Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
штамп.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
486.4 Кб
Скачать

Шановні читачі!

На шпальтах газети ми вже неодноразово друкували матеріали з опанування програми AUTOCAD, але креслення можна створювати ще й в інших програмах. Для виконання най­простіших креслень зручно використовувати програму «КОМПАС-ГРАФІК».

У цій методичній розробці розглянуто прин­ципи роботи в системі «КОМПАС-ГРАФІК»: способи виконання креслень типових деталей; способи створення і збереження нового доку­мента, його відкриття і закриття; способи ви­конання креслень за допомогою геометричних примітивів; способи нанесення розмірів, запов­нення основного напису; друк креслень.

ВСТУП

Дана методична розробка створена для того, щоб допомогти учням, студентам та всім ба­жаючим опанувати програму «КОМПАС-ГРАФІК» на початковому етапі вивчення ком­п'ютерної графіки.

Програма «КОМПАС-ГРАФІК» це но­вий універсальний «креслярський інструмент», що дає змогу автоматизувати велику кількість графічних операцій та істотно скоротити час на виготовлення технічних документів.

Розглянемо побудову креслення нескладної деталі «Планка» для засвоєння принципів ро­боти з системою та ознайомлення з деякими командами. Це дасть змогу виконати креслен­ня заданої плоскої деталі за варіантами та об'ємного виробу типу «Вал». Під час вико­нання цього завдання ви навчитеся робити найскладніші креслення.

1. Загальні відомості

1.1. Запуск системи

Після інсталюванні системи «КОМПАС-ГРАФІК» можна розпочати роботу з нею кількома способами:

а) за допомогою головного меню системи:

Программы/Компас 5.11/Компас 5.11;

б) якщо створено ярлик на Робочому столі, то подвійним кликом на ярлику

Рис. 1.1. Ярлик програми «КОМПАС-ГРАФИК

Після запуску системи «КОМПАС-ГРА-ФІК» автоматично відновлює той стан, який був на момент завершення попереднього сеан­су роботи (завантажені документи, розмір і розташування вікон тощо).

1.2. Створення нового документа

Залежно від того, який вид документа не­обхідно створити, користувач обирає відповід­ний тип документа. Кожен новий документ відображається на екрані в новому вікні.

I спосіб: Файл/ Создать/ (рис. 1.2) слід вибрати тип документа:

Рис. 1.2. Контекстне меню для вибору типу документа

Таблиця 1

Типи документів

Зборка — модель виробу, що може складатися з кількох деталей із заданим взаємним розміщенням. До складу зборки можуть також входити інші зборки (підзборки) та стандартні вироби. Файл зборки має розширення .a3d

Деталь — модель виробу, що виготовляється з однорідного матеріалу без застосування операцій складання. Файл деталі має розширення .m3d

Креслення (Лист) — основний тип графічного документа, який містить графічне зображення виробу, основний напис, рамку, технологічні позначки, технічні вимоги тощо. Файл креслення має розширення .cdw

Фрагмент — допоміжний тип графічного документа. Відрізняється від креслення відсутністю рамки, основного напису й інших об'єктів оформлення конструкторського документа. Файл фрагмента має розширення .frw

Текстовий документ - містить текстову інформацію, має рамку й основний напис. Файл текстового документа має розширення .kdw

Специфікація — документ, що містить інформацію про склад зборки. Інформація представлена у вигляді таблиці, має рамку й основний напис. Файл специфікації має розширення .spw

II спосіб: на панелі інструментів натисну­ти відповідну піктограму

(мал. 1.3):

Рис. 1.3. Меню для вибору типу документа

1.3. Відкриття існуючого документа

Якщо ж документ раніше було збережено під певним ім'ям, то можна відкрити наявний файл у такий спосіб:

/ спосіб: Меню Файл/ Команда Открыть;

II спосіб: піктограма на панелі інструментів

/// спосіб: за допомогою комбінацій гаря­чих клавіш Ctrl+O або F3.

1.4. Збереження документів

Для того, щоб зберегти щойно створений документ, слід виконати дії:

/ спосіб: Меню Файл/Команда Сохранить;

II спосіб: піктограма на панелі інструментів

/// спосіб: за допомогою гарячих клавіш Ctri+S або F2.

1.5. Закриття документів і завершення робо­ти з системою

«КОМПАС-ГРАФІК»

Для закриття документа можна виконати такі дії:

І спосіб: Меню Файл/Команда Закрыть;

II спосіб: у правому верхньому куті вікна натиснути піктограму .

Щоб закінчити сеанс роботи з КОМПАС-ГРАФІК, слід виконати такі дії:

/ спосіб: Меню Файл/Команда Выход;

II спосіб: піктограма на панелі інструментів

/// спосіб: гарячі клавіші Alt+F4.

Якщо в будь-яких відкритих документах не були збережені зміни, на екрані з'являть­ся запити на їхній запис. Якщо документ зберігається вперше, з'явиться відповідне діалогове вікно для введення імені файлу та повного імені для запису.

За нормального завершення роботи систе­ма «КОМПАС-ГРАФІК» «запам'ятовує» свій стан (відкриті документи, розмір їхніх по­точних вікон, вид і шар, масштаб відобра­ження, крок курсору та низку інших пара­метрів). Ці дані зберігаються в спеціальному файлі, а в наступному запуску система відновить той стан робочого середовища, який існував на момент виходу з поперед­нього сеансу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]