Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dolmatova_G.E._Strategichne_upravlinnya_2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
430.08 Кб
Скачать

28

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор _____________ О.О.Шубін

“_____”____________ 2011р.

Долматова Г. Є.

Стратегічне управління

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит”,

8.03050802 «Банківська справа»

Курс: 5

Форма навчання: денна

Навчальний рік – 2011-2012

ДОНЕЦЬК - 2011

Лектор __________________ Долматова Г. Є.

Робоча навчальна програма схвалена

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № _____

“__” ______________ 2011 р.

Зав. кафедри, д.е.н., професор

______________ Л.О. Омелянович

ПОГОДЖЕНО:

Директор інституту обліку і фінансів

д.е.н., професор

_______________ І.В. Сіменко

“_____” ______________ 2011 р.

СХВАЛЕНО:

Голова Навчально-методичної

ради університету

______________ Л.О. Омелянович

«_____» ______________ 2011 р.

Структура програми навчальної дисципліни

Стратегічне управління”

(За вимогами ects)

Курс

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 2,67*/2,94**

Модулів: 1

Змістових модулів: 4

Загальна кількість

годин: 96*/106**

Тижневих годин: 3

8.03050801

«Фінанси і кредит»

8.03050802

«Банківська справа»

Магістр

Нормативна

9 семестр

Лекції (теоретична підготовка):

24

(години)

Семінари і практичні:

12

(година)

:

Самостійна робота:

60*/70**

(годин)

Вид підсумкового контролю:

екзамен

* наведено години по спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»

** наведено години по спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»

Примітка: По навчальній дисципліні може бути два модулі враховуючи курсовий проект (роботу). Курсовий проект (робота) оцінюється як окремий модуль в 100 балів згідно шкали ЕСТS.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Стратегічне управління”

І. Ідентифікація.

Стратегічне управління

Іі. Опис. Змістовні модулі

Змістовий модуль 1. Стратегічне управління (СУ): сутність і передумова виникнення

Історія виникнення СУ. Задачі СУ. Інформаційна система СУ. Місце СУ фінансами в системі фінансового менеджменту підприємства. Досвід використання СУ в США. Особливості СУ в Японії. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях

Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз

Сутність і роль СВОТ-аналізу. Аналіз макросередовища. Аналіз мікросередовища підприємства. Оцінка внутрішнього середовища підприємства. Визначення конкурентоспроможності організації. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації

Змістовий модуль 3. Визначення цілей, стратегій та формування "Стратегічного набору", стратегічне планування

Стратегічне управління як реалізація цільового підходу. Мета в стратегічному плануванні. Ризик: поняття, види та їх характеристика. Методи управління фінансовим ризиком. Способи попередження та зменшення фінансового ризику. Основи фінансового планування та його значення в ринкових умовах. Способи стратегічного фінансового планування.

Змістовий модуль 4. Підсистеми забезпечення стратегічного управління

Організаційне забезпечення стратегічного управління. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм. Поняття та принципи формування стратегії. Основні складові стратегії. Розробка фінансової стратегії підприємства. Сутність і задачі стратегічного контролю. Оцінка виконання стратегії. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління і формування стратегічної поведінки персоналу. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління

ІІІ. Рівень

А) Попередні умови : Знання і уміння з індивідуальних розділів: "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Менеджмент", "Маркетинг".

Б) Цілі та завдання:

Мета: набуття студентами теоретичних і практичних навичок з питань організації стратегічного менеджменту на підприємстві

Завдання: вивчення студентами теоретичних і практичних питань формування стратегії підприємства, механізму фінансового стратегічного планування діяльності юридичних осіб, організації стратегічного контролю.

В) Бібліографія