Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы инженерно геологических изысканий укр .doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
23.2 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять і розрахунково-графічної робіти по дисципліні «Інженерне вишукування» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом – «Будівництво»

ОДЕСА - 2011

УДК 624.155 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою факультету ГТ ОДАБА

Протокол № від 2011 р.

Методичні вказівки розглядали і рекомендовані до друку |:

 • На засіданні науково методичною радою факультету ГТБ ОДАБА (протокол № від 2010 р. )

 • -на засіданні кафедри Оі Ф (протокол № )

Укладачі:

к.т.н., проф., Новський О.В.

к.т.н., доцент, Митинський В.М.

к.т.н. Барчукова Т.М.

к.т.н. Суходоєв Ю.Ф.

ст. виклад. Ересько О.Г.

Рецензенти:

Відповідальний за випуск: завідуючий кафедрою основ

і фундаментів, к.т.н., проф. Новський О.В.

зміст

вступ 4

1. Визначення обсягу інженерно-геологічних вишукувань,

склад звіту 6

 1. Планування робіт 6

 2. Визначення етапів, складу і обсягу вишукувань 6

 3. Склад звіту про інженерно-геологічних вишукування.. . .

2. Визначення показників фізико-механічних властивостей

грунтів. .

 1. Показники фізичних властивостей грунтів

 2. Показники механічних властивостей грунтів

 3. Приклад розрахунку

3. Визначення зернового складу і повного найменування піщаного грунту ситовим методом

 1. Методика визначення зернового складу

 2. Визначення повного найменування грунту

 3. Приклад розрахунку

4 Статичне зондування

 1. Задачі, які розв’язуються при статичному зондуванні

 2. Методика проведення досліджень

 3. Обробка результатів зондування і їх інтерпретація.

 4. Приклад розрахунку

5. Випробування грунтів статичними навантаженнями (штампами)

і в приладі ОЇСИ-4

 1. Польові випробування

 2. Обробка даних випробувань штампів

 3. Визначення модуля деформації грунту в лабораторії

на приладі ОЇСИ-4

5.4. Приклад розрахунку

6. Випробування паль статичними навантаженнями

6.1. Методика польових випробувань

6.2. Приклад розрахунку

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток6

Список літератури. . . . . .

Вступ.

Метою викладення дисципліни "Інженерні вишукування" є вивчення природних умов району будівництва для одержання вихідних даних, забезпечуючих розробку технічно правильних і найбільш економічно обгрунтованих рішень проектування, будівництва і експлуатації населених місць, інженерних комунікацій, будов і споруд, а також збір і систематизація інформації про стан навколишнього середовища і можливі наслідки впливу на нього під час будівництва і експлуатації споруд.

Курс включає в себе цикл лекцій, практичних занять і виконання розрахунково-графічній роботи.

На практичних заняттях студенти знайомляться з складом інженерних вишукувань, вивчають прибори і обладнання для їх проведення, визначають необхідні параметри і властивості об'єктів вишукувань, а також склад звітів по виконаним вишукувальним роботам..

Для досягнення мети інженерних вишукувань можливі три засоби: польові, лабораторні і камеральні. Після визначення фізико-механічних властивостей грунтів в польових і лабораторних умовах проводиться статистична обробка результатів досліджень.

Підсумком практичних занять є розробока студентом розрахунково-графічній роботи (РГР) по заданим викладачем вихідним даним.

РГР включає в себе пояснювальну записку об'ємом 12….15 стандартних сторінок формату А-4 (210x297 мм);

Склад пояснювальної записки:

 • Вступ.

 • Визначення показників фізичних властивостей грунтів.

 • Статичне зондування

 • Випробування грунтів статичними навантаженнями (штампами) і в приладі ОІСІ-4.

 • Випробування паль статичними навантаженнями.

 • Список використаної літератури..

 • Оформлення пояснювальної записки.

 • Пояснювальна записка повинна бути написана на одній стороні стандартного аркуша паперу чітким почерком. По краях залишають поля зліва – 26 мм, справа – 10 мм, зверху і знизу - по 20 мм. Текст записки розділяється на розділи. Всі сторінки записки повинні мати крізну нумерацію. Припускається друкування в електронному вигляді.

 • Записка ілюструється необхідними кресленнями, графіками і схемами, виконаними в зручному масштабі з усіма розмірами, абсолютними або відносними позначками. Рисунки і схеми бажано виконувати на міліметрівці і супроводжувати підписами, а таблиці - надписами. Рисунки і таблиці нумеруються в межах кожного розділу двійними цифрами (наприклад, 2.5 - другий розділ, п’ятий рисунок). Посилки на них в тексті приводяться в круглих дужках, наприклад: (рис. 3.5), або (табл. 4.1). Посилки на літературні джерела приводяться в квадратних дужках, наприклад, [5].

В пояснювальній записці спочатку наводять розрахункові формули, а потім проставляються відповідні числові значення. Всі числові значення коефіцієнтів показників і значень, одержаних в результаті розрахунків, повинні мати відповідну розмірність в Міжнародній системі одиниць (СІ)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.