Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
маркевич_віти.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
563.71 Кб
Скачать

Группа 121

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра “Комп’ютерних технологій професійного навчання”

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з курсу “Комп’ютерні мережі”

Виконала: студентка гр.ПНК-41

Маркевич В.М.

Перевірив: асистент

Кошелюк В.А.

Луцьк 2012

Завдання:

Розробити проект комп’ютерної мережі для забезпечення управлінсько-господарської діяльності підприємства.

Вихідні дані:

Кількість поверхів: 5

Кількість комп’ютерів на поверсі: 34

Геометричні параметри a,b,c,d: 5,5,9,11

Адресні простори:

1-й поверх200.20.4.0

2-й поверх168.2.4.0

3-й поверх193.4.2.0

4-й поверх 174.2.15.0

Завдання 2

Варіант 4

РЕФЕРАТ

Курсового проекту містить: 36сторінки, 17 рисунків, 11 таблиць, 8 джерел.

Мета роботи - розробка комп’ютерної мережі для забезпечення управлінсько-господарської діяльності підприємства на основі технології розподіленої обробки інформації.

Метод дослідження - системний аналіз з використанням об’єктно- орієнтованого підходу.

Комп’ютерна мережа – це система розподіленої обробки інформації між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку. Основна мета будь-яких видів комп'ютерних мереж – це організація спільного доступу до ресурсів будь-якого з комп'ютерів, який підключений до даної мережі. По-перше, це сумісний доступ до різної інформації і програм. Так відбувається, наприклад, при використовуванні програми мережевої бухгалтерії, коли працівники, що мають доступ до цієї мережі, можуть внести зміни в єдину базу даних. Для реалізації постійного зв'язку між комп'ютерами локальної мережі їх сполучають в так звані робочі групи.

Курсовий проект містить текстову і графічну документацію. Текстова документація повинна складатися з вступної і основної частин. До складу основної частини курсового проекту входить: вступ, чотири – п’ять розділів з підрозділами(у яких описується вибір топології мережі, проектування кабельної системи, вибір мережевого обладнання), висновки, список використаних джерел.

Областю застосування проектованої системи є підприємство виробничого типу.

Ключеві слова: комп'ютерна мережа, проектування, технологічні характеристики, передача даних.

ЗМІСТ

Вступ 6

РОЗДІЛ 1 ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ ВАРІАНТУ ТОПОЛОГІЇКОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ 8

10 Мбіт/с Ethernet 15

Швидкий Ethernet (100 Мбіт/с) (Fast Ethernet) 16

Гігабіт Ethernet 16

10 Гігабіт Ethernet 17

Вступ

Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству в певній його сфері, дозволяє удосконалити механізми управління суспільним устроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються у зв'язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації всіх видів людської діяльності, а й створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда.

Сучасні інформаційні технології значно розширюють можливості використання інформаційних ресурсів у різних галузях промисловості, а так само в освіті.

Отже, метою виконання курсової роботи є закріплення отриманих теоретичних знань з курсу «Комп’ютерні мережі» та набуття необхідного досвіду з проектування локальних обчислюваних мереж, а також проведення розрахунків вартості апаратних та програмних засобів, які при цьому використовуються.

Предметом курсової роботи є мережа підприємства в програмній та апаратній частині.

Об’єктом дослідження є технологія проектування мережі у межах підприємства із застосуванням новітніх засобів.

У процесі розробки курсового проекту будуть виконані наступні завдання:

  • вибір і обґрунтування варіанту топології комп’ютерної мережі;

  • проектування та розрахунок кабельної системи

  • підбір відповідного програмного забезпечення для керування мережею та її обслуговування;

  • вибір мережевого обладнання, яке забезпечуватиме її максимальну продуктивність;

  • розрахунок та побудова логічної структури

  • моделювання комп’ютерної мережі;

Розробляючи проект комп’ютерної мережі, ми повинні досягнути максимальної її продуктивності, мінімальної ціни, зручності та можливості реорганізації і вдосконалення фізичних параметрів мережі, забезпечити безпеку даних.

Розділ 1 вибір і обгрунтування варіанту топологіїкомп’ютерної мережі

Локальна мережа (LocalAreaNetwork, LAN) - група персональних комп’ютерів або периферійних пристроїв, які об'єднані між собою високошвидкісним каналом передачі цифрових даних в межах одного або декількох довколишніх будівель. Також зустрічається термін "локальна обчислювальна мережа" (ЛОМ). Основне призначення будь-яких видів комп'ютерних мереж - організація одночасного доступу до ресурсів будь-якого з комп'ютерів, підключеного до цієї мережі.

Топологія — це спосіб організації фізичних зв’язків персональних комп’ютерів у мережі.

Під топологією комп’ютерної мережі звичайно розуміється фізичне розташування комп’ютерів мережі один щодо одного та спосіб їх з’єднання лініями зв’язку.

Всі мережі будуються на основі трьох базових топологій:

Топологія загальна шина є досить поширеною (а донедавна найпоширенішою) топологією для локальних мереж. У разі реалізації шинної структури всі комп'ютери зв'язуються в ланцюжок. Причому на її кінцях треба розмістити так звані термінатори, пристрої для гасіння сигналу. Якщо ж хоч би один з комп'ютерів мережі з шинною структурою виявляється несправним, вся мережа в цілому стає непрацездатною. У мережах з шинною архітектурою для об'єднання комп'ютерів використовується тонкий або товстий коаксіальний кабель. Максимальна теоретично можлива пропускна спроможність таких мереж складає 10 Мбіт/с.

Рисунок 1.1 - Топологія шина

Зірка — базова топологія комп’ютерної мережі(рис.1.2), в якій всі комп’ютери за допомогою сегментів кабелю підключаються до центрального компоненту — комутатора. Сигнали від комп'ютера-адресата поступають через концентратор до всіх інших. Ця топологія виникла на зорі обчислювальної техніки, коли комп'ютери підключалися до центрального, головного комп'ютера.

У мережах з топологією «зірка» підключення комп'ютерів до мережі виконується централізовано. Але є і недоліки: оскільки всі комп'ютери підключені до центральної точки, для великих мереж значно збільшується витрата кабелю. До того ж, якщо центральний компонент вийде з ладу, то зупиниться вся мережа.

А якщо вийде з ладу тільки один комп'ютер (або кабель, що сполучає його з комутатором, то лише цей комп'ютер не зможе передавати або приймати дані по мережі. На решту комп'ютерів в мережі цей збій не вплине.

Рисунок 1.2 - Топологія зірка

Кільце - топологія при якій комп’ютери підключаються до кабелю, замкнутого в коло(рис.1.3). Тому у кабелі просто не може бути вільного кінця, на який треба поставити термінатор. Сигнали передаються по кільцю в одному напрямі і проходять через кожен комп'ютер. На відміну від пасивної топології «шина», тут кожен комп'ютер виступає в ролі повторювача, підсилюючи сигнали і передаючи їх наступному комп'ютеру. Тому, якщо вийде з ладу один комп'ютер, припиняє функціонувати вся мережа.

Один із способів передачі даних по кільцевій мережі називається передачею маркера (token). Суть його така. Маркер (token) послідовно, від одного комп'ютера до іншого, передається доти, поки його не одержить той комп'ютер, який «хоче» послати дані. Передавальний комп'ютер видозмінює маркер, додає до нього дані і адресу одержувача і відправляє його далі по кільцю.

Дані проходять через кожен комп'ютер, поки не опиняться у того, чия адреса збігається з адресою одержувача.

Після цього той комп'ютер що приймає посилає передавачу повідомлення, де підтверджує факт прийому даних. Одержавши підтвердження, комп'ютер передавач створює новий маркер і повертає його в мережу.

На перший погляд здається, що передача маркера віднімає багато часу, проте насправді швидкість руху маркера прирівнюється до швидкості світла. У кільці діаметром 200 м маркер може циркулювати з частотою 10 000 обертів в секунду.

Рисунок 1.3 - Топологія кільце

У той час як невеличкі мережі, як правило, мають типову топологію – зірка, кільце або загальна шина, для значних мереж характерним є існування довільних зв'язків між комп'ютерами. У таких мережах можна виділити окремі довільно пов'язані фрагменти (підмережі), що мають типову топологію, тому їх називають мережами зі змішаною топологією.

В локальних мережах, як правило, використовується середовище передачі даних (моноканал), що розділяється, і основна роль відводиться протоколам фізичного і канального рівнів, оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають специфіку локальних мереж. Мережева технологія — це погоджений набір стандартних протоколів та програмно-апаратних засобів що їх реалізовують, достатній для побудови локальної обчислювальної мережі. Мережеві технології називають базовими технологіями або мережевою архітектурою локальних мереж. Мережева технологія або архітектура визначає топологію і метод доступу до середовища передачі даних, кабельну систему або середовище передачі даних, формат мережевих кадрів тип кодування сигналів, швидкість передачі в локальній мережі. У сучасних локальних обчислювальних мережах широкого поширення набули такі технології або мережева архітектура, як: Ethernet, Token-ring, Arcnet, FDDI.

Мережева технологія — це злагоджений набір стандартних протоколів і реалізовуючих їх програмно-апаратних засобів (наприклад, мережевих адаптерів, драйверів, кабелів і роз'ємів), достатній для побудови обчислювальної мережі. Епітет «достатній» підкреслює ту обставину, що цей набір є мінімальним набором засобів, за допомогою яких можна побудувати працездатну мережу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.