Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpori_Po_Bo_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
111.1 Кб
Скачать

Л 15

1. Групування витрат за елементами.При плануванні і калькулюванні с/в важливу роль відіграє класифікація витрат за елементами і статтями калькуляції. Елемент витрат –сукупність економічних однорідних витрат. Відповідно до П(с)БО №16 «Витрати» витрати за економічними елементами групують таким чином: 1. Матеріальні витрати - витрати сировини і матеріалів, що виготовляються і створюють її основу або є необхідною складовою для виготовлення продукції , надання робіт і послуг; витрати купівельних напівфабрикатів та комплект виробів; витрати палива та електроенергії, що використовуються на технологічні, енергетичні та ін. потреби під-ва , витрати тари та тарних матеріалів, буд. матеріалів і запчастини; матеріалів с/г призначення, товарів та ін. матер. витрати. 2. Витрати на оплату праці – витрати на виплату основної та додаткової з. п., відпусток, винагород, витрати пов’язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів, виплати по виплатам громадянам допомоги, а також виплати громадянам за виконання робіт, послуг по договорам. 3. Відрахування на соц. заходи. 4. Амортизація 5. Інші операційні витрати – вартість робіт, послуг сторонніх організацій та під-в; витрати на відрядження; суми податків, зборів (крім податку на прибуток); суми фін. санкцій та ін.

2. Облік витрат за елементами

Для узагальнення інформації про

витрати під-ва здійснені протягом

звітного періоду призначені рахунки 8

класу «Витрати за елементами».

Під-ва які ведуть облік витрат тільки із застосуванням 8 класу, всі витрати пов’язані з інвестиційною і фін. д-стю,також надзвичайні витрати

обліковують на рах. 85. Інші під-ва

ведуть облік витрат на рах. 9 класу і за

бажанням можуть використовувати

8 клас рах. Рах. 80 « Матеріальні Ви-ти» призначений для узагальнення

інформації про матер. витрати за

звітний період. Основні проводки:

1. Відображено суму визнаних матер.

витрат Дт 80 Кт 20,22,26,27,28.

2. Віднесено матер. витрати на витрати в-цтва, амін. загальновироб. та збутові витрати Дт 23,92,91,93 Кт 80. 3. Під-ва які не використовують

Рах. 9 класу матер. витрати списують

на фін. результати Дт 79 Кт 80Для узагальнення інформ. про нараховану з.п. призначено рах. 81Основні проводки: 1. Відображено визнану суму нарахованої оплати праці Дт 81 Кт 661. 2. Віднесено нараховану з.п. на витрати в-цтва,адмін., загальновироб., збутові витрати

Дт 23,92,91,93 Кт81. 3. Під-ва які не

використовують Рах. 9 класу матер.

витрати на оплату праці, списують

на фін. результати Дт 79 Кт 81.Для узагальнення інформ. про здійснені відрахув. на соц. заходи призначений рах. 82. Основні проводки: 1. Здійснено відрах. насоц. заходи відповідно до чинного законодавства Дт 82 Кт 65. 2. Віднесено суми відрах. На витрати в-цтва, амін. загальновироб. та збутові витрати Дт 23,91,92,93 Кт 82.3. Під-ва які не використовують Рах. 9класу соц. витрати списують на фін. результати Дт 23 Кт 82.Для узагальнення інформ. про суми нарахованої амортизації ОЗ, нема тер. активів (НА) та ін. необоротних матеріальних активів призначено рах. 83. Основні проводки: 1. Нараховано знос ОЗ, НА та ін. не обор. матер. активів Дт 83 Кт 13. 2. Віднесено суму зносу на витрати в-цтва, амін. загальновироб. та збутові витрати Дт 23,91,92,93 Кт 83. 3. Під-ва які не використовують Рах. 9класу знос списують на фін.

результати Дт 23 Кт 83.Для обліку операційних витрат, які не відображаються на ін. рах. 8 класу призначений рах. 84 «Інші операц. витрати» Основні проводки: Відображено вартість послуг сторонніх організацій та під-в Дт 84 Кт 685 2. Відображено Суми нарахованих податківДт 84 Кт 641. 3. Відображено втрати від негативних курсових різницьДт 84 Кт 302,312,36. 4. Відображено Втрати від уцінки, псування, нестачі матер. цінностей Дт 84 Кт 10, 20-28. 5. Віднесено ін. операц. витрати на витрати в-цтва, ЗВВ, адміністрат., збутові Дт 23,91,92,93 Кт 84 Рах. 85 «Інші витрати» Основні проводки:

1. Нараховано (сплачено) % за кредит

Дт 85 Кт 31. 2. Відображено суму

нарахованого податку на прибуток

Дт 85 Кт 641. 3. Списано ін. витрати

на фін. результати Дт 79 Кт 85.

3. Групування витрат за статтями калькуляції Калькуляція – це обчислення с/в одиниці продукції,

виконаних робіт та послуг. Відповідно під час планування, обліку, калькулювання с/в продукції

(робіт, послуг) витрати групують за такими статтями: 1. Сировина і матеріали. 2. Напівфабрикати,

комплектуючі послуги і роботи виробничого характеру сторонніх під-в і організацій. 3. Паливо та енергія на технологічні цілі. 4. Зворотні відходи – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та ін. видів матер. ресурсів утворених в процесі в-цтва продукції, що втратили повністю або

частково споживчі якості початкового ресурсу і в зв’язку з цим використовуються з підвищеними вит-ми або зовсім не використовуються за

прямим призначенням. 5. Основна з.п. виробничих робітників. 6. Додаткова з.п. виробничих робітників. 7. Відрахування на соц. заходи. 8. Витрати пов’язані з підготовкою і освоєнням в-цтва продукції. 9. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання. 10. Цехові витрати. 11. Втрати внаслідок технічно-неминучого Браку. 12. Супутня продукція (вираховується)13. Ін. виробничі витрати. Пункти 8-12 залежно від особливостей технології

і організації в-цтва , а також питомої ваги в с/в продукції можуть об’єднати в одну статтю«Загальновиробничі витрати».

Л 16

4. с/в ,її склад та її види. с/в продукції – грошовий вираз витрат на її в-цтво. Вона включає витрати пов’язані з використ. в процесі в-цтва природних ресурсів, сировини та матеріалів,палива, енергії,ОЗ,труд. ресурсів, а також ін. витрати. Чим нижча с/в продукції тим більшою є економія праці, краще використовують -ся основні фонди, матер. ресурси і тим дешевше в-цтво обходиться для під-ва та суспільства вцілому. До с/в прод. включають: 1. Витрати на підготовку та освоєння в-цтва. 2. Витрати безпосередньо з виготовленням прод., наданням послуг. 3. Витрати пов’язані з винахідництвом і раціоналізаторством. 4. Витрати по обслуговуванню виробн. Процесу, забезпеченню нормальних умов праці і техніки безпеки. 5. Витрати пов’язані з набором роб. Сили, підготовкою та перепідготовкою кадрів. 6. Відрахування на соц. Заходи. 7. Витрати по управлінню в-цтвом. Залежно від того, які витрати включаються в с/в прод. виділяють такі її види: 1. Виробнича с/в включає прямі витрати і ЗВВ. 2. Маржинальна (обмежена) с/в- виробнича с/в, яка характеризує рівень прямих змінних витрат, що припадають на одиницю продукції. 3. Повна с/в- виробн. с/в, яка збільшена на суму адміністр., комерційних, збутових витрат. 4. Індивідуальна с/в характеризує витрати конкретного під-ва по випуску продукції. 5. Середньо- галузева характеризує середні по галузі витрати на в-цтво конкретного виробу. Залежно від часу виділяють: 1. Планову (нормативну) с/в- характеризує максимально-допустимі витрати під-ва на виготовлення продукції передбачені планом за минулий період. 2. Фактична с/в.

5. Поняття і види калькуляції Калькуляція- представляє собою розрахунок будь-якого господ. процесу. Її основне призначення- надання інформації про с/в продукції конкретного під-ва. Для управління процесом в-цтва і контролю витрат на практиці застосовуються різні калькуляції залежно від мети і завдання їх використання. За часом складання поділяють на: 1.Директивні (попередні) складаються для обґрунтування і вдосконалення допустимих меж трудавих і матер. витрат за статтями калькуляції. Залежно від конкретних умов і способів виготовлення продукції: а) нормативні (стандартні) застосовуються з метою встановлення допустимих витрат на в-цтво прод. на основі науковообгрунтованих норм. б) кошторисні застосовуються в основному в будівельних організаціях і представляють собою визначення ціни будівельної продукції. в) планові складаються на основі виробничих норм і дозволяють визначити допустимий обсяг витрат виходячи з досягнутого рівня організації праці, управління, рівня техніки, технології, масштабів під-ва. 2. Звітні складаються на підставі даних бо про фактичні витрати на в-цтво. За рівнем охоплення витрат або місцем їх здійснення розрізняють: а) галузеві- відображають рівень с/в певного виду продукції в конкретній галузі. б) повні відображають витрати на в-цтво і збут продукції. в) виробничі складаються за всіма статтями витрат на в-цтво. г) внутрішньогоспод. складаються на продукцію окремих цехів основного і допоміжного в-цтв. д) калькул. змінних витрат відображають лише прямі витрати на в-цтво. е) технологічні складаються на окремі деталі,вузли, і характеризують рівень технології на в-цтві. За характером в-цтва: масові (періодичні) складаються за певний період з метою розрахунку середньої с/в одного виробу; індивідуальні складаються лише після завершення в-цтва конкретного виробу або замовлення; проміжні склад. на окремі етапи робіт по об’єктах з тривалим циклом в-цтва. Залежно від об’єкту: загальні відображають с/в певного виду прод. вцілому по під-ву; параметричні дають уявлення про с/в прод. в розрахунку на одиницю певного параметру; за центрами витрат – характеризує с/в прод. певного підрозділу під-ва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]