Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
программа практ 4 КУРС ДОРАБ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
112.13 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”

Програма виробничої практики Для студентів 4 курсу економічного факультету напряму підготовки 6.030508 „Фінанси та кредит”

Луганськ 2012

УДК: 336.113.2(076)

Робочу програму практики склали:

Матичак П.П., к. е. н., доцент кафедри " Фінанси і кредит", (прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання, підпис)

Худолій О.В., к. е. н., доцент кафедри "Фінанси і кредит ",

(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання, підпис)

Коц О.М. асистент кафедри "Фінанси і кредит ",

(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання, підпис)

Програма виробничої практики на підприємствах складена на основі вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

Робоча програма практики обговорена на засіданнях:

кафедри "Фінанси і кредит" протокол № 1 від 03 вересня 2012 р.

Завідуючий кафедрою П.П.Матичак

(підпис, прізвище, ініціали)

Робоча програма практики погоджена і схвалена на засіданні методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від від 04 вересня 2012 р.

Голова методичної комісії Є.М.Співак

(підпис, прізвище, ініціали)

Робоча програма практики схвалена на засіданні вченої ради економічного факультету протокол № 1 від 03 вересня 2012 р.

Голова вченої ради М.М. Шевченко (підпис, прізвище, ініціали)

1. Мета і завдання практики

Виробнича практика є складовою навчального процесу підготовки бакалаврів, виробнича практика студентів 4-го курсу проходить на підприємствах різних галузей економіки та сфер діяльності на робочих місцях спеціалістів з фінансів.

Мета практики полягає в тому, щоб студенти закріпили і поглибили свої теоретичні знання та здобули навички самостійної практичної роботи у сфері управління фінансами».

У процесі проходження виробничої практики студенти повинні ознайомитися зі структурою підприємства - бази практики організацією і методами роботи спеціалістів із фінансів під час перебування на виробничій практиці студент здійснює збір матеріалів для написання дипломної роботи.

2. Організація практики

Для проходження виробничої практики університет направляє студентів на підприємства, які забезпечені висококваліфікованими кадрами: з якими укладено договір щодо проходження виробничої практики студентами. Крім того, базою практики може бути підприємство, на якому студент вже працює. У цьому разі студент повинен подати на кафедру гарантійний лист щодо забезпечення практиканта необхідними матеріалами для виконання усіх завдань, які передбачені програмою практики.

Перелік баз практики затверджується наказом по університету.

Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і лише до початку виробничої практика Рішення про можливість зміни бази практики приймає завідувач кафедри.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.