Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекция 2010 №2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
125.95 Кб
Скачать

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНИГО ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Кримінального та

Адміністративного права

професор Калаянов Д.П.

“__”_________2010 р.

ЛЕКЦІЯ

З КУРСУ «СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ»

Тема № 2. Бухгалтерській баланс.

Рахунки бухгалтерського обліку.

ОДЕСА 2010

Питання лекції.

1. Бухгалтерський баланс і основи його побудови.

2. Бухгалтерські рахунки і їх структура.

3. Подвійний запис, його суть і значення

4. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

Вступ.

На минулій лекції Ви довідалися, що таке господарський облік, які є види господарського обліку. І як ми вже говорили, нас буде цікавити саме бухгалтерський облік. Ми коротенько познайомилися з елементами методу бухгалтерського обліку. Ця лекція присвячена основним елементам методу бухгалтерського обліку це баланс, рахунки бухгалтерського обліку та метод подвійного запису.

Ви знаєте, що для того щоб управляти підприємством, необхідно одержувати інформацію про джерела, якими розташовує підприємство, і як вони розміщені. Таку інформацію беруть із бухгалтерського балансу.

Оцінка балансу дає дані про реальне майнове фінансове становище підприємства і ефективність використання власного і притягнутого капіталу, відіграє більшу роль у процесі керування й керівництва підприємством.

Якщо в балансі відображаються кошти підприємства і їх джерела в грошовому вимірі на певну дату, то для поточного обліку служить система бухгалтерських рахунків. Рахунки й баланс зв'язані один з одним. Рахунки відкриваються на підставі даних балансу на початок періоду, наприкінці звітного періоду підраховуються залишки на рахунках, на підставі яких складається баланс на кінець звітного періоду.

Тепер більш докладно зупинимося на кожному із цих елементів.

1. Бухгалтерський баланс і основи його побудови.

Активи підприємств і організацій, їх стан і розміщення, а також власний капітал і зобов'язання відображаються в бухгалтерському балансі, який показником майнового положення підприємства на певну дату в узагальненому грошовому вираженні.

Бухгалтерський баланс - це прийнятий у системі бухгалтерського обліку спосіб економічного угруповання й загального відображення в грошовому вираженні стану господарських коштів підприємства на відповідну дату (з одного боку - по їх складах і розміщенням, із другий - по джерелами їх утворення й цільовому призначенню).

Кожне підприємство або організація має певну суму активів, власного капіталу й зобов'язань. Відповідно до цього майновий стан суб'єкта господарювання виділяють у дві групи, які відображають у балансі. Групу активів по їхньому складі й розміщенню називають активом, а групу власного капіталу й зобов'язань - пасивом.

Графічно бухгалтерський баланс підприємства має вигляд таблиці, розділеної на дві частини: актив і пасив.

Головним елементом бухгалтерського балансу є стаття (активна або пасивна). Актив балансу складається із трьох, а пасив - з п'яти розділів. Оскільки й статті активу, які відображають склад активів підприємства, і статті пасиву (зобов'язання й власний капітал) подають узагальнене вираження майнового стану підприємства в одній і тій самій грошовій одиниці, то підсумки активу й пасиву завжди повинні збігатися.

Статті бухгалтерського обліку - це показники стану окремих видів активів, зобов'язань і власного капіталу на відповідну дату. Кожна стаття балансу має грошове вираження - оцінку статті.

Актив відображається в балансі за умови, що його оцінка вірогідно певна й у майбутньому передбачається одержання економічного прибутку, пов'язаної з його використанням.

Зобов'язання відображаються в балансі, якщо їхня оцінка вірогідно визначена й існує ймовірність зменшення економічного прибутку в майбутньому, внаслідок їхнього погашення.

Власний капітал відображається в балансі одночасно з активами або зобов'язаннями, які приводять до його зміни.

Суми, наведені в балансі по статтях (на початок року й на кінець звітного періоду), використовуються для відкриття рахунків на наступний звітний період і для введення ньому поточного рахунка.

Отже, діяльність підприємств, організацій і установ складається з ряду господарських циклів, під якими розуміють рух активів у різних формах. У свою чергу, кожний цикл складається з багатьох господарських операцій - індивідуальних моментів руху активів.

Кожна така господарська операція з активами впливає на їхню величину й форму, склад і розміщення, а також видозмінює їхнє джерело надходження (власний або притягнутий капітал) і цільове призначення. Оскільки баланс відображає стан активів, власного капіталу й зобов'язань, те кожна операція впливає й на баланс, змінюючи ту або іншу його статтю. Потім у процесі господарської діяльності відбувається постійна й безперервна зміна статей, що приводить до змін підсумків груп і розділів, як активу, так і пасиву балансу.

Розрізняють чотири види змін балансу у зв'язку з господарськими операціями: активні, пасивні, активно-пасивні убік збільшення й активно-пасивні убік зменшення.

А - підсумок активу, П - підсумок пасиву, С- сума операції.

  • Перший вид змін у балансі (А + С- С = П) полягає в тому, що операції змінюють лише склад коштів підприємства, при цьому підсумок активу й пасиву не змінюється.

Прикладом може бути така господарська операція: у касу підприємства надійшло з розрахункового рахунку в банку 1,2 млн. гр.. У балансі підприємства на 1 січня 2003 р. залишок на розрахунковому рахунку становив 4,2 млн. гр. по касі - 0,5 млн. гр. Ця господарська операція заподіє зменшення залишку по статті активу балансу «Розрахунковий рахунок» на 1,2 млн. гр. і разом з тим викличе збільшення залишку по статті «Каса» в активі балансу також на суму 1,2 млн. гр. У такий спосіб, після операції залишок коштів по статтях активу «Розрахунковий рахунок у банку» і «Каса» становить відповідно 3,0 млн. гр. і 1,7 млн. гр. При цьому підсумок активу балансу не змінюється.

  • Другий вид змін у балансі (П + С -С = А) полягає в тому, що операції змінюють лише суми окремих джерел коштів підприємства, тобто зміни відбуваються тільки в пасиві балансу, при цьому його підсумок не змінюється.

Прикладом може бути така господарська операція: від прибутку підприємства до її статутного фонду відраховано 4,9 млн. гр. Після цієї операції по статті пасиву балансу «Статутний фонд» відбудеться збільшення на 4,9 млн. гр., а по статті пасиву «Прибуток» (оскільки сума відрахована із прибутку) - зменшення на 4,9 млн. гр. Підсумок пасиву балансу не змінюється.

  • Третій вид змін у балансі передбачає одночасне збільшення розміру як коштів підприємства, так і їхніх джерел (А+С=П+С), при цьому підсумки активу й пасиву збільшуються на однакову величину

Наприклад, на розрахунковий рахунок підприємства отриманий з банку короткострокова позика в сумі 1,5 млн. гр. Ця господарська операція служить причиною таких змін: по статті активу балансу «Розрахунковий рахунок» відбудеться збільшення на 1,5 млн. гр. і разом з тим збільшиться на 1,5 млн. гр. стаття пасиву «Короткострокові позики». Таким чином, підсумок активу й пасиву балансу збільшується на однакову суму й буде становити вже не 69,5 млн. гр., а 71,0 млн. гр.

  • Четвертий вид змін у балансі передбачає одночасне зменшення розміру як коштів підприємства, так і їхніх джерел (А - С = П - С), при цьому підсумки активу й пасиву балансу зменшуються на однакову суму.

Приведемо, як приклад, таку господарську операцію: з балансу підприємства списанні основні кошти на суму 3,5 млн. гр., внаслідок чого одночасно відбудеться зменшення на 3,5 млн. гр. в активі балансу по статті «Основні кошти» і в пасиві балансу по статті «Статутний фонд». Таким чином, підсумок активу й пасиву зменшиться на однакову суму й буде рівнятися не 69,5 млн. гр., а 66,5 млн. гр.

Відображати рух і зміни активів у балансі технічно неможливо. Для цього використовують спеціальні рахунки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]