Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ist_ukr_lit_mowy_robocz_istoriki.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
294.91 Кб
Скачать

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИМСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Історико-філологічний факультет

Кафедра української філології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

______ Е.Х. Сейдаметов

«___»________20__ року

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Історія української літературоної мови»

для студентів 6020302 „Історія”

галузь знань 0203. Гуманітарні науки

Сімферополь, 2011

  1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Предметом курсу історії української літературної мови є вивчення загальних процесів становлення й розвитку стилів літературної мови, її лексичних, граматичних і правописних та інших норм протягом усього історичного існування мови в тісному взаємозв’язку з живою народною мовою, а також з іншими слов’янськими та неслов’янськими мовами.

Мета курсу навчити студентів орієнтуватися в загальному процесі історичного розвитку української літературної мови, еволюції її стилів, лексичного складу і граматичної будови, лексичних, граматичних і правописних норм у тісному зв‘язку з історією українського народу та його культури на різних етапах історичного розвитку.

2. Вимоги до рівня підготовки студента

Під час висвітлення питань історії української літературної мови насамперед потрібно окреслити вимоги до рівня підготовки цього курсу: вивчення загальних процесів розвитку, вдосконалення й збагачення української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних та правописних норм протягом усього її історичного Існування у взаємозв'язках з живою українською народною мовою, її місцевими та соціальними діалектами, а також російською, білоруською, польською та іншими слов'янськими літературними мовами. Таке чітке визначення предмета курсу унеможливлює в процесі викладання підміну історії літературної мови історією художньої літератури. Не можна забувати, що вона є тільки одним із кількох стилів сучасної літературної мови. Крім того, не слід ототожнювати поняття мови художньої літератури з поняттям індивідуально-художнього стилю як системи вираження світогляду окремого письменника. У той час, як той чи інший функціональний стиль літературної мови є загальнонародною категорією, індивідуально-художній стиль письменника – це його індивідуальна власність, у якій реалізується художній метод.

Аналіз мови творів видатних українських письменників ХІ-ХХІ ст. використовуються в курсі історії української літературної мови для ілюстрування загальних процесів її розвитку, беручи при цьому до уваги передусім творчий внесок майстрів слова у скарбницю загальнонаціональної мови, подальший вплив їх на розвиток літературної мови.

3. Загальна характеристика дисципліни та розподіл навчального часу за видами занять

Семестр

загальна кількість годин

кількість кредитів по ECTS

Кількість модулів

Аудиторних годин

СР

ІР

Підсумковий контроль

Іспит

Залік

Підсумкових

Змістових

Усього

Л

П

С

Лаб

Денна форма навчання

6

54

1

1

1

34

20

14

14

3

іспит

4. Зміст та структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Усього за навчальним планом

Кількість годин за видами занять

Аудиторні

Позааудиторні

Усього

з них

Усього

СР

ІР

Л

П

С

Лаб

1

2

54

34

20

14

-

-

17

14

3

Модуль №1 (Пам`ятки давнього періоду)

1

Вступ.

Джерела вивчення історії української літе-ра­турної мови

4

2

-

2

1

1

2

Походження української мови

4

2

1

2

1

1

3

Староукраїнська (давньоукраїнська) літера-турна мова (IX - перша половини XIV ст.)

4

2

1

2

1

1

4

Пам'ятки періоду Київської Русі

3

2

1

1

1

-

5

Мовна ситуація в Київській Русі

2

1

1

1

-

6

Середньоукраїнська літературна мов (середина ХІV-ХVІІ ст.). Литовсько-польська доба (1350-1650)

2

1

1

1

1

-

7

Мова пам'яток ХІV-ХVІ ст.

2

1

1

1

1

-

8

Перші вищі школи в Україні. Перші грама-тики та словники

2

1

1

1

1

-

9

Мова пам'яток ХVІ-ХVІІ ст.

2

1

1

1

1

-

10

Українська літератур-на мова початкового періоду. Формування її на народнорозмов-ній основі. Козацька доба (1648-1780)

2

1

1

1

1

-

11

Становлення української літературної мови на загальнонарод-ній основі

2

1

1

1

1

-

12

Нова українська літературна мова (кінець XVIII - 40-ві рр. XIX ст.)

2

1

1

1

1

-

13

Розвиток української літературної мови в період від І.Котляревського до Т.Шевченка

2

1

1

1

1

-

14

Розвиток української літературної мови

В кінці XІX – на початку ХХ ст.

2

1

1

1

1

-

15

Доба нової держав-ності української мови

2

1

1

1

-

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]