Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказ до держ атест.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
847.36 Кб
Скачать
 1. Програма комплексного державного іспиту бухгалтерський облік іі

 1. Облік операцій на поточному рахунку у банку.

 2. Документальне оформлення та порядок ведення касових операцій.

 3. Облік касових операцій.

 4. Облік поточної дебіторської заборгованості.

 5. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 6. Документальне оформлення руху основних засобів.

 7. Облік надходження основних засобів.

 8. Облік вибуття основних засобів.

 9. Облік переоцінки основних засобів.

 10. Облік ремонту та модернізації основних засобів.

 11. Облік амортизації основних засобів.

 12. Облік оренди необоротних активів.

 13. Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів.

 14. Облік наявності та руху нематеріальних активів.

 15. Облік амортизації нематеріальних активів.

 16. Документальне оформлення руху матеріальних цінностей.

 17. Облік надходження виробничих запасів.

 18. Оцінка вибуття виробничих запасів.

 19. Організація обліку, критерії визнання та класифікація витрат підприємства.

 20. Основні методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

 21. Облік прямих витрат на виробництво продукції.

 22. Облік загальновиробничих витрат.

 23. Облік адміністративних витрат.

 24. Облік витрат на збут.

 25. Облік інших операційних витрат.

 26. Облік витрат на виробництво.

 27. Облік готової продукції та розрахунок фактичної виробничої собівартості.

 28. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

 29. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими.

 30. Облік позик.

 31. Документування господарських операцій з розрахунків заробітної плати.

 32. Облік нарахування заробітної плати з використанням різних класів рахунків.

 33. Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням.

 34. Облік розрахунків за соціальним страхуванням по втраті працездатності.

 35. Облік розрахунків зі страхування на випадок безробіття.

 36. Облік розрахунків зі страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.

 37. Облік цільового фінансування та цільових надходжень

 38. Облік доходів від звичайної діяльності.

 39. Облік доходів від реалізації продукції.

 40. Облік доходів від фінансової та інвестиційної діяльності

 41. Формування та облік собівартості реалізованої продукції.

 42. Облік витрат звітного періоду.

 43. Облік витрат іншої звичайної діяльності та надзвичайних витрат.

 44. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування.

 45. Облік фінансових результатів по видам діяльності.

 46. Облік використання прибутку підприємства.

 47. Капітал та його складові.

 48. Облік статутного капіталу.

 49. Облік резервного капіталу.

 50. Облік нерозподіленого прибутку.

Економічний аналіз

 1. Економічний аналіз як галузь економічної науки.

 2. Предмет та завдання економічного аналізу.

 3. Види економічного аналізу.

 4. Місце економічного аналізу в системі наук.

 5. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів.

 6. Спосіб ланцюгових підстановок, його характеристика.

 7. Спосіб абсолютних різниць, його характеристика.

 8. Спосіб відносних різниць, його характеристика.

 9. Індексний спосіб в аналізі, його характеристика.

 10. Типи факторних моделей, їх характеристика.

 11. Способи перетворення факторних моделей.

 12. Узагальнення і оформлення результатів аналізу.

 13. Організація економічного аналізу на підприємстві.

 14. Способи обробки економічної інформації.

 15. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою.

 16. Аналіз використання робочого часу на підприємстві.

 17. Аналіз продуктивності праці.

 18. Аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами.

 19. Аналіз стану основних засобів на підприємстві.

 20. Аналіз собівартості окремих видів продукції.

 21. Аналіз асортименту та структури випуску продукції.

 22. Аналіз якості продукції підприємства.

 23. Аналіз ритмічності виробництва на підприємстві.

 24. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами.

 25. Аналіз трудомісткості продукції підприємства.

 26. Аналіз складу, стану та структури основних фондів.

 27. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства.

 28. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.

 29. Аналіз матеріаломісткості продукції та резервів її зниження.

 30. Методика визначення та розрахунку резервів збільшення випуску продукції.

 31. Аналіз прибутку від реалізації готової продукції.

 32. Аналіз фінансової стабільності підприємства.

 33. Оцінка фінансового стану підприємства.

 34. Аналіз ліквідності підприємства.

 35. Аналіз платоспроможності підприємства.

 36. Аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства.

 37. Аналіз стану кредиторської заборгованості підприємства.

 38. Аналіз показників рентабельності та резерви її зростання.

 39. Показники фінансової стійкості підприємства та методи їх визначення.

 40. Визначення шляхів фінансового оздоровлення підприємства.

 41. Типи фінансової стійкості підприємства, їх характеристика.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.