Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОГГ ІІ курс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
509.44 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор С.В. Іванов

(Підпис, прізвище, ініціали)

“____” ________________ 2011 р.

Програма

Навчальної дисципліни «Організація готельного господарства»

Напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

Форма навчання

Курс

Чверть для денної форми навчання або семестр

Кількість годин

Контроль навчальної роботи студентів (в семестрі)

Всього

Аудиторних занять

Самостійної роботи

Лекції

Прак-тичні (семі-нарські)

Лабо-раторні

Індивідуальні завдання (кількість завдань і загальна кількість годин)

Підготов-ка до ауд. занять

Модуль-ний

кількість модулів у кожній чверті

Підсум-ковий

чверть або форма контролю

розрах.

-граф.

курсові проекти

контр. роботи

Денна

ІІІ

1 чв.

2 чв.

3 чв.

4 чв.

90

90

90

90

16

16

16

16

16

16

16

16

-

1/36

58

58

58

58

2

2

2

2

ДЗ

І

Всього

360

64

64

1/36

196

Заочна

Скороч.

Програма складена: Розметова О.Г., к..н.держ.упр., доцент кафедри

Програму схвалено на засіданні кафедри туристичного та готельного бізнесу (протокол № _ від __ вересня 2011 р.)

Завідувач кафедри __________________ Д.І.Басюк

(Прізвище, ініціали)

Програму схвалено Вченою радою факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу (протокол № _ від __ вересня 2011 р.)

Декан факультету ___________________ В.Ф.Доценко

(Прізвище, ініціали)

Програму схвалено Вченою радою Національного університету харчових технологій (протокол № _ від __ вересня 2011р.)

Вчений секретар ____________________ Т.В.Бондаренко

(Прізвище, ініціали)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.