву); 3. претендувати, пред’являти претензію, вимогу, домагання; заявляти права; домагатися

вимагати уваги до себе;

вимагати свого

Він стверджував, що його ошукали (обдурили).

descendent [ ]

direct / lineal descendant

descendent gene

1. (n.) нащадок; 2. (adj.) який походить, який веде своє походження; 3. який спускається; спадний;

прямий нащадок;

спадковий ген

root [ru:t]

the root of a tooth

the root of the matter

the root of all evil

root principle

root cause

to search for one’s roots (pl.)

1. корінь; 2. коренеплід; 3. родоначальник, предок, рід, який дав багато відгалужень; 4. причина, джерело; 5. база, основа;

корінь зуба;

суть справи;

корінь зла;

основний принцип;

першопричина;

шукати своє коріння (своїх предків)

to avoid [ ]

to avoid the world

to avoid a disaster

уникати, цуратися, ухилятися;

цуратися людей;

уникати нещастя (катастрофи)

trouble [ ]

to give smb trouble

to be in trouble, to have trouble

to get into trouble

to make / to cause / trouble for smb, to get smb into trouble

to get smb out of trouble

money troubles

1. неспокій: хвилювання; тривога; 2. неприємність, біда, горе; напасті; 3. трудність; 4. перешкода, джерело неприємностей; причина неспокою;

заподіювати комусь тривогу;

бути в біді;

потрапити в біду;

заподіяти комусь шкоду

визволити когось з біди

грошові утруднення

to conceal [kən΄si:l]

She conceals her anger well.

ховати, укривати; приховувати

Вона добре приховує свою злість.

punishment [ ]

покарання; стягнення

death [ ]

смерть; відмирання, омертвіння; смертельний випадок

suspicion [ ]

on suspicion

above suspicion

підозра;

за підозрою;

поза підозрою

to reveal [ ]

to reveal a secret

1. показувати, виявляти; 2. відкривати (секрет); викривати;

відкривати таємницю (секрет);

distrust [ ]

mutual distrust

distrust of smb / smth

1. (n.) недовіра; сумнів; підозра; 2. (v.) не довіряти; сумніватися; підозрювати;

взаємна недовіра;

недовіра до когось / чогось

outsider [ ]

1. сторонній; стороння людина, яка не належить до цієї установи, партії; 2. неспеціаліст, профан

along with

Let’s consider all the advantages along with the disadvantages.

з, разом з

Розглянемо всі переваги разом із недоліками.

to maintain [ ]

to maintain one’s health

to maintain roads

to maintain a family

1. підтримувати, зберігати; 2. утримувати (сім’ю, армію); 3. захищати, відстоювати (точку зору, думку);

підтримувати своє здоров’я;

стежити за дорогами, підтримувати дороги в порядку;

утримувати сім’ю

attitude [ ]

1. позиція, відношення, ставлення; 2. положення, постава

undoubtedly [ ]

безсумнівно, беззаперечно

E. Fill in the correct word.

medieval; mistakenly; fair; annual; identity; escaped; persecuted; sold; gathered; descendants; remained; mysterious; attraction; dealings; claimed; reference; attend; reveal; assumed; move; border; strawberry; conceal; maintain; modifications; picked; followed; proper; avoid; prove

1. They _________ believed the licences they held were sufficient. 2. They have been ________ for their beliefs. 3. The police are still uncertain of the murderer’s ________. 4. The teacher _______ the students around the exhibit. 5. A ________ is held here every spring. mark سوق пазар trh marked; basar der Markt εμποροπανήγυρη, παζάρι mercado, feria laat جشنواره؛ هفته بازار markkinat foire יָרִיד मेला, एक बड़ा बाजार कुछ समय के लिए sajam vásár pekan raya markaður fiera 定期市 (정기적으로 열리는) 장 mugė gadatirgus pasar ria markt marked, basar jarmark feira târg ярмарка trh sejem vašar marknad งานออกร้านขายสินค้า panayır 定期集市 ярмарок بازار chợ phiên 定期集市6. There can be no excuse for these _________ methods. 7. What is his _________ salary? 8. A prisoner has _______ from a jail in Northern England. 9. I _______ everything I owned except for my car and books. 10. The main ________ was a Charlie Chaplin film. 11. My home is in Yorkshire and I don’t want to ________. 12. A number of developing countries in Latin America ________ the opposite path. 13. Her speeches have special ________ to environmental policy. 14. Here they found a spring of pure water, around which the grass was full of wild ________ plants, their pretty red berries ripe and ready to eat. 15. The dress ________ wet after repeated attempts to dry it. 16. He has always been honest in his ________ with me. 17. My friends _______ evening school. 18. They’ll ask for your passport at the _______. 19. The little girl sat on the grass and ________ flowers. 20. Please ensure that the ________ procedures are followed. 21. You will have to _________ to the police that you were at home that night. 22. He died in __________ circumstances. 23. He ________ the role of leader in the emergency. 24. Relatively minor ________ were required. 25. He ________ to be telling the truth. 26. This is a photograph of my grandmother with all her ___________. 27. She had to lock herself in to ________ him. 28. Why don’t you ________ your thoughts to me? 29. How long can you ________ this silence? 30. Robert could not ________ his relief.

F. Fill in the correct preposition where necessary.

1. Young people often desire to escape ____ their parents. 2. I hear that our married neighbour has escaped ____ her lover. 3. He seems to have escaped ____ suspicion. 4. They were persecuted ____ their religion. 5. I don’t want to sell the house ____ a loss. 6. He now runs projects ____ Africa. 7. Did you take part ____ the discussion? 8. In the evenings, we gathered ____ the fire and talked. 9. Her personality held a strange attraction ____ him. 10. ____ a Law of Nature with us, there is a constant attraction ____ the South. 11. It was rumoured he had dealings ____ gangsters. 12. This book contains several references ____ the Civil War. 13. I’m calling ____ reference ____ your series on prejudice. 14. Jane has been attending ____ her sick mother for years. 15. We’ll attend ____ that problem later. 16. She attends ____ class regularly. 17. It is not going to be an easy decision, ____ any event. 18. ____ all events, we can’t make things worse than they already are. 18. She left her comfortable home ____ a rugged life ____ the desert. 19. They travelled ____ westward toward the setting sun. 20. ‘Caesar’s wife should be ____ suspicion.’ (Julius Caesar) 21. She revealed the secret ____ us. 22. Other opinion polls show widespread distrust ____ all immigrants. 23. He planned the project along ____ his associates. 24. We tried to console them ____ their trouble. 25. She got ____ trouble with her credit cards.

G. Give a word or a phrase which means:

1. occurring, done, etc., once a year or every year; 2. to give something in exchange for money; 3. relating to or belonging to the Middle Ages; 4. member of a people with dark skin and hair who speak Romany and who traditionally live by seasonal work and fortunetelling; they are believed to have originated in northern India but now are living on all continents (but mostly in Europe, North Africa, and North America); 5. to obtain by purchase; to acquire by means of a financial transaction; 6. a large transport conveyance designed to be pulled by a truck or tractor 7. the boundary of a country; 8. transactions or relations with others, usually in business; transactions or relations with others, usually in business; 9. through the whole of (a place or a period of time); 10. a very small number of; 11. a type of small juicy red fruit; 12. to show to be true or correct; 13. little by little; advancing or progressing by regular or continuous degrees; 14. to take (flowers from a plant, fruit from a tree etc), usually by hand; 15. toward the west; 16. in fact; in reality; 17. a statement that represents something in words; 18. the child, grandchild, great-grandchild etc of a person; 19. someone from whom you are descended (but usually more remote than a grandparent); 20. doubt about someone’s honesty; 21. to make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret; 22. to continue or retain; keep in existenceaarbei توت أرْضي ягода jahoda jordbær die Erdbeere φράουλα fresa maasikas توت فرنگي mansikka fraise תוּת שָׂדֶה हिसालू, लाल रंग jagoda (földi)eper buah arbei jarðarber fragola いちご 양딸기 braškė, žemuogė zemene strawberi aardbei jordbær truskawka morango căp­şună земляника; клубника jahoda jagoda jagoda jordgubbe ผลสตรอเบอรี่ çilek 草莓 суниці; полуниці توت فرنگی quả, cây dâu tây

H. Match the words with their definitions.

1. fair

a. 1. something that happens; an incident or occurrence; 2. an item in a programme of sports etc.

2. to persecute

b. 1.  a large enclosed vehicle capable of being pulled by a car or lorry and equipped to be lived in US and Canadian name trailer; 2. a large covered vehicle, esp. a gaily coloured one used by Gypsies, circuses, etc.

3. to gather

c. 1. to come after in time, as a result; 2. to travel behind, go after, come after;

4. to remain

d. right, correct, or suitable; respectable or well-mannered

5. to attend

e. a gathering held at a specified time and place for the buying and selling of goods; a market

6. to follow

f. to come together in one place; to collect or get

7. identity

g. to go away or depart from, often without intending to return; to go without taking

8. race

h. to make (someone) suffer, especially because of their opinions or beliefs

9. event

i. a contest of speed

10. proper

j. stay the same, in a certain state; be left; of persons, questions, etc.

11. to leave

k. the individual characteristics by which a thing or person is recognized or known

12 caravan

l. 1. be present at (meetings, university), etc.; 2. to look after; to help or serve

I. Translate into English.

1. Дата проведення ярмарку була змінена. 2. У нашому місті проводяться кілька щорічних фестивалів. 3. Поліція скоро встановила його справжнє ім’я (його особу). 4. а) Учора з в’язниці втекли два злочинця. б) З моїх губ зірвалося зітхання. 5. Вона постраждала від політичних переслідувань. 6. Мене не купиш на всю цю нісенітницю. 7. Фермер продає молоко і яйця. 8. Дощ ішов усю ніч (безперервно). 9. Вона брала участь у святкуванні. 10. Він побачив натовп людей, що зібрався перед вікном. 11. Він працює на будівельному майданчику. 12. Його ідеї дуже складні, мало людей розуміють його. 13. У пляшці залишилося трохи молока. 14. Головною принадою вечора були гарні напої і дотепні розмови. 15. Без нього неможлива жодна угода. 16. У цьому повідомленні кілька разів згадується моє ім’я. 17. Він буде ходити (відвідувати) до школи до шістнадцяти років. 18. Ми купили новий будинок, але не можемо переїхати до кінця цього місяця. 19. Він допомагав мамі збирати полуницю. 20. Ідіть за мною, пані. 21. Тієї ночі трапилася жахлива подія. 22. Тобі треба було зробити домашнє завдання вчасно, зараз занадто пізно починати. 23. Цей факт довів його вину. 24. Я завтра їду з Києва до Москви. 25. Поступово вона почала довіряти йому. 26. Загальна довжина маршруту, припустимо, (припускається) біля тридцяти двох кілометрів. 27. Він стверджує, що він найкращий учень у класі. 28. Я пишаюся своїми українськими коріннями. 29. Я не хочу заподіювати вам неприємностей. 30. Він приховав від друзів своє розчарування.

1. Read a magazine article about the Romany people (Gypsies). Choose from the list (A-H) the sentence which best summarises each part (1-6) of the article. There is one extra sentence which you do not need to use.

A. The Gypsy people originally came from India.

B. The Gypsy culture and lifestyle will continue unchanged into the future.

C. In Medieval England, the people mistakenly believed the Gypsies came from Egypt.

D. The fair has a long history.

E. Many millions of Gypsies live in Britain.

F. Gypsies in England have an annual fair where horses are bought and sold.

G. Some Gypsies may hide their identity to escape persecution.

H. Throughout the year Gypsies travel around Britain, working and taking part in fairs.

Romanies: 1,000 years on the road

1. ____ Every June, the larger part of Britain’s 75,000-strong Gypsy population gather together at the town of Appleby [΄ǽplbi] for the famous horse fair. All weeks long silver caravans and trailers arrive at the site – one of the world’s very few remaining displays of Gypsy culture.

2. ____ The main attraction of the fair is horse dealing. Travellers have been coming to Appleby for hundreds of years. References to the fair itself are found as early as 1176 and it’s believed that Gypsies started to attend it in the 13th century.

3. ____ From Appleby the gypsies move on to another town, St Boswell’s in the borders then on to Cambridgeshire for strawberry picking followed by the Stow-on-the-World fair and Barnet fair. That’s it until the next season, which begins in June with a week of horse racing in Epsom, where the Epsom Derby race is the main horse racing event of the Gypsy calendar. As the saying goes, ‘You’re not a proper Gypsy if you don’t go to Epsom.’

4. ____ What makes a Gypsy? This has proven a very difficult question to answer. It seems that the Gypsy people left Northern India in the 10th century, gradually working their way westwards and picking up parts of different languages and various cultures along the way.

5. _____ The use of the word ‘Gypsy’ as a description for Romany people actually came about by mistake. When these mysterious dark-haired people began arriving in England in the Middle Ages, people assumed they came from Egypt. Gypsy is a modification of the word Egyptian. Gypsies actually claim to be specific people, a nation among nations, and describe themselves using the word ‘Rom’ which includes all descendents of the people who left India a thousand years ago.

6. ____ There are thought to be around 15 million Romanies in the world, with the largest number (around 2 million) living in Romania. Many hide their Gypsy roots to avoid the trouble it can bring them. They have concealed their language too. In England in the 16th century the punishment for speaking Romany was death.

7. ____ Gypsies and non-Gypsies often look at each other with suspicion. Gypsy customs are rarely revealed and this is because of a distrust of outsiders. However, the Gypsy lifestyle of travelling and working, along with their customs and religion, have been maintained through the centuries, whatever the attitude of outsiders, and will undoubtedly continue for centuries into the future.

2. Fill in the correct word(s) from the list below. Distrust of; reference to; persecution; reveal; descendant, modifications; conceal; maintain

1. The Indians try to ____________ their ancient customs in the modern world. 2. He has made some __________ to his car. He has repainted it and changed the engine. 3. The _________ of witches was widespread in the Middle Ages. 4. She is a(n) ____________ of Winston Churchill – he was her great-great-grandfather. 5. Peter was afraid of being arrested, so he tried to ___________ his identity from the police. 6. His mother’s ___________him was such that he wasn’t allowed to go out alone. 7. The spy was instructed never to ___________ her true identity. 8. The lawyer made no ____________ the burglar’s criminal past.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]