Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lec1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
147.97 Кб
Скачать

Лекція 1. Концептуальні питання використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільних закладах освіти.

Мета. Визначити суть інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Ввести поняття «інформаційні технологій» та «інформаційно-комунікаційні технології». Вивчити правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні норми при роботі з ОТ в дитячих закладах.

План.

1.Значення інформації в житті суспільства.

2. Поняття «інформаційні технології», «інформаційно-комунікаційні технології».

3. Поняття «інформатизація освіти». Шляхи її розвитку. Проблеми інформатизації освіти.

4. Загальні методичні рекомендації з питань упровадження ІКТ у навчально-виховний процес дошкільного закладу освіти. Аналіз нормативних документів.

5. Техніка безпеки при роботі з ОТ.

6. Санітарно-гігієнічні норми при роботі з ОТ в дитячих закладах.

Рекомендована література

  1. Згуровський М. З. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій: навч. посіб. Для економ. спец. вищ. навч. закл. / М. З. Згуровський; І. І. Коваленко, В. М. Міхайленко. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 265 с.

  2. Информатика : учебник / Б. В. Соболь, А. Б. Галин, Ю. В. Панов [и др.]. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 448 с. – (Высшее образование).

  3. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Д. О. Рзаєв, О. Д. Шарапов, В. М. Ігнатенко, Л. М. Дибков; М-во освіти і науки України, Київ. нац екон. Ун-т. – К. : КНЕУ, 2006. – 486 с.

  4. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник / В. Гондюл, А. Дерев’янко, В. Матвєєв, Ю. Прохур; За ред. Гондюла В. – К. : Либідь, 2000. – 320 с.

  5. Корнієнко М. М. Інформатика: Довідник для учня та абітурієнта / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. – Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 160 с.

  6. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум. Львів 2006. – 304 с.

Значення інформації в житті суспільства

Інформатизація суспільства – організований соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів.

Діяльність окремих людей, груп, колективів і організацій зараз все більшою мірою починає залежати від їх інформованості та здатності ефективно використовувати наявну інформацію. Перш ніж зробити якісь дії, необхідно провести велику роботу зі збору і переробки інформації, її осмислення та аналізу. Відшукування раціональних рішень у будь-якій сфері вимагає обробки великих обсягів інформації, що часом неможливо без залучення спеціальних технічних засобів.

Зростання обсягу інформації особливо стало помітно в середині XX ст. Лавиноподібний потік інформації хлинув на людину, не даючи йому можливості сприйняти цю інформацію повною мірою. У щодня з'являється новому потоці інформації орієнтуватися ставало все важче. Часом вигідніше стало створювати новий матеріальний або інтелектуальний продукт, ніж вести розшук аналога, зробленого раніше. Освіта великих потоків інформації обумовлюється:

* надзвичайно швидким зростанням кількості документів, звітів, дисертацій, доповідей тощо, в яких викладаються результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт;

* постійно збільшується, числом періодичних видань з різних галузей людської діяльності;

* появою різноманітних даних (метеорологічних, геофізичних, медичних, економічних та ін.), записуваних зазвичай на магнітних стрічках і тому не трапляються в сферу дії системи комунікації. Як результат - настає інформаційна криза (вибух), який має наступні прояви:

* виникають протиріччя між обмеженими можливостями людини щодо сприйняття і переробки інформації та існуючими могутніми потоками і масивами, що зберігається. Так, наприклад, загальна сума знань змінювалася спочатку дуже повільно, але вже з 1900 р. вона подвоювалася кожні 50 років, до 1950 р. подвоєння відбувалося кожні 10 років, до 1970 р. - вже кожні 5 років, з 1990 р. - щорічно;

* існує велика кількість надлишкової інформації, яка ускладнює сприйняття корисної для споживача інформації;

* виникають певні економічні, політичні та інші соціальні бар'єри, які перешкоджають поширенню інформації. Наприклад, через дотримання таємності часто необхідною інформацією не можуть скористатися працівники різних відомств.

Ці причини породили досить парадоксальну ситуацію - в світі накопичений величезний інформаційний потенціал, але люди не можуть ним скористатися в повному обсязі в силу обмеженості своїх можливостей. Інформаційний криза поставила суспільство перед необхідністю пошуку шляхів виходу із ситуації. Впровадження ЕОМ, сучасних засобів переробки і передачі інформації в різні сфери діяльності послужило початком нового еволюційного процесу, що називається інформатизацією, в розвитку людського суспільства, що знаходиться на етапі індустріального розвитку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]