Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PCP_praktykum_all.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
3.23 Mб
Скачать

ВСТУП

Планування підприємства в умовах ринку — це самостійна діяльність кожного суб’єкта ринкових відносин. Результати такої діяльності можуть бути комерційною таємницею підприємств, але менеджери-економісти повинні мати в своєму розпорядженні вибір методів, процедур, інструкцій з планування для того, щоб приймати відповідні управлінські рішення, розуміти сутність тих чи інших методів планування, знати їх переваги та недоліки.

Виконання тестових і практичних завдань, які охоплюють весь курс дисципліни «Планування і контроль на підприємстві», дозволить студентам закріпити теоретичні знання, набути практичні навики та сформувати власну думку щодо прикладної сторони методики складання планів діяльності підприємства на визначений період часу.

Основною метою виконання тестових і практичних завдань є:

— формування теоретичного розуміння і набуття практичних навиків з проведення планових техніко-економічних розрахунків, розробки планів та їх обґрунтування;

— оволодіння основами проведення наукових досліджень (з використанням сучасного наукового інструментарію) з напряму планування діяльності підприємства;

— розвиток навичок самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній сфері.

Практикум містить планування основних техніко-економічних показників по розділах короткострокового плану діяльності підприємства на певний плановий рік та складається з двох частин. Перша частина — тестові завдання та задачі з основних розділів дисципліни. Друга частина — розрахунок показників короткострокового плану діяльності підприємства. До кожного розділу плану міститься анотація, інформаційна база та алгоритм складання плану. Студенти працюють самостійно над складанням плану на рік, за даними відповідного варіанту, який визначається викладачем.

Всі необхідні дані для проведення розрахунків, для кожного з варіантів представлені в частині «Додатки».

Результати проведених розрахунків, які представляють окремі складові короткострокового плану діяльності підприємства, заносяться в таблиці, на основі яких студенти роблять власні висновки, з приводу прийняття управлінських рішень щодо планування основних показників фінансово-економічної діяльності підприємства. В кінці кожного розділу плану необхідно формулювати узагальнюючі висновки з метою обґрунтування оптимальності плану.

Частина і

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Тема 1 Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. Система планів підприємства

1. Суть планування полягає:

а) у вивченні поведінки людей та механізму прийняття рішень окремими мікросистемами;

б) в розробці та обґрунтуванні цілей, визначенні найкращих методів і способів їх досягнення при ефективному використанні всіх видів ресурсів;

в) у впливі на процес через прийняття рішень.

2. Основні завдання, що вирішуються в процесі планування діяльності підприємства:

а) збільшення обсягу продаж продукції підприємства;

б) збільшення частки власного капіталу підприємства;

в) збільшення прибутку, підвищення рентабельності виробництва та продукції;

г) зменшення витрат підприємства;

д) оптимізація використання всіх виробничих ресурсів підприємства;

е) підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) за рахунок поліпшення їх якості, освоєння нових виробів та зниження цін;

є) розширення існуючих та вихід на нові ринки збуту продукції (виконання робіт, надання послуг);

3. Основними параметрами планування в ринкових умовах виступають:

а) пріоритети;

б) прибуток;

в) економічна безпека підприємства;

г) альтернатива;

д) вибір;

е) ризик.

4. При реалізації процесу плануванні “дерево цілей” виступає інструментом формування:

а) оцінок пріоритетності;

б) оптимального вибору;

в) альтернативних варіантів;

г) системи мінімізації ризиків.

5. Індикативний характер планування означає:

а) вироблення та наукове обґрунтування цілей, орієнтирів, пріоритетів;

б) таргетування основних економічних показників плану соціально-економічного розвитку;

в) обґрунтування пропорцій і структур соціально-еконо­мічного розвитку;

г) кількісна оцінка основних показників поточних планів;

д) визначення способів досягнення окреслених цілей та пріоритетів.

6. План повинен відображати вирішення основних взаємопов’язаних економічних проблем:

а) що виробляти?;

б) скільки виробляти (які обсяги продукції виробляти)?;

в) як виробляти (за рахунок яких ресурсів)?;

г) для кого виробляти.

7. Об’єктом науки планування виступають (виступає):

а) управлінські процеси;

б) підприємство як суб’єкт господарювання;

в) зовнішнє середовище.

8. Основними видами діяльності підприємства з позиції планування є:

а) господарська діяльність; б) операційна діяльність;

в) фінансова діяльність; г) інвестиційна діяльність;

д) соціальна діяльність; е) екологічна діяльність

9. Планованими функціональними процесами господарської діяльності виступають:

а) виробничі; б) технологічні;

в) фінансові; г) управлінські.

10. Предметом планування на підприємстві є:

а) трудові ресурси; б) виробничі засоби;

в) енергоносії; г) інвестиції;

д) інформація; е) часові ресурси.

11. Предметом планування трудових ресурсів на підприємстві виступають:

а) чисельність трудових ресурсів;

б) структура трудових ресурсів;

в) динаміка, якісний склад та ефективність використання трудових ресурсів;

г) оплата праці працівників;

д) норми і нормативи використання трудових ресурсів.

12. Предметом планування основних виробничих засобів є такі показники:

а) інтенсивність та екстенсивність використання активної частини;

б) показники якості, надійності, довговічності, конкурентоспроможності продукції;

в) розмір та структура машинного парку;

г) виробнича потужність підприємства та його підрозділів;

д) режим роботи обладнання.

13. Предметом планування оборотних засобів є такі показники:

а) номенклатура та розміри запасів сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів, тари;

б) номенклатура і величина запасів незавершеного виробництва;

в) фондовіддача та фондомісткість продукції;

г) потреба в оборотних засобах, включаючи і джерела їх покриття;

14. Предметом планування на підприємстві інвестицій є такі їх види:

а) реальні інвестиції; б) фінансові інвестиції;

в) портфельні інвестиції; г) інтелектуальні інвестиції.

15. Предметом планування інформаційного ресурсу на підприємстві є:

а) синтаксична, семантична і прагматична адекватність інформації;

б) “цінність”, “корисність” та “вчасність” інформації;

в) пропускна спроможність інформаційних систем передачі, обробки та зберігання інформації.

16. Предметом планування часового ресурсу на підприємстві є величина:

а) планового часу; б) режимного часу;

в) номінального часу.

17. Основними філософським концепціями планування вважаються:

а) альтернативна; б) спеціальна;

в) формальна; г) ринкова;

д) системна.

18. Основними методами планування у великих компаніях найчастіше виступають:

а) “зверху-вниз”;

б) комплексний метод;

в) інтерактивний метод

19. Основними чинниками формування горизонтів планування на підприємстві є:

а) основні показники діяльності підприємства: його розмір, чисельність працівників, обсяги виробництва та реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг);

б) середній час від моменту генерування ідеї до її реалізації;

в) тривалість впливу прийнятих рішень на діяльність підприємства;

г) ступінь прогнозованості (передбачуваності) майбутнього;

20. Подвійне планування (складання двох планів з різними горизонтами) забезпечує можливість:

а) виділення стратегічних питань шляхом відокремлення стратегічних планів від кількісних проектувань;

б) підвищити рівень достовірності довготермінового проектування шляхом скорочення горизонту кількісного плану;

21. Аналіз середовища функціонування підприємства включає в себе вивчення і дослідження:

а) зовнішнього (екзогенного) середовища;

б) макросередовища; в) мезосередовища;

г) мікросередовища;

д) внутрішнього (ендогенного) середовища.

22. Основними компонентами макросередовища планування діяльності підприємства є:

а) політичні, економічні, фінансові, екологічні;

б) політичні, економічні, соціальні, технологічні;

в) соціальні, економічні, фінансові, інформаційні;

г) соціальні, фінансові, екологічні, технологічні;

д) політичні, фінансові, інформаційні, екологічні, технологічні;

23. Основними компонентами мікросередовища планування діяльності підприємства виступають:

а) споживачі, конкуренти, посередники, органи місцевої влади;

б) постачальники, конкуренти, органи місцевої влади, банківські (кредитні) установи;

в) споживачі, постачальники, конкуренти, фінансові інституції;

г) споживачі, постачальники, банківські (кредитні) установи, фінансові інституції;

д) споживачі, постачальники, конкуренти, посередники;

24. Основними компонентами внутрішнього середовища планування діяльності підприємства є:

а) виробництво, маркетинг, персонал, інформаційні мережі;

б) структура підприємства, маркетинг, персонал, інформаційні мережі;

в) виробництво, маркетинг, персонал, фінанси;

г) виробництво, структура підприємства, персонал, фінанси;

25. Основні принципи планування:

а) стабільність; б) неперервність;

в) універсальність; г) оптимальність;

д) кількісна відповідність між потребами і ресурсами;

е) науковість.

26. Назвіть методи планування:

а) балансовий;

б) експериментально-статистичний;

в) техніко-економічного аналізу;

г) факторний; д) нормативний;

е) матричний; є) екстраполяційний.

27. Балансовий метод у плануванні — це:

а) метод, що ґрунтується на взаємозв’язку ресурсів, які необхідні для реалізації цілей підприємства та джерел їх забезпечення;

б) метод, при якому підприємства встановлюють мету для досягнення в майбутньому і, виходячи з неї, визначають тривалість планового періоду й проміжні планові показники;

в) метод, що ґрунтується на оптимізаційних розрахунках різних моделей розвитку підприємства.

28. Експериментально-статистичний метод планування — це:

а) метод, що ґрунтується на визначенні норм витрат різних ресурсів і забезпечення на цій основі необхідного випуску продукції;

б) метод, що ґрунтується на оптимізаційних розрахунках різних моделей розвитку підприємства;

в) метод, що передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки, середніх величин при встановленні планових показників.

29 Нормативний метод планування ґрунтується на:

а) використанні обґрунтованих норм;

б) використанні обґрунтованих планових показників;

в) використанні обґрунтованих норм і нормативів.

30. Яку з наведених відповідей слід вважати правильною:

а) при пофакторному методі планування планові значення показників визначаються на основі впливу найважливіших факторів, які обумовлюють зміни цих показників;

б) при пофакторному методі планування показники найважливіших розділів плану повинні бути оптимізовані за допомогою спеціальних економіко-математичних моделей.

31. План підприємства — це:

а) документ, що містить аналіз діяльності підприємства за попередній період і передбачає програму майбутніх дій;

б) завчасно розроблена система заходів, що передбачає цілі, зміст, збалансовану взаємодію ресурсів, обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт для досягнення поставлених цілей;

32. Стратегічні програми реалізуються через систему:

а) поточних планів;

б) поточних та оперативних планів;

в) стратегічних і поточних планів;

г) стратегічних, поточних і оперативних планів.

33. Основними розділами поточного плану підприємства вважаються такі:

а) планування ремонту; б) план технічного розвитку;

в) план соціального розвитку;

г) виробнича програма;

д) планування праці та заробітної плати;

е) план капітального будівництва.

34. Розрізняють такі види планів промислового виробництва:

а) комплексні; б) поточні;

в) оперативні; г) розширені;

д) перспективні.

35. Техніко-економічне планування передбачає розробку:

а) перспективних планів; б) техпромфінплану;

в) квартальних планів;

г) виробничих завдань для дільниць.

36. Існують такі напрямки планування:

а) прогресивне; б) ретроградне;

в) оперативне; г) кругове.

37. Залежно від терміну, на який розробляється план, існують такі види планів підприємства:

а) довгострокові плани;

б) короткострокові плани;

в) бізнес-план;

г) фінансовий план.

38. За складом планових рішень розрізняють:

а) стратегічне планування;

б) поточне (оперативно-календарне) планування;

в) зведене планування загальних результатів;

г) фінансове планування.

39. Поточне планування визначає цілі підприємства на період:

а) до 5 років;

б) 1 – 3 роки;

в) на 1 рік;

40. Середньострокові плани — це:

а) плани на 5 – 10 років; б) плани на 1 – 5 років;

в) плани на 1 – 3 роки.

41. Економічні прогнози класифікуються за такими ознаками:

а) за часовою ознакою;

б) за ступенем імовірності настання події;

в) за просторовою ознакою;

г) за типом прогнозування.

42. Економічне планування класифікується за такими ознаками:

а) за часовою ознакою;

б) за ступенем імовірності настання події;

в) за просторовою ознакою;

43. Процес функціонування складної виробничої системи, в якій предметом та продуктом праці є матеріально-речові елементи:

а) управлінський процес;

б) виробничий процес;

в) допоміжний виробничий процес.

43. Придбання цінних паперів та майнових прав:

а) фінансові інвестиції; б) реальні інвестиції;

в) інтелектуальні інвестиції.

44. Принцип безперервності у плануванні передбачає:

а) підтримку безперервної планової перспективи;

б) взаємозв’язок планів різних часових горизонтів (річних, квартальних, місячних);

в) своєчасну розробку і доведення планів до виконавців;

г) синхронне планування всіх напрямків діяльності;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]